Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op de voorschoolse educatie

In verband met de coronacrisis is op 16 maart 2020 besloten de kindercentra te sluiten. Hierdoor is ook de voorschoolse educatie aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand stilgelegd. Door de tijdelijke sluiting lopen deze peuters met een ve-indicatie het risico dat hun achterstand verder wordt vergroot. Om dit te beperken is er subsidie beschikbaar voor kindercentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie.

Hoogte subsidie

Het subsidieplafond voor 2020 is € 7 miljoen. Dit wordt verdeeld door middel van een vast bedrag van € 500 per instelling, dat is bedoeld voor de coördinatie van het inhaal- en ondersteuningsprogramma. Daarnaast geldt nog een variabel bedrag voor de uitvoering van het programma. Dit variabele bedrag wordt berekend door het aantal deelnemende peuters te vermenigvuldigen met € 12,00 per klokuur, per week. Vervolgens vermenigvuldigt u de uitkomst met het aantal weken dat het programma wordt aangeboden. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u minimaal 10 uur en maximaal 16 uur per week extra ondersteuning bieden. Het programma mag minimaal 2 weken en maximaal 5 weken duren.

Als het subsidieplafond bereikt is zal worden gekeken of alle aanvragen voor ten minste 90% van het aangevraagde subsidiebedrag kunnen worden toegekend. Mocht dit niet geval zijn dan zal er worden geloot.

Aanvraagcriteria

Per kindercentrum wordt de aanvraag ingediend door een contactpersoon die hiervoor wordt gemachtigd door de houder. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het kindercentrum voorschoolse educatie bieden aan peuters.

De activiteiten moesten worden uitgevoerd in de periode 4 juli 2020 tot en met 3 januari 2021, buiten het reguliere programma en de reguliere voorschoolse educatie om. Er wordt aan ten minste 5 peuters per instelling extra ondersteuning geboden. 

In de aanvraag geeft u aan hoeveel peuters deelnemen aan het programma. Ook vermeldt u het aantal klokuren dat het programma omvat en het aantal weken waarin het programma wordt aangeboden.

Subsidie aanvragen

Er kon tot en met 28 juni 2020 subsidie worden aangevraagd.

U ontving uiterlijk 3 juli 2020 een voorlopig bericht over uw aanvraag. De definitieve beschikkingen worden binnen 8 weken na het sluiten van de subsidieperiode verzonden.

Verantwoording

De subsidie wordt binnen 22 weken na het einde van subsidieperiode (3 januari 2021) vastgesteld.

U moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de meldingsplicht. U moet bijvoorbeeld melden wanneer de activiteiten niet volledig uitgevoerd zijn. De activiteiten zijn volledig uitgevoerd als minimaal 85% van de peuters waarvoor subsidie is aangevraagd hebben deelgenomen aan het project. Bovendien moet het programma volledig hebben voldaan aan de opgegeven klokuren en weken. DUS-I kan door middel van een steekproef onderzoek doen naar de verleende subsidies.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, het beoordelingsproces of de regeling? Neem dan contact met ons op.