Wat moet ik doen als ik wegens persoonlijke omstandigheden niet langer kan deelnemen?

U of uw werkgever moet dit melden via OCWsubsidies@minvws.nl. Afhankelijk van de mate van uitval en in overleg wordt gekeken of u nog deel kunt blijven nemen aan het ontwikkelteam, of dat iemand van de landelijke reservelijst zal instromen. 

Uw werkgever en de werkgever van de leraar of schoolleider die gaat instromen, verrekenen het subsidiebedrag in onderling overleg en naar rato van de door u (als leraar of schoolleider) al ingezette uren.

Het kan ook gebeuren dat er geen leraar of schoolleider van de reservelijst meer kan instromen. In dat geval wordt de subsidie stopgezet en zal het subsidiebedrag (deels) worden teruggevorderd.