Koepelorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Soorten subsidie

Instellingssubsidie voor structurele activiteiten

Deze subsidie is voor organisaties die aandacht vragen voor behoeften van de cliënt. Hiervoor bundelen zij kennis, ervaring, belangen en standpunten.

Projectsubsidie voor kortlopende activiteiten

Deze subsidie is bedoeld voor inbreng van patiënten en gehandicapten, bijvoorbeeld bij het opstellen van nieuwe richtlijnen. Of bij andere maatregelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het kan ook gaan om ondersteunende activiteiten, zoals het oprichten van een meldpunt voor cliënten of het bieden van juridische ondersteuning aan leden.

Randvoorwaarden activiteiten

Koepelorganisaties zijn vrij in de keuze van de structurele of kortlopende activiteiten. Er gelden enkele voorwaarden:

  • activiteiten sluiten aan op gezamenlijke behoeften van groepen cliënten. Bijvoorbeeld voor alle verzekerden of verstandelijk gehandicapten;
  • activiteiten zijn niet gericht op één aandoening of beperking. Bijvoorbeeld toegankelijkheid van de zorg;
  • de organisatie geeft leden invloed en inspraak op de keuze en invulling van de activiteiten.

Subsidiehoogte

De instellingssubsidie voor 2020 is € 6 miljoen. Verdeelsleutel: MIND maximaal € 1,2 miljoen, PF NL maximaal € 1,8 miljoen en Ieder(in) maximaal € 3 miljoen.

Subsidie aanvragen

Van 1 september 2019 tot 1 oktober 2019 kunt u een subsidieaanvraag voor het jaar 2020 indienen via het subsidieportaal. U ontvangt hiervoor een herinnering via de post.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

De instellingssubsidies hebben een looptijd van één jaar. De activiteiten moeten uiterlijk 31 december van het subsidiejaar zijn uitgevoerd. Als dit niet (geheel) lukt dan bent u verplicht om dit direct schriftelijk te melden (graag per e-mail). Dit geldt ook voor andere veranderingen. Bijvoorbeeld als niet (geheel) aan de subsidieverplichtingen wordt voldaan. Of als u te maken heeft gehad met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidies verantwoorden over 2018

Voor subsidies boven € 125.000 moet er een verantwoording worden ingediend met het formulier vaststelling VWS-subsidie, een activiteitenverslag, een financieel verslag, een controleverklaring en een Rapport van feitelijke bevindingen. De documenten moeten via het subsidieportaal worden aangeleverd.