Extra begeleiding en nazorg mbo

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de samenleving en economie. Onderzoeken en actuele cijfers geven aan dat jongeren kwetsbaar zijn op de huidige arbeidsmarkt en dat de jeugdwerkloosheid de afgelopen periode snel is opgelopen.

Met deze regeling kunnen mbo-instellingen subsidie krijgen om in 2021 en 2022:

  • laatstejaars studenten tot 27 jaar met een grote kans op jeugdwerkloosheid extra te begeleiden bij de overstap naar een vervolgopleiding of bij het vinden van werk;
  • gediplomeerde schoolverlaters tot 27 met een grote kans op jeugdwerkloosheid nazorg te geven bij de overstap naar een vervolgopleiding, het vinden van werk of het doorsturen naar instanties die hen kunnen begeleiden naar werk.

Er is in totaal €24,5 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

Doelgroepen

De mbo-instelling bepaalt welke laatstejaars studenten en mbo-gediplomeerde schoolverlaters van de maatregelen gebruik kunnen maken. De regeling is bedoeld voor jongeren met een grote kans op werkloosheid. Ter indicatie is aangegeven dat dit geldt voor mbo-schoolverlaters met een niet-westerse migratieachtergrond of uit de bol niveau 2 opleidingen. Daarnaast wordt de kans op werkloosheid beïnvloed door bijvoorbeeld de specifieke regionale werkgelegenheid per sector. Die is door de coronacrisis in sommige sectoren stevig geslonken.

Voor het identificeren van vraag en aanbod, kan gebruik worden gemaakt van informatie over stageplekken, leerbanen en banen op bijvoorbeeld s-bb.nl en kiesmbo.nl.

Onder gediplomeerde schoolverlaters worden in deze regeling schoolverlaters die een mbo-diploma hebben gehaald verstaan. Schoolverlaters die geen mbo-diploma hebben gehaald vallen niet onder de doelgroep, omdat zij vaak ook voortijdig schoolverlaters zijn en dus onder de RMC-taken van de gemeenten vallen.

Maatregelen en ondersteuning

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten beide doelgroepen worden ondersteund. Het is belangrijk dat een reële opgave wordt gedaan van de omvang van de doelgroepen. De subsidie kan worden teruggevorderd als blijkt dat de instelling zich onvoldoende heeft inspannen om het opgegeven aantal studenten en schoolverlaters van de maatregelen gebruik te laten maken. 

De verdeling van de subsidie over de maatregelen staat vrij. De invulling van de maatregelen moet in ieder geval bestaan uit feitelijk contact tussen de mbo-instelling en de laatstejaars student en de gediplomeerde schoolverlater.

Bij de uitwerking van de maatregelen kan gebruik worden gemaakt van de expertise van het kennispunt Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie en het Expertisepunt LOB.

Tevens zijn er enkele publicaties beschikbaar die informatie en tips geven over goede begeleiding naar werk en het bieden van nazorg.

Partners

In de aanvraag moet worden beschreven hoe de partners de verschillende onderdelen van de aanpak op elkaar afstemmen. Partners zijn in ieder geval de RMC-contactgemeente(n) en centrumgemeente(n) waaronder de instelling valt, andere instanties die jongeren begeleiden naar werk, en werkgevers.

Voor Scholengemeenschap Bonaire geldt dat in ieder geval moet worden samengewerkt met het openbaar lichaam Bonaire en met werkgevers.

Subsidie aanvragen

U kon tot en met 22 februari 2021 een aanvraag indienen.

Beoordeling en uitbetaling

Aanvragen worden direct beoordeeld, uiterlijk 31 maart is op alle aanvragen beslist. De subsidie wordt in april 2021 in één termijn betaald. 

Misschien neemt DUS-I contact op met de contactpersoon voor meer informatie. Geef een wijziging van de contactpersoon, bijvoorbeeld bij ziekte of langdurige afwezigheid tijdens deze periode, aan ons door.

Verantwoorden

De subsidie wordt uiterlijk op 31 maart 2021 direct vastgesteld. De verantwoording verloopt via de jaarverslaggeving model G1 over de jaren 2021 en 2022. Uiterlijk 28 februari 2023 moet bij DUS-I worden gemeld:

  • hoeveel studenten van de extra begeleiding en hoeveel gediplomeerde schoolverlaters van de nazorg gebruik hebben gemaakt;
  • hoe invulling is gegeven aan de in de aanvraag beschreven samenwerking met de partners;
  • welke inspanning het bevoegd gezag heeft gedaan om het in de aanvraag vermelde aantal studenten en schoolverlaters van de maatregelen gebruik te laten maken.

DUS-I neemt daarover contact op met de aanvragers.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling Extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.