Ik heb een andere baan buiten het po vo of so. Wat betekent dit voor de subsidie?

U of uw oude werkgever moet dit melden via OCWsubsidies@minvws.nl. U mag deel blijven nemen aan de ontwikkelsessies.

Omdat uw nieuwe werkgever niet onder het po, vo of so valt (krachtens WPO WEC en WVO), mag deze geen gebruik maken van de subsidieregeling Curriculumontwikkeling po en vo. Het subsidiebedrag zal (deels) worden teruggevorderd, naar rato van de door u (als leraar of schoolleider) ingezette uren.