PGO-subsidies

Het Fonds PGO verstrekt 2 soorten subsidies, namelijk instellingssubsidie en projectsubsidie. Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar zij lid van zijn.

Uitgangspunt subsidieverstrekking

De overheid wil dat organisaties meer gaan samenwerken. De overheid stimuleert organisaties die samengaan. Zulke samenwerkingsverbanden hebben namelijk een stevigere positie naar hun achterban, zorgverzekeraars en de overheid. Dit betekent ook dat de overheid geen subsidie verstrekt aan kleine en nieuwe patiëntenorganisaties.

PGO-subsidies 2017 en 2018

Sinds 19 juli 2016 gelden de volgende regels voor subsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties):

  • Maximaal € 45.000 instellingssubsidie voor lotgenotencontact (was € 35.000). Deze subsidie mag ook worden gebruikt voor het behartigen van belangen of het geven van informatie.
  • Vraagt een organisaties een subsidie aan van € 25.000 of meer? Dan moet deze een activiteitenplan inleveren en een begroting. En de organisatie moet bij de verantwoording een ‘verklaring werkelijke kosten’ afgeven.

De wijzigingen staan in het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De wijzigingen gelden van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019. Na deze periode wordt het beleidskader helemaal herzien.

Over Fonds PGO

Fonds PGO valt onder de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Fonds PGO voert de subsidieregeling uit namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en informeert aanvragers over de werkwijze.