Gewijzigd beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Nadere uitwerking van de Visiebrief ‘Bundel je kracht, samen sterk’, van 20 mei 2011 van de minister en staatssecretaris van VWS. In deze brief wordt het beleid geschetst voor het subsidiëren van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies.