De inschrijving voor de subsidieregeling Landelijk Makersevenement voor het Onderwijs staat open voor elke stichting, elk bedrijf of elke organisatie die een goed plan kan indienen voor de organisatie van een landelijk Makersevenement.

Doel van het makersevenement

Het doel van deze subsidieregeling is het subsidiëren van de organisatie en uitvoering van een evenement dat zich expliciet richt op het onderwijs. Het begrip 'maken' kan in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd worden. De bedoeling van de regeling is om tot een evenement te komen dat lijkt op een maker faire maar zich richt op leerlingen, studenten, docenten én management van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De organisatie vindt plaats met betrokkenheid van het makersveld, de culturele sector, bibliotheken en het bedrijfsleven.

Aanvraagcriteria

Het ingediende plan moet aannemelijk maken dat dit plan bijdraagt aan de doelstelling genoemd in de regeling en de visie van de wijze waarop het doel in de toekomst kan worden nagestreefd blijkt. Het plan moet aan de volgende minimumvereisten voldoen zoals opgenomen het beoordelingskader (bijlage 1 van de subsidieregeling):

  • Organisatie: De indieners maken aannemelijk dat het evenement zal worden georganiseerd en uitgevoerd. De organisatie vindt plaats met betrokkenheid van het makersveld, de culturele sector, bibliotheken en het bedrijfsleven.
  • Samenwerking: De indieners maken aannemelijk dat er samengewerkt wordt met alle benodigde actoren.
  • Financiering: De indieners maken aannemelijk dat de financiering voldoende robuust is en binnen de gestelde kaders.
  • Inhoud: De indieners beschrijven waarom en hoe hun voorstel bijdraagt aan het doel van de subsidieregeling.
  • Duurzaamheid: De indieners geven hun visie op de wijze waarop het doel van dit evenement ook in de toekomst kan worden nagestreefd, en maken aannemelijk hoe hun voorstel daar ook aan bijdraagt.

Een onafhankelijke commissie beoordeelt de ingezonden aanvragen, adviseert de minister over de ingediende subsidieaanvragen en stelt een rangorde op.

Aanvragen subsidie 2017

De inschrijving voor de subsidieregeling Landelijk Makersevenement voor het Onderwijs staat open voor elke stichting, elk bedrijf of elke organisatie die een goed plan kan indienen voor de organisatie van een landelijk Makersevenement. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2017.

U vraagt de subsidie aan met het aanvraagformulier OCW-subsidie (zie de Kaderregeling OCW, SZW en VWS). U kunt uw aanvraag toelichten door een eigen bijlage toe te voegen waarin u de onderdelen organisatie, samenwerking, financiën, inhoud en duurzaamheid van het evenement nader kunt toelichten.

Hoogte subsidiebedrag

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van ten hoogste € 500.000 beschikbaar.

Vragen over de subsidieregeling

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling zijn te vinden in het veelgestelde vragen overzicht.

Heeft u na het lezen van de veelgestelde vragen toch nog vragen over het beleidskader, het aanvraagformulier of het aanvragen of de toekenning van de subsidie? Neem dan contact op met Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dat kan per mail ocwsubsidies@minvws.nl of via telefoonnummer 0703405566 (keuze OCW).

Subsidieregeling

Bekijk ook de subsidieregeling Landelijk Makersevenement voor het Onderwijs.