Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - primair onderwijs

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan volgen met circa 40% stijgt als het collegegeld en 8 uur studieverlof per week worden vergoed.

Informatie over deze regeling voor het voortgezet onderwijs vindt u op deze pagina.

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners.

In het kort

 • Met de regeling Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - primair onderwijs kan een bevoegd gezag of samenwerkingsverband een tegemoetkoming aanvragen voor een onderwijsassistent of leraarondersteuner die is gestart met de opleiding tot leraar.
 • Per onderwijsassistent of leraarondersteuner is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar). Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd.
 • Voor het kalenderjaar 2023 kunt u subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 15 oktober 2023.
 • Meer informatie vindt u op deze pagina, in de regeling en de verlengings- en wijzigingsregeling.
 • Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Hoogte subsidie en budget

Per onderwijsassistent of leraarondersteuner is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar). Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd.

Het budget voor subsidieronde 2023 is €8 miljoen. Hierdoor kunnen 400 assistenten of ondersteuners subsidie krijgen.

Gewijzigde regeling

De regeling is op 3 belangrijke punten gewijzigd

 1. In 2023 komt €8 miljoen beschikbaar en nog eens €6 miljoen per jaar in 2024 en 2025.
 2. De subsidie wordt aangevraagd in het kalenderjaar waarin de onderwijsassistent of leraarondersteuner met de opleiding tot leraar is gestart of in het daaropvolgende kalenderjaar. Bijvoorbeeld: bij het aanvragen van subsidie in 2023 mag de assistent / ondersteuner in 2023 of in 2022 zijn gestart.
 3. Als het subsidieplafond niet is bereikt kunnen per bevoegd gezag of samenwerkingsverband nog maximaal 3 extra aanvragen worden toegekend. Dit betekent een maximum van 6. Aanvragen daarboven worden afgewezen.  

Voorwaarden

 1. Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband vraagt de subsidie aan.
 2. De onderwijsassistent of leraarondersteuner is in dienst van een bevoegd gezag of samenwerkingsverband en is geen zzp’er.
 3. De onderwijsassistent / leraarondersteuner is ingeschreven voor de bekostigde opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het bewijs van inschrijving (voorbeeld) worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
 4. De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent / leraarondersteuner is gestart met de opleiding tot leraar. 
 5. Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband sluit samen met de onderwijsassistent / leraarondersteuner een overeenkomst met daarin afspraken over de subsidie en kosten die daarbuiten vallen.
 6. Er kan per onderwijsassistent / leraarondersteuner één keer per opleiding subsidie worden aangevraagd.
 7. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een directeur of bestuurder. Is dat niet mogelijk? Gebruik dan het machtigingsformulier.

Subsidie aanvragen

Voor het kalenderjaar 2023 kunt u subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 15 oktober 2023.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u binnen 13 weken een besluit. Als wij een vraag hebben over uw subsidieaanvraag, nemen wij contact met u op.

Overstap naar ander bevoegd gezag of samenwerkingsverband

Stapt de onderwijsassistent of leraarondersteuner over naar een andere school van een ander bevoegd gezag of samenwerkingsverband? En blijft de onderwijsassistent of leraarondersteuner de pabo-opleiding volgen? Dan kunt u de subsidie blijven gebruiken. De bevoegde gezagen of samenwerkingsverbanden moeten wel afspraken met elkaar maken over de subsidie voor de betreffende onderwijsassistent of leraarondersteuner, zodat deze de pabo-opleiding zonder belemmeringen kan blijven volgen.

Geef de wijziging van het bevoegde gezag of samenwerkingsverband zo snel mogelijk aan ons door. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier en stuur dit naar sool@minvws.nl.

Tussentijdse beëindiging van de opleiding

Stopt de onderwijsassisetent of leraarondersteuner tussentijds met de opleiding tot leraar? Dan moet het bevoegd gezag dit melden bij DUS-I. Vermeld het referentienummer van de aanvraag en de datum waarop de opleiding is stopgezet. De subsidie kan dan lager worden vastgesteld en een eventueel te veel ontvangen bedrag kan worden teruggevorderd. De subsidie is niet overdraagbaar van de ene naar de andere onderwijsassistent of leraarondersteuner.

Let op! Soms wordt een opleiding geheel beëindigt als er sprake is van bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte. Dit terwijl in veel gevallen mensen daarna de studie alsnog weer op willen pakken. Neem in dit soort gevallen tijdig contact op met DUS-I, voordat de onderwijsassistent of leraarodnersteuner zich uitschrijft van de opleiding.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u DUS-I jaarlijks informeren over de stand van zaken. Denk daarbij aan of de onderwijsassistent of leraarondersteuner de opleiding nog volgt, in welk studiejaar deze zit, of en wanneer het diploma wordt behaald. U ontvangt hiervoor elk jaar van ons een e-mail met vragen en het verzoek de antwoorden naar ons terug te sturen.

Verantwoorden

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
 • De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
 • Het bevoegd gezag meldt jaarlijks aan DUS-I of de onderwijsassistent / leraarondersteuner de opleiding nog volgt en in welk studiejaar deze zit. U krijgt hiervoor elk jaar een mail met een korte vragenlijst. Deze melding staat los van de meldingsplicht: de aanvrager is verplicht om tussentijdse veranderingen aan DUS-I door te geven.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de verlengings- en wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.