Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs

In 2020 kunnen scholen in het voorgezet onderwijs opnieuw voor een jaar subsidie krijgen voor de organisatie van een lente- en/of zomerschool. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en/of zomerschool. Of om de organisatie van de lente- en/of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

De subsidie is bestemd voor:

  • Scholen in het voortgezet onderwijs.
  • Vmbo’s voor de groene sector die onderdeel zijn van een agrarisch opleidingscentrum.

De subsidie is alleen bedoeld voor de organisatie van een lente- en/of zomerschool, gericht op het voorkomen van zittenblijven door leerlingen die dreigen te blijven zitten. Talentklassen, bijspijkercursussen en examentrainingen vallen hier niet onder.

U kon tot en met 6 maart 2020 een subsidieaanvraag indienen.

Aanpassing voorwaarden vanwege coronacrisis

Het kabinet heeft in verband met de coronacrisis besloten om scholen fysiek te sluiten van 16 maart tot en met de meivakantie. Dat betekent dat kinderen tot en met de meivakantie niet fysiek les krijgen op school. Als de scholen in de meivakantie gesloten zijn vervalt de mogelijkheid voor een lenteschool op school en kunnen niet alle scholen aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Gezien de situatie is er sprake van overmacht. Bovendien zijn maatregelen gericht op het voorkomen van onnodig zittenblijven juist ook in deze tijd van belang. Daarom hebben alle scholen die een aanvraag voor een lenteschool hebben gedaan op 3 april een e-mail ontvangen waarin de verschillende opties staan beschreven.

De scholen hebben tot uiterlijk vrijdag 10 april 2020 de tijd om hun optie door te geven. Bij geen reactie wordt ervan uitgegaan dat u uw subsidieaanvraag intrekt.

Hiernaast komen er mogelijk nieuwe maatregelen om leerlingen (extra) leerachterstanden in te laten halen die zij hebben opgedaan vanwege de coronacrisis. Daarover zullen alle scholen binnenkort nader worden geïnformeerd.

Gezien de korte doorlooptijd zal het beschikkingsmoment worden uitgesteld. Op grond van de regeling zou het subsidiebedrag voor elke aanvraag op 10 april worden vastgesteld. We proberen alle wijzigingen zo spoedig mogelijk te behandelen, maar door deze uitzonderlijke situatie is het beschikkingsmoment verplaatst naar (uiterlijk) dinsdag 21 april.

Meldingsplicht

Als het werkelijk aantal deelnemers afwijkt van het opgegeven aantal leerlingen in uw subsidieaanvraag moet u dat direct melden via het e-mailadres ocwsubsidies@minvws.nl. Dit staat los van de septembermeting die achteraf zal plaatsvinden.

Septembermeting

Alle scholen die dit jaar subsidie ontvangen voor een lente- en/of zomerschool voor leerlingen die dreigden te blijven zitten, moeten deelnemen aan de septembermeting. Deze meting is bedoeld om het effect van de lente- en zomerscholen in kaart te brengen. Eind september ontvangen alle deelnemende scholen een e-mail met een link naar een online vragenformulier.

Verantwoorden

Bij een subsidie tot € 25.000 vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaglegging volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Subsidies van €25.000 of hoger worden verantwoord in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

In beide gevallen moet worden verklaard dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. De activiteiten zijn volledig verricht wanneer ten minste 85 procent van het aantal beoogde leerlingen aan de lenteschool heeft deelgenomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de regeling bekijken. Op de website Zomerscholen VO van de VO-raad staan documenten die u kunnen helpen bij het inrichten en organiseren van een zomerschool. Ook vindt u er ervaringen van andere zomerscholen.

Heeft u nog vragen over de subsidie? Neem dan contact met ons op.