Maatschappelijke diensttijd – 2023

Met de subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) worden maatschappelijke organisaties ondersteund om projecten te realiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Zij kunnen trajecten van maximaal 6 maanden volgen waarbij zij hun talenten ontwikkelen, anderen ontmoeten buiten hun eigen leefwereld en iets doen voor een ander en de samenleving.

Voor wie

Deze subsidieronde in 2023 is bedoeld voor nieuwe en bestaande MDT-organisaties, die als penvoerder namens een partnerschap subsidie aan willen vragen voor een nieuw MDT-project. Subsidie kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid (zoals stichtingen) en door rechtspersonen die volgens publiekrecht zijn ingesteld (zoals gemeenten).

U mag subsidie uit deze ronde niet gebruiken om door te gaan met een bestaand MDT-project. Een penvoerder mag slechts één aanvraag voor MDT 2023 indienen. Een bestaande penvoerder mag wel een MDT-project uit een vorige aanvraagronde nog aan het uitvoeren zijn.

Projectperiode en startdatum

U bepaalt zelf of u een subsidieaanvraag indient voor een project van 2 of 3 jaar. Uw activiteiten en de begroting moeten aansluiten op deze projectperiode. Houd hierbij de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag in de gaten.

 • U mag uw MDT 2023-project starten vanaf de datum waarop u subsidie aanvraagt. U mag vanaf deze datum kosten maken voor het project. U maakt deze kosten wel op eigen risico. Het kan namelijk gebeuren dat uw aanvraag niet volledig wordt toegekend of wordt  afgewezen.
 • Het MDT-project moet binnen 6 maanden zijn gestart nadat u van DUS-I de verleningsbeschikking heeft ontvangen.

Vanaf de door u aangeven startdatum begint de projectperiode van 2 of 3 jaar te lopen. U krijgt geen subsidie voor kosten die worden gemaakt vóór of na de projectperiode.

De subsidie wordt vastgesteld op basis van afgeronde MDT-trajecten. De MDT-trajecten moeten dus zijn afgerond binnen de projectperiode. Lopen er nog MDT-trajecten door na de subsidieperiode? Dan worden deze aangemerkt als niet afgerond.

Hoogte subsidie en budget

De aangevraagde subsidie mag voor een tweejarig project niet lager zijn dan €240.000 en niet hoger dan €3 miljoen. Voor een driejarig project mag de aangevraagde subsidie niet lager zijn dan €360.000 en niet hoger dan €4,5 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten. De overige 25% moet worden betaald via cofinanciering. De penvoerder mag bij de aanvraag voor 1/5 deel garant staan voor de cofinanciering.

Als u subsidie aanvraagt, ontvangt u van ons een beschiking. Als uw aanvraag is toegekend, staat in de beschikking hoeveel subsidie u maximaal krijgt. U krijgt niet meer subsidie dan het bedrag in de beschikking.

De subsidie wordt in 3 delen uitbetaald. U ontvangt een eerste voorschot van 60% bij verlening. Bij goedkeuring van de eerste voortgangsrapportage ontvangt u een tweede voorschot van 30%. De laatste 10% ontvangt u nadat de subsidie is vastgesteld.

Voor deze ronde is een budget beschikbaar van €150 miljoen.

Activititeiten waar u subsidie voor kunt aanvragen

Het doel van een MDT-traject is dat een jongere maatschappelijke impact heeft volgens de principes ‘iets doen voor een ander’, ‘talentontwikkeling’ en ‘betekenisvolle ontmoetingen’. De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die hieraan bijdragen:

 • Werving
 • Intake en matching
 • Begeleiding
 • Overige activiteiten tijdens MDT-traject
 • Coördinerende, uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden
 • Samenwerking, verduurzaming en kennisdeling

In het aanvraagformulier worden deze activiteiten uitgevraagd. In het beoordelingskader van de regeling staat aan welke criteria een aanvraag moet voldoen.

Waar kunt u geen subsidie voor aanvragen?

 1. Activiteiten die voldoen aan de omschrijvingen in de regeling, maar die niet doelmatig worden gefinancierd, komen niet voor subsidie in aanmerking. Dit betekent dat u activiteiten reëel moet begroten en dat u zuinig en effectief moet omgaan met de subsidie die aan u wordt verstrekt bij een toekenning. Als u bijvoorbeeld voor personele inzet, overhead (en eventueel inclusief btw) meer dan (gemiddeld) 130 euro per uur rekent, zijn deze kosten niet meer subsidiabel.
 2. Activiteiten die al betaald worden uit andere MDT-subsidies die zijn verstrekt door ZonMw of door DUS-I, zijn niet subsidiabel. Deze kosten komen niet nogmaals voor subsidie in aanmerking, om dubbele financiering te voorkomen.
 3. U mag uw reguliere overheadkosten niet apart opvoeren ten laste van de subsidie. Deze kosten moeten worden verrekend in het maximale uurtarief van €130 per uur. Alleen in bijzondere omstandigheden mag u hiervan afwijken. Bijvoorbeeld voor specifieke MDT-activiteiten zoals de huur van een bijzondere locatie of inhuur van een spreker op een evenement.

Trajectvarianten

Binnen MDT 2023 kunnen drie trajectvarianten worden aangevraagd: een MDT-basis-traject, een MDT-extra-traject en een MDT-plus-traject. U bepaalt zelf welke trajectvariant(en) u aanvraagt. De aan te vragen variant(en) hangt/hangen samen met de doelgroep, het aantal uren van een traject en de intensiteit van begeleiding.

 • MDT-basis-traject: MDT-traject van minimaal 80 uur gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Maximaal €1.312 subsidie per MDT-basis-traject.
 • MDT-extra-traject: MDT-traject van minimaal 80 uur gedurende een periode van maximaal 6 maanden, waarbij het MDT-traject de intensieve begeleiding van een jongere vergt. Maximaal subsidie €1.875 per MDT-extra-traject.
 • MDT-plus-traject: MDT-traject van minimaal 200 uur gedurende een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Maximaal €2.100 subsidie per MDT-plus-traject.

Documenten

De samenwerkingsovereenkomst en de data sharing agreement (DSA) kon u bij aanvraag uploaden. Maar u mag dit ook tot uiterlijk drie maanden na subsidieverlening aanleveren via MDTsubsidies@minvws.nl. Vermeld hierbij uw projectnummer.

 • Samenwerkingsovereenkomst. Als u al een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, mag u deze uploaden en vervalt de intentieverklaring tot samenwerking.
 • Data sharing agreement (DSA). Deze wordt door alle partners van een partnerschap ondertekend met wie gegevens wordt uitgewisseld.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan kunt u deze niet zelf wijzigen. Na het indienen van uw aanvraag toetst DUS-I of uw aanvraag volledig is. Als uit deze toets blijkt dat er verplichte onderdelen of documenten ontbreken, krijgt u een verzoek om uw aanvraag op korte termijn aan te vullen. Als u de aanvullingen niet op tijd of slechts voor een deel indient, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Heeft u subsidie aangevraagd? En is uw aanvraag volledig? Dan ontvangt u binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode van ons bericht of u de subsidie krijgt.

Tussentijdse rapportage

De penvoerder moet per jaar één tussentijdse rapportage indienen. Heeft u een project van 2 jaar, dan moet u éénmaal een tussentijdse rapportage indienen. Bij een project van 3 jaar moet u tweemaal een tussentijdse rapportage indienen.

In de tussenrapportage beantwoordt u onder andere vragen over:

 • Realisatie van de MDT-trajecten
 • Projectuitvoering
 • Samenwerking in het partnerschap
 • Besteding van de subsidie

De penvoerder krijgt automatisch een e-mail van DUS-I met een link naar een formulier waarmee u de voortgangsrapportage kunt invullen.

Verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze verantwoorden. U moet dan laten zien dat u aan alle voorwaarden van de subsidieregeling hebt voldaan. Hierna stellen we vast of u wel of geen recht had op het gekregen bedrag. Ook rekenen we uit op hoeveel geld u recht had. Dit noemen we vaststelling.

 1. De subsidie wordt in eerste instantie vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gemaakte projectkosten.
 2. Daarnaast wordt gekeken naar de realisatie van de MDT-trajecten. Zijn minder dan 85% van de voorgenomen trajecten afgerond? Dan wordt de subsidie lager vastgesteld. Dat betekent dat u minder subsidie krijgt voor het aantal trajecten dat niet is afgerond. U moet dan het verleende bedrag per MDT-traject terugbetalen. Zijn 85% of meer van de voorgenomen trajecten afgerond? Dan krijgt u ook subsidie voor de niet-afgeronde trajecten.

Let op: Omdat u 25% cofinanciering bijdraagt, krijgt u minder dan 75% van de gemaakte kosten vergoed als uw subsidie lager wordt vastgesteld.

Overige verplichtingen

De penvoerder:

 • heeft een inspanningsverplichting om bij te dragen aan de naamsbekendheid van MDT door minimaal het MDT-logo te gebruiken in alle communicatie-activiteiten en -uitingen van het partnerschap.
 • is verplicht het MDT-proof label aan te vragen binnen 12 maanden na de startdatum van het project door te mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl.
 • geeft alle deelnemende jongeren het MDT-certificaat na afronding van het MDT-traject.
 • is verplicht deel te nemen aan centraal beleidsonderzoek voor de doorontwikkeling van het MDT-programma. Dit betreft het laten invullen van de jongerenvragenlijst door elke deelnemer bij start en einde van het MDT-traject, het invullen van een projectleidersvragenlijst eenmaal per kwartaal en het bijhouden van een gegevensuitvraag over jongeren en hun MDT-traject. Ook zijn penvoerders verplicht deel te nemen aan impactonderzoek. Penvoerders worden hierbij ondersteund door de onderzoekers. Tenslotte kan de penvoerder gevraagd worden mee te werken aan nader te bepalen beleidsonderzoeken. Beleidsonderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van onafhankelijke onderzoekspartners. Persoonsgevens van individuele deelnemers komen nooit bij de overheid terecht. 

Meer weten?

Meer informatie over MDT vindt u op de website www.doemeemetmdt.nl of in de regeling.

Heeft u een vraag? Stel uw vraag via het contactformulier of mail rechtstreeks naar MDTsubsidies@minvws.nl.

Het subsidieproces voor MDT 2023

Alle stappen in een overzicht