Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, het tekort in 2022 kan oplopen tot 4.100 fte en in 2027 tot 11.000 fte.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan doen circa 40% stijgt, wanneer het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed.

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen.

Wijziging van de regeling

Op 14 februari 2020 is de regeling op de volgende punten gewijzigd:

 • Het studieverlof bedraagt ten minste 20% van het aantal uur dat de onderwijsassistent werkzaam is. Bij een werkweek van 30 uur is dat dus minimaal 6 uur studieverlof per week.
 • Het subsidiebudget voor 2020 is verhoogd naar € 11 miljoen.
 • De subsidie wordt jaarlijks uitbetaald.

Voorwaarden

Voor de subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

 • De onderwijsassistent is in dienst van het bevoegd gezag en is geen zzp’er.
 • De onderwijsassistent is ingeschreven aan de opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het inschrijvingsbewijs worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
 • De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent is gestart met de opleiding  tot leraar.
 • Er kan per onderwijsassistent maar eenmaal subsidie worden aangevraagd.

Hoogte subsidie

In 2019 was er een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. In 2020 kan in totaal € 11 miljoen subsidie worden aangevraagd.

De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar. Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt jaarlijks in gelijke delen overgemaakt.

Aanvraagprocedure

Het bevoegd gezag kan een aanvraag indienen met het online formulier. De aanvraag moet ondertekend worden door de onderwijsassistent, de schoolleider en het bevoegd gezag. Gebruik daarvoor het ondertekenblad en scan dit in. Een digitale foto is ook toegestaan.

U kunt subsidie aanvragen tot en met 15 oktober 2020.

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld in de volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen. Voor Caribisch Nederland geldt wat betreft de datum van binnenkomst bij DUS-I, de Europees Nederlandse tijd minus 6 uur. Een aanvraag die is verzonden om bijvoorbeeld 9:00 uur in Caribisch Nederland is daarmee gelijk aan een aanvraag die vanuit Europees Nederland is verzonden om 9:00 uur diezelfde dag.

Verantwoorden

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
 • De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
 • Het bevoegd gezag meldt jaarlijks aan DUS-I of de onderwijsassistent de opleiding nog volgt. U moet daarom elk jaar een nieuw inschrijvingsbewijs uploaden. Hiervoor ontvangt u van ons een link.
  Deze melding staat los van de meldingsplicht: de aanvrager is verplicht om tussentijdse veranderingen aan DUS-I door te geven.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling Onderwijsassistenten naar Opleiding tot Leraar. Lees ook de vragen en antwoorden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.