Jaarverslag 2021

In dit jaarverslag doet de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) verslag van haar werkzaamheden in 2021.

Directeur Karin Hobbelen blikt terug op het afgelopen jaar. Het jaarverslag bevat ook de belangrijkste cijfers over 2021. In twee interviews vertellen klanten van DUS-I wat de subsidies in de praktijk betekenen.

Welkom

Wendbaar, verbindend en professioneel. In 2021 zijn de kernwaarden van DUS-I stevig op de proef gesteld. De coronastorm die Nederland in 2020 omverblies, is in 2021 niet gaan liggen. Integendeel, naast de reguliere regelingen voerde DUS-I een groot aantal coronaregelingen uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit. Subsidies boden een effectief instrument om de crisis te bestrijden en specifieke prikkels te geven aan de stelsels in het sociale domein. Dat was zo, dat is zo en dat lijkt ook zo te blijven.

Directeur Karin Hobbelen: ‘Het klopt dat DUS-I in 2021 opnieuw flink op de proef is gesteld. Daar zijn wij echter goed uitgekomen en daar ben ik ongelooflijk trots op. De autonome groei van ons opdrachtenpakket heeft door COVID-19 een extra impuls gekregen. Wij moesten in 2021 alle zeilen bijzetten om de hiervoor benodigde capaciteit te mobiliseren. De verhouding tussen onze vaste formatie en flexibele inhuur groeide hierdoor scheef. Dat werd steeds meer een risico. Ik was dan ook heel blij dat VWS akkoord ging met een sterkere organisatiestructuur en dat we een aantal flexwerkers in vaste dienst konden nemen. Hiervoor is DUS-I GO! in het leven geroepen, waarbij ‘GO’ staat voor groei en ontwikkeling. Op 1 september 2021 is de nieuwe organisatiestructuur gerealiseerd en de vaste formatie versterkt.’

‘DUS-I is in 2021 opnieuw flink op de proef gesteld.’

In de loop van 2021 werd duidelijk dat de bestrijding van de coronacrisis zijn wissel heeft getrokken op de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De Algemene Rekenkamer was kritisch op OCW en (vooral) VWS.

Vergroot afbeelding
Karin Hobbelen

DUS-I is actief betrokken bij het VWS-brede traject Verbetering Financieel Beheer. Hobbelen: ‘Wij werken in dit verbetertraject nauw samen met de directie Financieel Economische Zaken van VWS en dat gaat goed. Er is ook oog voor onregelmatigheden en misbruik. In 2021 ontvingen we namelijk meerdere signalen van fraudepogingen, met name bij coronaregelingen. Wij hebben een centraal meldpunt voor misbruik en oneigenlijk gebruik ingericht, dat nauwe contacten onderhoudt met de beveiligingsambtenaren van VWS en OCW en met uiteenlopende inspecties en opsporingsdiensten. Dit heeft geleid tot een betere signalering en zelfs tot een aantal veroordelingen. Bovendien kunnen wij nu snel en adequaat informatie verstrekken over onregelmatigheden. De alertheid en professionaliteit van onze medewerkers is hierbij cruciaal. Uitvoering is mensenwerk en onze medewerkers zijn ons kapitaal. Bij DUS-I staat het ambtelijk vakmanschap en kritische betrokkenheid centraal. Het programma Leren & Ontwikkelen heeft in 2021 een grote vlucht genomen. Elke medewerker van DUS-I krijgt de aandacht die hij of zij verdient, vanaf het moment van indiensttreding en met oog voor eenieders talenten en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij is inclusie onderdeel van onze identiteit: gelijke kansen voor iedereen.’

DUS-I is een volwaardig gesprekspartner voor de beleidsmakers van VWS en OCW. Er wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van regelgeving. Een goede regeling is uitvoerbaar, begrijpelijk, rechtmatig én doelmatig. Om deze ontwikkelfase te versterken is eind 2021 het Subsidie Lab gestart. Hobbelen: ‘In het Subsidie Lab komen alle benodigde expertises vanaf het eerste moment samen. De ontwikkelfase wordt hierdoor beter en efficiënter. De eerste ervaringen zijn positief en wij gaan hier mee door in 2022.’

‘Uitvoering is mensenwerk en onze medewerkers zijn ons kapitaal.’

Het centraal stellen van de klant is geborgd in het programma DUS-In contact. Hiervoor zijn drie klantbeloften geformuleerd: bereikbaar, transparant en betrokken. Hobbelen: ‘Het was geweldig om te zien hoe deze klantbeloften gezamenlijk tot stand zijn gekomen en welke energie dit bij onze medewerkers opwekte. Elk team heeft een of meerdere klantbeloften geadopteerd en vertaald in concrete acties. Bereikbaar? De aanvrager ontvangt de e-mail niet van een Dienstpostbus maar van een medewerker, inclusief contactgegevens. Transparant? Wij testen een nieuw aanvraagformulier samen met de aanvragers. Betrokken? DUS-I komt naar u toe voor een werkbezoek of adviesgesprek.’

In 2021 ging het nieuwe aanvraag- en behandelportaal van het Subsidieplatform live. Hobbelen: ‘Hoewel dit een doorbraak was, wil ik niet te vroeg juichen. In 2021 is een deel van de regelingen naar dit nieuwe portaal gemigreerd. De rest volgt in 2022. Het Subsidieplatform zal ons in toenemende mate ook in staat stellen om data en beleidsinformatie te verzamelen en te ontsluiten. Deze behoefte is al groot en neemt voortdurend toe.’

Samenvattend: er is in 2021 veel gebeurd en gerealiseerd. Hobbelen kijkt met voldoening terug en met vertrouwen vooruit. Let’s GO!