Bèta-technieknetwerken 2017-2020

Deze subsidie was bedoeld om het techniekonderwijs in scholen te stimuleren. Het is belangrijk dat er in Nederland voldoende vakbekwame technici komen voor de banen van vandaag én van morgen. Daarvoor is het nodig dat meer leerlingen en studenten kiezen voor opleidingen in de techniek. En dat onderwijsinstellingen goede doorlopende technische leerlijnen ontwikkelen.

Met het Techniekpact 2020 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid daarover afspraken gemaakt. Onder andere over het ondersteunen van regionale bèta-technieknetwerken.

Bèta techniek (b/t) netwerken stimuleren b/t-onderwijs in de scholen, in de klas en bij de leerlingen en studenten. Dit gebeurt samen met het regionale bedrijfsleven. De netwerken konden subsidie aanvragen voor het uitbreiden en verduurzamen van hun activiteiten.

Bèta-technieknetwerken 2017-2020

De subsidie was beschikbaar voor bestaande bèta-technieknetwerken van scholen en bedrijven:

  • 8 regionale po-netwerken
  • 10 vo-ho netwerken
  • 28 regionale vmbo-mbo Toptechniek in Bedrijf netwerken (TiB-netwerken)

Bekijk de lijst met erkende bèta-technieknetwerken.

Erkende netwerken waarvan in 2017 of 2018 de aanvraag is toegekend, moeten ieder jaar een verantwoording insturen over de activiteiten.

Hoogte subsidie

Voor de aanvraagronde in 2019 was een bedrag van € 2.065.000 beschikbaar. Het doel is om scholen, onderwijsinstellingen en bedrijven steeds meer eigen verantwoordelijkheid en regie te geven om zo de netwerken te verduurzamen. Daarom neemt dit bedrag jaarlijks af. Zie ook de maximale subsidiebedragen per netwerk.

Subsidie aanvragen

Erkende bèta-technieknetwerken konden een aanvraag indienen van 9 januari tot en met 31 maart 2019. Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Beoordeling van aanvragen

De aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. Hierbij wordt vooral gelet op de volgende aspecten:

  • Zijn de doelstellingen, activiteiten, succesfactoren en knelpunten concreet geformuleerd?
  • Dragen de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij aan de realisatie van de regionale doelstellingen van het netwerk?
  • Hoe wordt de verduurzaming van de netwerken (continuïteit na afloop van de subsidieperiode) vormgegeven?

Meer informatie staat in de beoordelingskaders.

Beslissing en uitbetaling

Uiterlijk 1 juli 2019 heeft u van ons de beslissing ontvangen. De uitbetaling vond plaats in juli 2019 en in het geval van een herbeoordeling in augustus 2019.

Verantwoording

Netwerken die subsidie hebben ontvangen dienen ieder jaar een verantwoording in over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten van het schooljaar daarvoor.

De netwerken ontvingen op 13 juli 2019 van DUS-I een link naar het online verantwoordingsformulier. Daarin is zoveel mogelijk informatie uit de voorgaande aanvraag verwerkt. De penvoerder geeft in het formulier aan in hoeverre de opgegeven doelstellingen en activiteiten zijn behaald en doet dit binnen 10 weken.

In verband met de zomervakantie kan een bevoegd gezag een medewerker of (externe) projectleider van het technieknetwerk machtigen voor het verantwoorden van de subsidie.

Meldplicht

Als er tussentijds grote veranderingen optreden in een netwerk, die van belang kunnen zijn voor de subsidie, dan heeft u een meldplicht.

Bijvoorbeeld grote wijzigingen of vertragingen in de uitvoering van de activiteiten van het netwerk of belangrijke wijzigingen in de samenstelling van het netwerk. Meld wijzigingen, indien nodig voorzien van toelichting en relevante stukken, via ocwsubsidies@minvws.nl onder vermelding van uw registratienummer.

Als u twijfelt of u iets moet melden, neem dan contact met ons op via ocwsubsidies@minvws.nl. Het niet voldoen aan de verplichtingen van deze subsidieregeling (zoals de meldplicht), kan gevolgen hebben voor de verstrekte subsidie.

Meer informatie

Meer informatie over de regelgeving is te vinden in het beleidskader Bèta-technieknetwerken 2017-2020.

Wilt u ondersteuning bij het insturen van uw verantwoording of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-I: ocwsubsidies@minvws.nl of 070 340 55 66 (keuze OCW).

Wilt u inhoudelijke ondersteuning bij uw verantwoording? Neem dan contact op met PBT (Platform Bèta Techniek): info@pbt-netwerk.nl.