Bezwaar en klachten

Heeft u vragen over een besluit van Fonds PGO of bent u het er niet mee eens? Bel dan eerst met uw contactpersoon. De contactgegevens vindt u in de brief met het besluit.

Maak bezwaar binnen 6 weken

Wilt u na het gesprek alsnog een bezwaarschrift sturen? Dan moet dit binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet behandeld. Noem in het bezwaarschrift uw naam en adres en de datum en het kenmerk van de brief. En geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Stuur het bezwaarschrift per post naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Bezwaar maken tegen besluit Fonds PGO

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) neemt het bezwaar in behandeling. Dit kan op 2 manieren.

  • De directie WJZ kan advies vragen aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb. Is dat het geval? Dan wordt u gehoord door de VWS-commissie bezwaarschriften Awb. Tijdens een hoorzitting kunt u een toelichting geven op uw bezwaar. Ook de ambtenaar die het besluit heeft voorbereid geeft in de hoorzitting zijn mening. De VWS-commissie bezwaarschriften Awb brengt vervolgens een advies uit aan de minister. De directeur van de directie WJZ neemt uiteindelijk namens de minister een beslissing over het bezwaar. U ontvangt die beslissing met daarbij het advies van de bezwaarschriftencommissie.
  • De andere mogelijkheid is dat u wordt gehoord door een jurist van de directie WJZ. Ook dan kunt u een toelichting op uw bezwaar geven. De ambtenaar die het besluit heeft voorbereid is daarbij aanwezig. Ook in dit geval neemt de directeur van de directie WJZ namens de minister een beslissing over het bezwaar.

Beroep bij de rechtbank

Bent u het niet eens met de beslissing over het bezwaar? Dan is beroep bij de rechtbank mogelijk. Onder aan de beslissing over het bezwaar staat wat u moet doen om in beroep te gaan. Tegen een beslissing van de rechter kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Klachten over subsidiedienstverlening

Bent u ontevreden over de subsidiedienstverlening of heeft u hierover een klacht? Dan kunt u contact opnemen met Fonds PGO:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
T.a.v. Fonds PGO
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

E-mail: fondspgo@minvws.nl
Telefoon: (070) 340 55 66 (menukeuze 1)