Nazorg mbo 2022/2023

Jongeren worden relatief hard geraakt door de coronacrisis. Met name jongeren die vóór de coronacrisis ook al een moeilijke start op de arbeidsmarkt hadden.

Met de subsidie Nazorg mbo 2022/2023 kunnen mbo-instellingen gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding. De subsidieregeling is het vervolg op Extra begeleiding en nazorg mbo.

Voor wie

Deze subsidie is alleen bedoeld voor bekostigde mbo-instellingen. U kunt de subsidie namens het bevoegd gezag van deze instellingen aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

 1. De activiteitenperiode loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. U biedt de nazorg dus in het jaar 2022 en 2023.
 2. Voor deze nazorg mag u geen vergoeding vragen aan de gediplomeerde, de ouders of verzorgers.
 3. De nazorg bestaat deels uit persoonlijk en direct contact tussen de gediplomeerde schoolverlater en de instelling.
 4. U spant zich er aantoonbaar voor in dat het aantal verwachte gediplomeerde schoolverlaters dat u noemt in uw aanvraag daadwerkelijk van de nazorg gebruikmaakt.
 5. Uiterlijk op 28 februari 2024 meldt u:
  • hoeveel gediplomeerde schoolverlaters van de nazorg gebruikmaakten; en
  • op welke manier u met de partners samenwerkte.
 6. U werkt mee aan de evaluatie van de regeling in 2024.

Hoogte subsidie en budget

In totaal is er voor deze subsidie € 10,5 miljoen beschikbaar. Na de eerste aanvraagronde berekenen we hoeveel budget er over is voor de tweede aanvraagronde. Hierover vindt u in januari 2022 meer informatie op deze pagina.

De hoogte van uw subsidie bepalen we op basis van de begroting die u bij uw aanvraag toevoegt. In de bijlage van de regeling vindt u de maximale subsidiebedragen.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 10 november 2021 tot en met 24 december 2021. Als het budget dan nog niet op is, kunt u ook subsidie aanvragen van 15 maart 2022 tot en met 26 april 2022.

In uw aanvraag beschrijft u:

 1. wat u precies aan nazorg aanbiedt en hoe dit verschilt van de nazorg waarvoor u eerder subsidie ontving;
 2. wat het aantal verwachte gediplomeerde schoolverlaters is dat van de nazorg gebruik zal maken;
 3. een begroting van de kosten voor deze nazorg;
 4. hoe u met de relevante partners samenwerkt.
  • Relevante partners zijn in ieder geval de RMC-contactgemeente, de centrumgemeente, andere instanties die jongeren begeleiden naar werk en werkgevers.
  • Voor Scholengemeenschap Bonaire zijn dit het openbaar lichaam Bonaire en werkgevers.

Hulp bij uw aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen voor Nazorg mbo 2022/2023? DUS-I helpt u hier graag bij. Daarom organiseren we voorlichtingssessies op 29 november, 6 december en 13 december tussen 14.30-15.30 uur.

Aanmelden voor een voorlichtingssessie

 1. Meld u aan via: ocwsubsidies@minvws.nl.
 2. Geef in uw e-mail aan op welke datum u de sessie wilt volgen.
 3. Na aanmelding ontvangt u een link naar de online meeting.

Hoelang duurt het?

 • Diende u tussen 10 november en 24 december een aanvraag in? Dan ontvangt u uiterlijk 28 februari 2022 een beslissing.
 • Diende u tussen 15 maart en 26 april een aanvraag in? Dan ontvangt u uiterlijk 30 juni 2022 een beslissing.

Als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd betalen we deze in één keer uit. Uiterlijk in april 2022 en juli 2022.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of maakt minder dan het verwachte aantal gediplomeerden gebruik van de nazorg? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Vergeet niet het kenmerk van uw aanvraag te noemen.
 3. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u de subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

U verantwoordt deze subsidie in model G, onderdeel 1, in de jaarverslaggeving.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling Nazorg mbo 2022/2023.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.