Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, het tekort in 2023 kan oplopen tot 4.200 fte en in 2028 meer dan 10.000 fte.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan doen circa 40% stijgt, wanneer het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed.

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt €5.000 per onderwijsassistent per jaar. Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt jaarlijks in gelijke delen overgemaakt. Er is in totaal €4 miljoen beschikbaar voor subsidieronde 2022.

Voorwaarden

Voor de subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

  • Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband doet de aanvraag.
  • De onderwijsassistent of leraarondersteuner is in dienst van een bevoegd gezag of samenwerkingsverband en is geen zzp’er.
  • De onderwijsassistent / leraarondersteuner is ingeschreven voor de opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het bewijs van inschrijving (voorbeeld) worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
  • De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent / leraarondersteuner is gestart met de opleiding tot leraar. 
  • Er kan per onderwijsassistent / leraarondersteuner één keer per opleiding subsidie worden aangevraagd.
  • Aanvraag kan alleen gedaan worden door directeur of bestuurder. Is dat niet mogelijk? Dan moet er gebruik worden gemaakt van het machtigingsformulier.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 16 oktober 2021 tot en met 15 oktober 2022 voor kalenderjaar 2022.

U kunt een aanvraag doen als u in 2022, 2021, 2020 of 2019 gestart bent met de opleiding. 

Vraag de subsidie pas aan als de opleiding daadwerkelijk is gestart. Dit is een voorwaarde van deze subsidieregeling.

Aanvraagformulier

Heeft u een aanvraag ingediend? Dan krijgt u binnen dertien weken een besluit. Als wij een vraag hebben over uw subsidieaanvraag, dan nemen wij contact met u op.   

Verantwoorden

  • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
  • De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
  • Het bevoegd gezag meldt jaarlijks aan DUS-I of de onderwijsassistent/leraarondersteuner de opleiding nog volgt en in welk studiejaar deze zit. U krijgt hiervoor elk jaar een mail met een korte vragenlijst. Deze melding staat los van de meldingsplicht: de aanvrager is verplicht om tussentijdse veranderingen aan DUS-I door te geven.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling Onderwijsassistenten naar Opleiding tot Leraar en de verlengings- en wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.