Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, het tekort in 2023 kan oplopen tot 4.200 fte en in 2028 meer dan 10.000 fte.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan doen circa 40% stijgt, wanneer het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed.

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen.

De regeling is verlengd en op twee punten aangepast:

  • Naast onderwijsassistenten wordt het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners.
  • Naast bevoegd gezagen komen ook samenwerkingsverbanden voor subsidie in aanmerking.

Hoogte subsidie

In de jaren 2021 (€ 4 miljoen) en 2022 (€ 4 miljoen) komt er een bedrag van in totaal € 8 miljoen beschikbaar. In 2020 kon in totaal € 11 miljoen subsidie worden aangevraagd. In 2019 was er € 1 miljoen beschikbaar.

De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar. Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt jaarlijks in gelijke delen overgemaakt.

Voorwaarden

Voor de subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

  • De onderwijsassistent of leraarondersteuner is in dienst van een bevoegd gezag of samenwerkingsverband en is geen zzp’er.
  • De onderwijsassistent / leraarondersteuner is ingeschreven voor de opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het bewijs van inschrijving (voorbeeld) worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
  • De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent / leraarondersteuner is gestart met de opleiding tot leraar.
  • Er kan per onderwijsassistent / leraarondersteuner één keer per opleiding subsidie worden aangevraagd.
  • De aanvraag wordt ondertekend door de onderwijsassistent / leraarondersteuner, de schoolleider en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag of het samenwerkingsverband.

Aanvragen

De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 15 maart om 09:00 uur tot en met 15 oktober 2021. Hierdoor telt zowel het instroommoment van februari (met terugwerkende kracht) als september 2021 voor deze aanvraagperiode. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. 

Subsidie aanvragen

Heeft u een aanvraag ingediend? Dan krijgt u binnen dertien weken een besluit. Als wij een vraag hebben over uw subsidieaanvraag, dan nemen wij contact met u op.   

Verantwoorden

  • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
  • De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
  • Het bevoegd gezag meldt jaarlijks aan DUS-I of de onderwijsassistent/leraarondersteuner de opleiding nog volgt en in welk studiejaar deze zit. U krijgt hiervoor elk jaar een mail met een korte vragenlijst. Deze melding staat los van de meldingsplicht: de aanvrager is verplicht om tussentijdse veranderingen aan DUS-I door te geven.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling Onderwijsassistenten naar Opleiding tot Leraar en de verlengings- en wijzigingsregeling. Lees ook de vragen en antwoorden.

Heeft u nog vragen? Mail ons dan: sool@minvws.nl. Wij sturen u zo snel als mogelijk een antwoord.