DUS-I in cijfers

In 2021 heeft DUS-I 114 subsidieregelingen uitgevoerd: 62 voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 52 voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Van deze regelingen zijn er 16 in het leven geroepen vanwege corona.

Eind 2020 zijn 7 regelingen afgesloten en in de loop van 2021 zijn er 24 nieuwe regelingen bijgekomen.

Nieuwe VWS-regelingen zijn onder meer de Specifieke Uitkering versterking cliëntondersteuning, Brancheopleidingen logistiek, groenvoorziening en facilitair, Coronabanen in de zorg, Opleidingsactiviteiten arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde, Kickstart medicatieoverdracht en Specifieke Uitkering ijsbanen en zwembaden.

Voor de OCW-regelingen gaat het bijvoorbeeld om de Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht, Virtuele internationale samenwerkingsprojecten, Extra begeleiding en nazorg mbo, Impuls en innovatie bewegingsonderwijs en Heterogene brugklassen.

Kerncijfers DUS-I 2021
VWS-subsidies OCW-subsidies Totaal
Regelingen 62 52 114
Nieuwe regelingen 10 14 24
Aanvragen 33.353 9.072 42.425
Toekenningen 31.165 7.976 39.141
Uitgekeerd bedrag € 4,2 miljard € 1,3 miljard € 5,5 miljard

Werkzaamheden

Voor 88 subsidieregelingen waren nieuwe aanvraagrondes in 2021. DUS-I ontving in totaal 42.425 aanvragen, waarvan 33.353 voor VWS-subsidies en 9.072 voor OCW-subsidies. Van de aanvragen werden er 39.141 toegekend: 31.165 voor VWS-subsidies en 7.976 voor OCW-subsidies. Van de toekenningen waren er 24.614 die te maken hadden met de corona-gerelateerde regelingen.

Het aantal toekenningen steeg exponentieel naarmate het jaar vorderde. Vooral in de tweede helft van het jaar zijn veel subsidies toegekend. Het totaal aan subsidie dat is verleend bedraagt ongeveer € 5,5 miljard. Hiervan is € 4,2 miljard namens het ministerie van VWS toegekend en € 1,3 miljard namens het ministerie van OCW.

Voor 26 subsidieregelingen waren er in 2021 geen aanvraagrondes meer. De werkzaamheden voor deze regelingen bestonden uit het behandelen en beoordelen van wijzigingsverzoeken, voortgangsrapportages en vaststellingen.

Ook zijn in totaal 11.523 subsidievaststellingen, 1.394 wijzigingsverzoeken en 673 voortgangsrapportages behandeld.

Top 10 VWS-subsidies

Onderstaande diagrammen geven een overzicht van de top 10 van aanvragen en toegekende bedragen voor VWS-subsidies.

Aanvragen VWS-subsidies

Aanvragen VWS-subsidies
RegelingAantal aanvragen
Bonusregeling zorgmedewerkers 2.08440
Tegemoetkoming amateursportorganisaties8290
Stagefonds zorg II6194
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties2943
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties2420
Coronabanen in de zorg701
Palliatieve terminale zorg577
Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden565
Kaderregeling VWS-projectsubsidies413
Specifieke Uitkering Sportakkoord354
Overige regelingen2456

In 2021 ontving DUS-I in totaal 33.353 aanvragen voor 62 verschillende VWS-subsidieregelingen.

Brontabel als csv (461 bytes)

Toegekende bedragen VWS-subsidies

Toegekende bedragen VWS-subsidies (miljoen euro)
RegelingToegekend bedrag (miljoen euro)
Kaderregeling VWS-projectsubsidies1132,8
Bonusregeling zorgmedewerkers 2.0720
Kaderregeling VWS-instellingssubsidies480,6
Centrum voor bevolkingsonderzoeken291,7
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg209
Specifieke Uitkering Sportakkoord182
Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden150,8
Stagefonds zorg II125
Beleidskader sportevenementen99
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties86,7
Overige regelingen706,4

In totaal kende DUS-I € 4,2 miljard aan VWS-subsidies toe.

Brontabel als csv (484 bytes)

Top 10 OCW-subsidies

Een overzicht van de top 10 van aanvragen en toegekende bedragen voor OCW-subsidies staat in onderstaande diagrammen.

Aanvragen OCW-subsidies

Aanvragen OCW-subsidies
RegelingAantal aanvragen
Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s3043
Tel mee met Taal963
Inhaalprogramma's volwasseneneducatie816
Subsidieregeling voor stimulering brede brugklassen530
Arbeidsmarkttoelage po en vo400
Bewegingsonderwijs350
Extra hulp voor de Klas340
Beleidsregel tegemoetkoming transgenders334
Gelijke kansen-doorstroom vmbo-mbo-havo286
Onderwijsassistenten naar pabo268
Overige regelingen1742

Voor de 52 verschillende OCW-subsidieregelingen ontving DUS-I in totaal 9.072 aanvragen.

Brontabel als csv (433 bytes)

Toegekende bedragen OCW-subsidies

Toegekende bedragen OCW-subsidies (miljoen euro)
RegelingToegekend bedrag (miljoen euro)
Extra hulp voor de Klas437,6
Kaderregeling295
Arbeidsmarkttoelage po en vo188,7
Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s172,9
Extra begeleiding en nazorg mbo23,6
Leerlingdaling voortgezet onderwijs22,6
Regionaal investeringsfonds mbo21,4
Coronabanen in het hoger onderwijs15,1
Gelijke kansen-doorstroom po-vo14,7
Bewegingsonderwijs14,4
Overige regelingen78

DUS-I kende in totaal € 1,3 miljard aan OCW-subsidies toe.

Brontabel als csv (419 bytes)

Personeel

De groei aan werk had natuurlijk gevolgen voor de benodigde capaciteit. Een gedeelte van de VWS-regelingen werd nog via een lumpsumbedrag gefinancierd, maar voor bijna alle regelingen is een zogeheten p*q-offerte gemaakt. Dankzij deze offertes is goed in beeld te brengen hoeveel capaciteit nodig is om al het werk gedaan te krijgen. Daarmee kan DUS-I pieken in het jaar opvangen door op tijd externe medewerkers in te huren.

Bij aanvang van 2021 had DUS-I een bezetting van 225 medewerkers waarvan 103 vaste medewerkers. In december was de bezetting gegroeid naar 286 medewerkers waarvan 165 vast. Niet alleen door de toename van het aantal regelingen, maar ook door de normale eindejaardrukte was deze bezetting noodzakelijk.

Het percentage externe inhuur was in 2021 52% (de norm was 33%). In het begin van het jaar is er veel werk bijgekomen door met name coronagerelateerde subsidieregelingen, waardoor er veel extra externe capaciteit nodig was. Door een reorganisatie is een deel hiervan in de laatste twee maanden van 2021 vaste medewerkers geworden, maar het grootste deel van het jaar waren deze medewerkers extern. Eind 2021 was de vaste formatie voor 87% ingevuld. In januari 2022 is dat aangevuld naar 90%.