Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op de voorschoolse educatie

Door de coronacrisis zijn kindercentra tijdelijk gesloten geweest. Hierdoor is ook de voorschoolse educatie (ve) aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand stilgelegd. Daarom lopen peuters met een ve-indicatie het risico dat hun achterstand verder is vergroot. Om dit te beperken is er subsidie beschikbaar voor kindercentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie.

Hoogte subsidie

In 2021 was € 10.700.000 subsidie beschikbaar. Voor de derde ronde was € 6,98 miljoen beschikbaar. Het subsidiebedrag bestaat uit een vast bedrag van € 500 per instelling. Dit is bedoeld voor de coördinatie van het inhaal- en ondersteuningsprogramma. Er is ook een variabel bedrag voor de uitvoering van het programma. Dit wordt berekend door het aantal deelnemende peuters te vermenigvuldigen met € 12,50 voor elk klokuur per week. Vervolgens vermenigvuldigt u dit met het aantal weken dat het programma wordt aangeboden.

Belangrijke voorwaarden

Per kindercentrum wordt de aanvraag ingediend door een contactpersoon die hiervoor wordt gemachtigd door de houder. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het kindercentrum voorschoolse educatie bieden aan peuters.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd buiten het reguliere programma en de reguliere voorschoolse educatie om. Er wordt aan ten minste 3 peuters per instelling extra ondersteuning geboden.

In de aanvraag gaf u aan hoeveel peuters deelnemen aan het programma. Ook vermeldde u het aantal klokuren dat het programma omvat en het aantal weken waarin het programma wordt aangeboden.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u minimaal 10 uur en maximaal 16 uur per week extra ondersteuning bieden. De minimumduur van het doorstroomprogramma is één week, zodat u ook een kort programma kunt aanbieden. De maximumduur van het programma is 5 weken.

De activiteiten zijn subsidiabel vanaf het moment van het indienen van de aanvraag tot en met 9 januari 2022.

Het is toegestaan om activiteiten te organiseren buiten de vakanties om. Voorwaarde is wel dat deze activiteiten naast de normale activiteiten plaatsvinden. De activiteiten zijn een aanvulling op het normale programma, geen vervanging. Het gaat om minimaal 1 uur per week gedurende meerdere weken. Het maximale totaalaanbod (inclusief het normale programma) van 6 uur per dag mag niet worden overschreden.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Dit kon van 1 augustus tot en met 10 september 2021.

Verantwoording

Ronde 2 en 3

De activiteiten van ronde 2 en 3 moesten uiterlijk 9 januari 2022 worden afgerond. Met de verantwoording wordt gecontroleerd of er is voldaan aan de verplichtingen die verbonden zijn aan deze subsidie. De verantwoording vindt plaats op basis van het LRK-nummer. U moet dus per kindercentrum waarvoor subsidie is aangevraagd één verantwoordingsformulier invullen. Zowel ronde 2 als 3 kunnen (indien van toepassing) in één formulier per kindercentrum worden verantwoord.

De verantwoording bestaat onder meer uit de volgende onderdelen: 

  • het aantal ve-peuters dat aan het programma heeft deelgenomen;
  • hoeveel weken het programma heeft geduurd;
  • het aantal klokuren per peuter per week dat het programma heeft geduurd.

U kon de verantwoording tot en met 21 februari 2022 indienen. 

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.