Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan volgen met circa 40% stijgt als het collegegeld en 8 uur studieverlof per week worden vergoed.

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners.

In het kort

 • Met de regeling Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar kan een bevoegd gezag of samenwerkingsverband een tegemoetkoming aanvragen voor een onderwijsassistent of leraarondersteuner die is gestart met de opleiding tot leraar.
 • Per onderwijsassistent of leraarondersteuner is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar). Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd.
 • Voor het kalenderjaar 2023 kunt u subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 15 oktober 2023.
 • Meer informatie vindt u op deze pagina, in de regeling en de verlengings- en wijzigingsregeling.
 • Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Hoogte subsidie en budget

Per onderwijsassistent of leraarondersteuner is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar). Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd.

Het budget voor subsidieronde 2023 is €8 miljoen. Hierdoor kunnen 400 assistenten of ondersteuners subsidie krijgen.

Gewijzigde regeling

De regeling is op 3 belangrijke punten gewijzigd

 1. In 2023 komt €8 miljoen beschikbaar en nog eens €6 miljoen per jaar in 2024 en 2025.
 2. De subsidie wordt aangevraagd in het kalenderjaar waarin de onderwijsassistent of leraarondersteuner met de opleiding tot leraar is gestart of in het daaropvolgende kalenderjaar. Bijvoorbeeld: bij het aanvragen van subsidie in 2023 mag de assistent / ondersteuner in 2023 of in 2022 zijn gestart.
 3. Als het subsidieplafond niet is bereikt kunnen per bevoegd gezag of samenwerkingsverband nog maximaal 3 extra aanvragen worden toegekend. Dit betekent een maximum van 6. Aanvragen daarboven worden afgewezen.  

Voorwaarden

 1. Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband vraagt de subsidie aan.
 2. De onderwijsassistent of leraarondersteuner is in dienst van een bevoegd gezag of samenwerkingsverband en is geen zzp’er.
 3. De onderwijsassistent / leraarondersteuner is ingeschreven voor de opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het bewijs van inschrijving (voorbeeld) worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
 4. De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent / leraarondersteuner is gestart met de opleiding tot leraar. 
 5. Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband sluit samen met de onderwijsassistent / leraarondersteuner een overeenkomst met daarin afspraken over de subsidie en kosten die daarbuiten vallen.
 6. Er kan per onderwijsassistent / leraarondersteuner één keer per opleiding subsidie worden aangevraagd.
 7. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een directeur of bestuurder. Is dat niet mogelijk? Gebruik dan het machtigingsformulier.

Subsidie aanvragen

Voor het kalenderjaar 2023 kunt u subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 15 oktober 2023.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u binnen 13 weken een besluit. Als wij een vraag hebben over uw subsidieaanvraag, nemen wij contact met u op.

Verantwoorden

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
 • De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
 • Het bevoegd gezag meldt jaarlijks aan DUS-I of de onderwijsassistent / leraarondersteuner de opleiding nog volgt en in welk studiejaar deze zit. U krijgt hiervoor elk jaar een mail met een korte vragenlijst. Deze melding staat los van de meldingsplicht: de aanvrager is verplicht om tussentijdse veranderingen aan DUS-I door te geven.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de verlengings- en wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.