Sinds 1 oktober 2014 kunnen organisaties die jeugdhulp verlenen subsidie aanvragen. Dit geldt ook voor organisaties die kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering uitvoeren. De subsidie is bedoeld voor de bijzondere kosten die zij moeten maken door het nieuwe jeugdstelsel.

Jeugdwet

De Jeugdwet, die de grondslag vormt voor het nieuwe jeugdstelsel, is op 1 januari 2015 ingegaan. Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor subsidie? In de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet en toetsingskaders leest u voor welke kosten u subsidie kunt aanvragen.

Verlenging Subsidie bijzondere transitiekosten jeugdwet 2017-2018

Per 1 april 2017 zijn de beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet verlengd.

De wijzigingen staan in het Wijzingbesluit beleidsregels bijzondere transitiekosten Jeugdwet . De wijzigingen gelden van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018. U kunt een aanvraag indienen tot 31 december 2017.

Waarvoor subsidie?

  • Artikel 2 b - Onvermijdbare kosten langdurige verplichtingen
    Onvermijdbare kosten als gevolg van langdurige verplichtingen  die voor 2014 zijn aangegaan voor een voorziening die door gemeenten niet of beperkt bekostigd zal worden.
  • Artikel 2 c - Voorschot voorziening (gewijzigd per 1 augustus 2016)
    De kosten die een organisatie - die voor de bekostiging van een voorziening afhankelijk is van een groot aantal gemeenten in 2016 en 2017 - moet maken om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Bovendien laat die bekostiging mogelijk gedurende de tijd op zich wachten

De volgende categorieën kosten zijn vervallen per 1 januari 2016 en komen niet meer in aanmerking voor subsidie:

  • Artikel 2 a - Continuïteit van zorg
    De kosten om te voorzien in de continuïteit van zorg voor cliënten die al in zorg zijn (lopende trajecten) terwijl die zorgvoorziening vanaf 2015 niet langer voor nieuwe gevallen door een gemeente wordt ingekocht en met ingang van 1 januari 2016 gesloten wordt.

Subsidie aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor een subsidie? Dan kunt u de subsidie aanvragen met de twee aanvraagformulieren. U stuurt uw aanvraag per post naar DUS-I.

Naast een subsidieaanvraag bij VWS, is het raadzaam om in gevallen van een (direct) liquiditeitstekort altijd een melding te doen bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Deze aanbeveling geldt ook als er volgens de beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet geen grond bestaat voor een subsidieaanvraag.

De TAJ kan dan kijken of er ook andere oplossingen zijn voor een dreigend liquiditeitstekort. Bijvoorbeeld door met regio’s of gemeenten in gesprek te gaan over (aanpassing van) de wijze of het tempo van de bevoorschotting.

Minimum liquiditeitsniveau

Ter beoordeling van de vraag in welke mate de instelling de kosten zelf kan dragen (art.6 ,lid 1, onder b, van de Beleidsregels) adviseert de TAJ vanaf 1 januari 2016 dat in beginsel een noodzakelijke minimum niveau van liquiditeit van één maand van de jaaromzet nodig is. Dat betekent dat instellingen die nog over liquide middelen beschikken niet al hun liquiditeit hoeven aan te spreken om voor vergoeding van frictiekosten in aanmerking te komen. Voor instellingen die niet meer beschikken over liquide middelen, zullen de frictiekosten worden vergoed tot het noodzakelijk minimum niveau van één maand van de jaaromzet. Er wordt niet meer subsidie toegekend dan de hoogte van de subsidiabel geachte frictiekosten.

Bijlagen aanvraagformulier

Bij het aanvraagformulier behoren enkele bijlagen. Een deel van de bijlagen stuurt u mee het met aanvraagformulier. Een ander deel moet u als Excel-document aanleveren. Deze documenten stuurt u per mail naar: btj@minvws.nl.

Voor het opstellen van de liquiditeitsprognose kunt u gebruik maken van het format. In het format zit een toelichting voor het gebruik. Het ingevulde format moet u als Excel-document bij uw aanvraag per mail sturen naar btj@minvws.nl.

Beoordeling aanvraag

Voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag wordt advies gevraagd aan de TAJ. Als er sprake is van een direct liquiditeitstekort zal de subsidieaanvraag versneld worden behandeld. De punten die de TAJ hanteert bij het advies over de subsidieaanvraag zijn uitgewerkt in 3 toetsingskaders:

Verantwoorden

Met het aanvraagformulier tot vaststelling  kunt u na afloop van de subsidieperiode verantwoorden. Dit moet binnen 22 weken na afloop van de projectperiode. U moet zich houden aan de uiterlijke datum voor verantwoording. Kunt u dit niet? Dien dan voor de uiterlijke datum van verantwoording een uitstelverzoek in. En geef hierin duidelijk aan waarom u uitstel nodig heeft en tot welke datum.

Bedragen de subsidies € 125.000 of meer? Dan moet het aanvraagformulier tot vaststelling vergezeld gaan met een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen, en door een accountant zijn gecontroleerd en gewaarmerkt. Zie hiervoor het aangepaste controleprotocol als uw initiële subsidie is aangevraagd vóór 1 april 2016, of het aangepaste accountantsprotocol als uw subsidie is aangevraagd na 1 april 2016. In de protocollen zijn ook het standaard model controleverklaring en rapport van feitelijke bevindingen opgenomen. De protocollen zijn opgesteld met de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Stuur uw aanvraag tot vaststelling per post naar DUS-I.

Hulp bij aanvraag

Om u te helpen met uw aanvraag zijn invulhulpen (toelichtingen) opgesteld. Deze documenten geven voor elke vraag in het aanvraagformulier uitleg welke informatie wordt gevraagd.

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over de aanvraag? Kijk dan of uw vraag wordt beantwoord in de veelgestelde vragen over de subsidieregeling. Of neem contact op met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Voor e-mail gebruikt u het adres btj@minvws.nl.

Hulp van invulcoach

U kunt ook kosteloos gebruikmaken van een invulcoach. De invulcoach geeft toelichting op de informatie die u moet aanleveren. De invulcoach is telefonisch te raadplegen, maar kan ook naar de instelling komen. De invulcoach is te bereiken via y.tjemkes@minvws.nl of op (070) 340 68 88.

Let op: Instellingen blijven zelf verantwoordelijk voor de compleetheid van de aanvraag en voor de juistheid en volledigheid van de (financiële) gegevens.