Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, het tekort in 2022 kan oplopen tot 4.100 fte en in 2027 tot 11.000 fte.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan doen circa 40% stijgt, wanneer het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed.

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen.

Subsidie aanvragen niet meer mogelijk

De aanvraagperiode liep tot en met 15 oktober. Er zijn honderden aanvragen binnengekomen. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld in volgorde binnenkomst van complete aanvragen.

Heeft u een aanvraag ingediend? Dan krijgt u binnen dertien weken een besluit. Als wij een vraag hebben over uw subsidieaanvraag dan nemen wij contact met u op. 

Voorwaarden

Voor de subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

  • De onderwijsassistent is in dienst van het bevoegd gezag en is geen zzp’er.
  • De onderwijsassistent is ingeschreven aan de opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het inschrijvingsbewijs worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
  • De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent is gestart met de opleiding  tot leraar.
  • Er kan per onderwijsassistent maar eenmaal subsidie worden aangevraagd.

Hoogte subsidie

In 2019 was er een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. In 2020 kan in totaal € 11 miljoen subsidie worden aangevraagd.

De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar. Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt jaarlijks in gelijke delen overgemaakt.

Verantwoorden

  • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
  • De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
  • Het bevoegd gezag meldt jaarlijks aan DUS-I of de onderwijsassistent de opleiding nog volgt. U moet daarom elk jaar een nieuw inschrijvingsbewijs uploaden. Hiervoor ontvangt u van ons een link.
    Deze melding staat los van de meldingsplicht: de aanvrager is verplicht om tussentijdse veranderingen aan DUS-I door te geven.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling Onderwijsassistenten naar Opleiding tot Leraar. Lees ook de vragen en antwoorden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.