De subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een innovatiefonds voor ambitieuze leraren die ingeschreven staan in het lerarenregister. De subsidie LOF is bedoeld als impuls om leraren, werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs, mogelijkheden te geven om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren.

Doel subsidie

Met de subsidieregeling van het LerarenOntwikkelFonds wil de minister de positie van leraren versterken. Onder meer door leraren te stimuleren om op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.

Eerder waren er geen financiële middelen beschikbaar voor kleinschalige en innoverende ideeën van individuele leraren in bovengenoemde sectoren. Het LerarenOntwikkelFonds stelt leraren in staat om een idee uit te werken in samenwerking met andere leraren. Het LOF ondersteunt leraren met het uitwerken van hun initiatief om zo het onderwijs verder te ontwikkelen.

Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep ligt de organisatie en ontwikkeling van het LOF in handen van de Onderwijscoöperatie.

Aanvraagprocedure

Een leraar die werkzaam is op een school (zoals bedoeld in artikel 1.1 van de subsidieregeling) kan een subsidieaanvraag via de website van het LerarenOntwikkelFonds. Hij/zij vraagt subsidie aan namens het bevoegd gezag van de school waar de leraar werkzaam is.

De uitvoering van het aanvraagproces (ontvangst, beschikken en betalen) wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies (DUS-I).

De Onderwijscoöperatie richt het juryproces voor de beoordelingen in en zorgt ervoor dat de juryadviezen worden aangeleverd bij de minister. DUS-I zorgt, na het besluit van de minister, voor de beschikking en eventueel de betaling.

De subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds is te raadplegen via www.wetten.nl.

Contact

  • Vragen over de begeleiding tijdens de subsidieperiode kunt u richten tot lof@onderwijscooperatie.nl.
  • Vragen met betrekking tot subsidieaanvragen of -verantwoording kunt u richten aan ocwsubsidies@minvws.nl. U kunt ook bellen met 070–340 5566.