Patiënten willen inzage in hun eigen gezondheidsgegevens. Dit kan bijdragen aan meer regie over de eigen gezondheid. Een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) helpt hierbij.

Daarom is het programma MedMij gestart. MedMij heeft een afsprakenstelsel en informatiestandaarden ontwikkeld. Zo kunnen patiënten hun eigen gegevens bij zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en huisartsen inzien en beheren. Het MedMij Afsprakenstelsel zorgt ervoor dat patiënten die een PGO willen gebruiken erop kunnen vertrouwen dat hun medische en gezondheidsgegevens veilig en vertrouwd worden uitgewisseld.

Leveranciers van PGO’s kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de kosten van de bouw of aanpassing van een PGO, zodat deze voldoet aan het MedMij afsprakenstelsel en aan de MedMij informatiestandaarden.

Aanvraagcriteria

 • Leveranciers of potentiële leveranciers van PGO’s kunnen een subsidie aanvragen;
 • Leveranciers moeten beschikken over een verklaring van de Stichting MedMij, dat de leverancier kandidaat-deelnemer is bij het MedMij afsprakenstelsel in de rol van dienstverlener;
 • De aangevraagde subsidie en andere overheidssteun die vanaf 2016 is ontvangen mag samen niet hoger zijn dan € 200.000. Daarom is een de-minimisverklaring in het aanvraagformulier opgenomen;
 • Aanvragen is alleen mogelijk voor rechtspersonen.

Hoogte subsidie

Voor de kosten van de bouw of aanpassing van een PGO zodat deze voldoet aan het MedMij afsprakenstelsel en aan de MedMij informatiestandaarden, kan een subsidie worden aangevraagd van maximaal € 160.000.

Subsidie aanvragen

Tussen 1 augustus 2018 en 31 december 2019 kunt u subsidie aanvragen.

01-08-2018 10:45 uur: Met het aantal ingediende aanvragen is het subsidieplafond ruimschoots overschreden. Dit betekent dat nieuwe aanvragen in principe weinig kans maken op toekenning van subsidie.

Alleen complete aanvragen worden, in volgorde van binnenkomst, in behandeling genomen. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing. Bij een positieve beschikking wordt binnen 6 weken uitbetaald.

Deze subsidieregeling heeft een plafond van € 4.000.000. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, tot het subsidieplafond is bereikt.

Nodig bij de aanvraag

 • Online aanvraagformulier.
 • Scan van een recent bankafschrift met uw naam, iban en datum. In verband met uw privacy alle andere gegevens onzichtbaar maken.
 • Verklaring van de Stichting MedMij dat u kandidaat-deelnemer bent bij het MedMij afsprakenstelsel
 • De-minimisverklaring met eventuele bijlagen
 • Ondertekening door bevoegden volgens inschrijving bij de KvK.

Verantwoorden

De projectsubsidie wordt voor ten hoogste één jaar verleend. Verlenging is niet mogelijk. Daarom dient u binnen één jaar na de verlening van de subsidie een verzoek in tot vaststelling. Daarbij zijn de volgende documenten vereist:

 • Financieel verslag en controleverklaring van een accountant
 • Een overeenkomst van de leverancier met de Stichting MedMij met betrekking tot de PGO waarvoor de subsidie is aangevraagd, waaruit blijkt dat de PGO in overeenstemming is met het MedMij afsprakenstelsel
 • Een verklaring van de Stichting MedMij dat de PGO waarvoor de subsidie is aangevraagd voldoet aan de volgende informatiestandaarden:
  • MedMij Basisgegevensset Zorg 2017 (pull)
  • MedMij Medicatieproces (pull)
  • Informatiestandaard MedMij Huisartsengegevens (pull)
  • Informatiestandaard MedMij Zelfmetingen (push).

Na ontvangst wordt de subsidie binnen 13 weken vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de regeling Impulsfinanciering PGO-leveranciers.

Heeft u vragen over uw aanvraag of over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-I via PGO-leveranciers@minvws.nl of 070 340 55 66 (keuze VWS).

Heeft u vragen over MedMij? Mail info@medmij.nl of bel 070 317 3434.