Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.

Voor wie

De aanvrager en ontvanger van de subsidie is het schoolbestuur of instellingsbestuur (bevoegd gezag) van de uitvoerende school of instelling uit:

  • het primair onderwijs;
  • het speciaal onderwijs:
  • het speciaal basisonderwijs;
  • het voortgezet onderwijs;
  • het voortgezet speciaal onderwijs;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • de volwasseneneducatie. Ook aanbieders van volwasseneneducatie voor laaggeletterden, die onder toezicht van de Inspectie staan, komen in aanmerking.

Het bevoegd gezag kan voor iedere school of instelling subsidie aanvragen.

Er mag geen subsidie worden aangevraagd voor activiteiten waarvoor al andere subsidie wordt verstrekt, bijvoorbeeld via de regeling Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen tot en met 21 juni 2020. Aanvragen die na die datum binnenkomen worden afgewezen.

Subsidie verantwoorden

Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat u heeft ontvangen moet u de subsidie verantwoorden. Alle informatie over óf, en hoe u moet verantwoorden staat in onderstaand document.

Meer informatie

In de stroomschema's vindt u belangrijke data, informatie over het subsidieplafond en wanneer er eventueel geloot moet worden. Er is ook een voorbeeld beschikbaar hoe een loting in zijn werk gaat.

Maximum aantal leerlingen / studenten

Per school of instelling is er een maximum aantal leerlingen / studenten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Vragen en antwoorden

Subsidieregeling

Zie ook de subsidieregeling en de wijziging.