Koepelorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Soorten subsidie

Instellingssubsidie voor structurele activiteiten

Deze subsidie is voor organisaties die aandacht vragen voor behoeften van de cliënt. Hiervoor bundelen zij kennis, ervaring, belangen en standpunten.

Projectsubsidie voor kortlopende activiteiten

Deze subsidie is bedoeld voor inbreng van patiënten en gehandicapten, bijvoorbeeld bij het opstellen van nieuwe richtlijnen. Of bij andere maatregelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het kan ook gaan om ondersteunende activiteiten, zoals het oprichten van een meldpunt voor cliënten of het bieden van juridische ondersteuning aan leden.

Randvoorwaarden activiteiten

Koepelorganisaties zijn vrij in de keuze van de structurele of kortlopende activiteiten. Er gelden enkele voorwaarden:

 • activiteiten sluiten aan op gezamenlijke behoeften van groepen cliënten. Bijvoorbeeld voor alle verzekerden of verstandelijk gehandicapten;
 • activiteiten zijn niet gericht op één aandoening of beperking. Bijvoorbeeld toegankelijkheid van de zorg;
 • de organisatie geeft leden invloed en inspraak op de keuze en invulling van de activiteiten.

Subsidiehoogte en-aanvraag

De subsidie is jaarlijks:

 • instellingssubsidie € 4 miljoen. Verdeelsleutel: MIND maximaal € 0,8 miljoen, NPCF maximaal € 1,2 miljoen en Ieder(in) maximaal € 2 miljoen.
 • projectsubsidie € 2 miljoen, bij indienen van een gezamenlijk werkplan.

Aanvragen kan jaarlijks van 1 september 9.00  uur tot 1 oktober 12.00 uur via het subsidieportaal.

Afhandeling van uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u van ons per brief een besluit. U kunt bezwaar maken als u de subsidie niet krijgt toegekend.

Is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor wordt de terrmijn voor afhandeling langer dan 13 weken.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Subsidies hebben een looptijd van drie jaar. De activiteiten moeten uiterlijk 31 december van het laatste jaar zijn uitgevoerd. Als dit niet (geheel) lukt dan bent u verplicht om dit direct schriftelijk te melden (graag per e-mail). Dit geldt ook voor andere veranderingen. Bijvoorbeeld als niet (geheel) aan de subsidieverplichtingen wordt voldaan. Of als u te maken heeft gehad met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u dit niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidies verantwoorden over 2017

Instellingssubsidies

De aanvraag tot vaststelling voor 2017 moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 juni 2018 worden ingediend.

Projectsubsidies

Voortgangsrapportage subsidie

Duurt uw project langer dan 1 kalenderjaar? Rapporteer dan jaarlijks voor 1 mei over de voortgang. In de rapportage legt u zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af. In het laatste jaar van uw project maakt u een eindrapportage.

Eindrapportage

De eindrapportage bestaat uit het aanvraagformulier vaststelling projectsubsidie, een activiteitenverslag en een financieel verslag. We vragen u ook om een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen. Gebruik het verplichte format in het:

U moet ook de gemaakte kosten onderbouwen. Bijvoorbeeld met facturen en betaalbewijzen. Als u subsidie wilt voor loonkosten van intern personeel, moet u een urenregistratie hebben bijgehouden.

Onderbouwing indirecte kosten bij factuur

Gaat het om indirecte kosten? Dan moet u in de administratie een onderbouwing opnemen bij de factuur. Voorbeelden van indirecte kosten zijn:

 • organisatiekosten;
 • indirecte personeelskosten;
 • huisvestingskosten;
 • kantoorkosten;
 • reiskosten;
 • algemene kosten;
 • infrastructurele kosten;
 • secretariaatskosten;
 • administratiekosten;
 • ICT-kosten.

Subsidievaststelling

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u binnen 22 weken een besluit.