Ontwikkeling andere eindtoetsen PO

Alle leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs moeten verplicht een eindtoets maken. Scholen kunnen kiezen voor afname van één van de toegestane eindtoetsen. Leerlingen van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn uitgezonderd van deze verplichting.

De school kiest voor alle locaties van de school één toetsaanbieder. Alle leerlingen van de school maken dezelfde eindtoets. De keuze is aan de school en kan verschillen van andere scholen in hetzelfde bestuur.

Scholen kunnen een keuze maken uit de volgende 5 eindtoetsen:

Regeling verlengd

In 2021 is besloten dat de subsidieregeling met drie jaar wordt verlengd. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 is per jaar een bedrag van €6 miljoen begroot voor de regeling.

Belangrijke voorwaarden

De eindtoets moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom gelden voorwaarden voor bijvoorbeeld de inhoud en de afname van de eindtoets.

In het algemene deel van de Toetswijzer eindtoets PO staan inhoudelijke kwaliteitseisen omschreven.

In het Toetsbesluit PO zijn de inhoudelijke voorwaarden en de procedure voor toelating van andere eindtoetsen beschreven. De onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO adviseert de minister, die besluit welke andere eindtoetsen in het kader van de WPO worden toegelaten.

Hoogte subsidie

De subsidie bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag.

Het vaste bedrag bedraagt € 500.000 per jaar. Biedt de subsidieontvanger in een bepaald jaar zowel een papieren als digitale versie van een eindtoets aan? Dan wordt het vaste bedrag van € 500.000 in dat jaar verhoogd met € 315.000 naar € 815.000.

Het variabele bedrag wordt berekend door het aantal leerlingen dat de eindtoets heeft gemaakt te vermenigvuldigden met een bedrag per leerling.

Het bedrag per leerling neemt af met een in hoeveelheid toenemend aantal leerlingen:

  • 1 - 5.000: € 45 per leerling
  • 5.001 - 10.000: € 35 per leerling
  • Meer dan 10.001: € 27 per leerling

Subsidie aanvragen

Bij goedkeuring tot toelating kan de toetsaanbieder subsidie aanvragen.

De toetsaanbieder moet jaarlijks voor 1 maart het aantal leerlingen opgeven waarbij in dat jaar de eindtoets naar verwachting wordt afgenomen. De aanvraag moet worden voorzien van een lijst met de scholen (incl. BRIN-nummers). Op basis van deze gegevens wordt een voorschot van de subsidie versterkt.

Subsidie verantwoorden

Voor 1 augustus van datzelfde jaar stuurt de toetsaanbieder een opgave in met het daadwerkelijke aantal leerlingen dat de eindtoets heeft gemaakt. Deze gegevens worden vergeleken met de gegevens van DUO (Basis Register Onderwijs, BRON). Daarna wordt de subsidie over het schooljaar vastgesteld.

Contact

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.