Deze subsidie is bedoeld om het techniekonderwijs in scholen te stimuleren. Het is belangrijk dat er in Nederland voldoende vakbekwame technici komen voor de banen van vandaag én van morgen. Daarvoor is het nodig dat meer leerlingen en studenten kiezen voor opleidingen in de techniek. En dat onderwijsinstellingen goede doorlopende technische leerlijnen ontwikkelen. Met het Techniekpact 2020 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid daarover afspraken gemaakt. Onder andere over het ondersteunen van regionale bèta-technieknetwerken.

Bèta techniek (b/t) netwerken stimuleren b/t-onderwijs in de scholen, in de klas en bij de leerlingen en studenten. Dit gebeurt samen met het regionale bedrijfsleven. De netwerken kunnen subsidie aanvragen voor het uitbreiden en verduurzamen van hun activiteiten.

Bèta-technieknetwerken 2017-2020

De subsidie is beschikbaar voor bestaande bèta-technieknetwerken van scholen (en bedrijven), die door de Minister van OCW zijn erkend:

  • 8 regionale po-netwerken
  • 11 vo-ho netwerken
  • 26 regionale vmbo-mbo Toptechniek in Bedrijf netwerken (TiB-netwerken)

Bekijk de lijst met erkende bèta-technieknetwerken.

Afgewezen aanvragers van 2017 kunnen opnieuw een aanvraag indienen. Maximaal twee nieuwe TiB-netwerken kunnen erkend worden. Als de aanvraag van een nieuw TiB-netwerk wordt toegekend, wordt dit netwerk daarmee ook tegelijkertijd erkend.

Erkende netwerken waarvan in 2017 de aanvraag is toegekend moeten ieder jaar een verantwoording insturen over de activiteiten.

Aanvraagperiode

Bestaande en nieuwe bèta-technieknetwerken kunnen een aanvraag indienen van 1 januari tot en met 31 maart 2018. De subsidie wordt aangevraagd voor activiteiten die gaan plaatsvinden in het schooljaar 2018-2019.

In 2019 is de aanvraagperiode hetzelfde voor activiteiten die in het schooljaar 2019-2020 plaatsvinden.

Hoogte subsidie

Voor de aanvraagronde in 2018 is een bedrag van € 2.608.000 beschikbaar. Het doel is om scholen, onderwijsinstellingen en bedrijven steeds meer eigen verantwoordelijkheid en regie te geven om zo de netwerken te verduurzamen. Daarom neemt dit bedrag jaarlijks af. Zie ook de maximale subsidiebedragen per netwerk.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Optioneel kunt u de volgende documenten toevoegen:

  • een regiovisiedocument, beleidsplan of activiteitenplan (max. 20 pagina’s);
  • een samenwerkingsovereenkomst.

Netwerken waarvan in 2017 de aanvraag is toegekend hoeven in het formulier alleen de activiteiten voor 2018-2019 en eventuele wijzigingen door te geven.

Nadat u het formulier heeft ingevuld krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Beoordeling van aanvragen

De aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. Hierbij wordt vooral gelet op de volgende aspecten:

  • Is er sprake van een heldere en onderbouwde meerjarige visie?
  • Zijn de doelstellingen en activiteiten SMART geformuleerd?
  • Sluiten de regionale doelstellingen aan op één of meer van de landelijke doelstellingen van het Techniekpact 2020 en op de regionale arbeidsmarktsituatie?
  • Dragen de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij aan de realisatie van de regionale doelstellingen en aan verduurzaming van het netwerk?

Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor een nieuw TiB-netwerk. Deze wordt inhoudelijk op kwaliteit beoordeeld. Ook moet het nieuwe netwerk actief zijn in steden/regio’s waar nog geen bestaand TiB-netwerk is. Meer informatie staat in de beoordelingskaders.

Beslissing en uitbetaling

Wij laten u uiterlijk 13 april 2018 weten of de aanvraag volledig is en beoordeeld kan worden. Voor 1 juli krijgt u van ons de beslissing en de uitbetaling is in juli 2018.

Verantwoording

Netwerken die in 2017 subsidie hebben ontvangen dienen ieder jaar een verantwoording in over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten van het schooljaar daarvoor.

De netwerken ontvangen van DUS-I een link naar het online verantwoordingsformulier. Daarin is zoveel mogelijk informatie uit de voorgaande aanvraag verwerkt. De penvoerder geeft in het formulier aan in hoeverre de opgegeven doelstellingen en activiteiten zijn behaald.

Meer informatie

Meer informatie over de regelgeving is te vinden in het beleidskader Bèta-technieknetwerken 2017-2020.

Wilt u ondersteuning bij het insturen van uw aanvraag of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-I: ocwsubsidies@minvws.nl of 070 340 55 66 (keuze OCW).

Wilt u inhoudelijke ondersteuning bij uw aanvraag of bij het vormen van een nieuw tib-netwerk? Neemt u dan contact op met PBT (Platform Bèta Techniek): info@pbt-netwerk.nl.