Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op de voorschoolse educatie

In verband met de coronacrisis zijn kindercentra tijdelijk gesloten geweest. Hierdoor is ook de voorschoolse educatie (ve) aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand stilgelegd. Daarom lopen peuters met een ve-indicatie het risico dat hun achterstand verder is vergroot. Om dit te beperken is er subsidie beschikbaar voor kindercentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie.

Hoogte subsidie

In 2021 is € 10.700.000 subsidie beschikbaar. Het subsidiebedrag bestaat uit een vast bedrag van € 500 per instelling. Dit is bedoeld voor de coördinatie van het inhaal- en ondersteuningsprogramma. Er is ook een variabel bedrag voor de uitvoering van het programma. Dit wordt berekend door het aantal deelnemende peuters te vermenigvuldigen met € 12,50 voor elk klokuur per week. Vervolgens vermenigvuldigt u dit met het aantal weken dat het programma wordt aangeboden.

Aanvraagcriteria

Per kindercentrum wordt de aanvraag ingediend door een contactpersoon die hiervoor wordt gemachtigd door de houder. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het kindercentrum voorschoolse educatie bieden aan peuters.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd buiten het reguliere programma en de reguliere voorschoolse educatie om. Er wordt aan ten minste 3 peuters per instelling extra ondersteuning geboden.

In de aanvraag gaf u aan hoeveel peuters deelnemen aan het programma. Ook vermeldde u het aantal klokuren dat het programma omvat en het aantal weken waarin het programma wordt aangeboden.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u minimaal 10 uur en maximaal 16 uur per week extra ondersteuning bieden. De minimumduur van het doorstroomprogramma is één week, zodat u ook een kort programma kunt aanbieden. De maximumduur van het programma is 5 weken.

De activiteiten zijn subsidiabel vanaf het moment van het indienen van de aanvraag tot en met 9 januari 2022.

Het is toegestaan om activiteiten te organiseren buiten de vakanties om. Voorwaarde is wel dat deze activiteiten naast de normale activiteiten plaatsvinden. De activiteiten zijn een aanvulling op het normale programma, geen vervanging. Het gaat om minimaal 1 uur per week gedurende meerdere weken. Het maximale totaalaanbod (inclusief het normale programma) van 6 uur per dag mag niet worden overschreden.

Aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 1 augustus tot en met 10 september 2021. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Voor deze derde ronde was € 6,98 miljoen beschikbaar. Als er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, dan wordt gekeken of alle aanvragen voor ten minste 90% van het aangevraagde subsidiebedrag kunnen worden toegekend. Anders wordt er geloot.

Verantwoording

De subsidie wordt binnen 22 weken na het einde van subsidie periode vastgesteld.

U moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de meldingsplicht. U moet bijvoorbeeld melden wanneer de activiteiten niet volledig uitgevoerd zijn. De activiteiten zijn volledig uitgevoerd als minimaal 85% van de peuters waarvoor subsidie is aangevraagd hebben deelgenomen aan het project. Bovendien moet het programma volledig hebben voldaan aan de opgegeven klokuren en weken. DUS-I kan door middel van een steekproef onderzoek doen naar de verleende subsidies.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, het beoordelingsproces of de regeling? Neem dan contact met ons op.