Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Vanaf 2018 kan door landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties alleen nog een instellingssubsidie worden aangevraagd. Voor de zogenaamde voucherprojecten worden geen vouchers meer verstrekt. De in 2017 verstrekte vouchers werden nog voor projecten gebruikt die in 2018 liepen en waarvan een deel een uitloop had tot in 2019.

Instellingen worden gestimuleerd om samen subsidie aan te vragen door te fuseren. Samenwerkingsverbanden hebben namelijk een stevigere positie naar hun achterban, zorgverzekeraars en de overheid. Daarom wordt bijna geen subsidie verstrekt aan kleine en nieuwe patiëntenorganisaties.            

Wijziging beleidskader

Voor het subsidiejaar 2020 is het beleidskader gewijzigd. Hierdoor is onder andere de Backoffice regeling versoepeld. Ook is de definitie van een nieuwe organisatie aangepast en gelden er aanvullende criteria bij splitsing na een fusie.

Instellingssubsidie

Deze subsidie heeft als doel om lotgenotencontact te organiseren, informatie te geven en de belangen te behartigen van patiënten en mensen met een handicap. Dit is een structurele subsidie die jaarlijks (opnieuw) kan worden aangevraagd. Er moet dan aan enkele voorwaarden worden voldaan.

De hoogte van de subsidie is maximaal € 45.000. Dit kan hoger worden als u met andere organisaties samenwerkt. Er is geen minimumbedrag. U kunt aanspraak maken op een aanvulling van € 10.000 bij een uit- of inbesteding van de backoffice activiteiten. Als u deze onderbrengt in een samenwerkingsverband en die alle taken laat uitvoeren, dan ontvangt u hiervoor € 15.000.

Aanvragen

Van 1 september 2019 tot 1 oktober 2019 konden instellingen een subsidieaanvraag voor het jaar 2020 indienen. Organisaties die al eerder een PGO-subsidie ontvingen, kregen eind augustus een e-mail met een link naar het aanvraagformulier toegestuurd. 

Afhandeling van uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u van ons per brief een besluit. U kunt bezwaar maken als u de subsidie niet krijgt toegekend.

Is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor wordt de termijn voor afhandeling langer dan 13 weken.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. De activiteiten moeten uiterlijk 31 december zijn uitgevoerd. Als dit niet (geheel) lukt dan bent u verplicht om dit direct schriftelijk te melden (graag per e-mail). Geef duidelijk aan om welke activiteiten het gaat. Bij subsidies boven € 25.000 stuurt u een gewijzigde begroting mee.

Voor uw subsidieaanvraag hebben organisatie activiteiten opgevoerd voor de drie kernfuncties: lotgenotencontact, informatievoorziening of belangenbehartiging.

  • Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet tijdig of niet volledig kan worden uitgevoerd. In sommige gevallen moet u een schriftelijke melding maken. Dit doet u dan tijdens het lopende subsidiejaar.
  • Voor het verschuiven van vrijgekomen subsidiegeld naar een nieuwe activiteit maakt u een melding.
  • Voor het verschuiven van het vrijgekomen subsidiegeld voor bekende activiteiten binnen een kernfunctie hoeft u geen melding te maken.
  • Bij een (verwachte) onderbesteding van minder dan 15% op het totaal verleende subsidiebedrag hoeft u geen melding te maken.
  • Maak een melding als met de onvoorziene situatie de eigen bijdrage voor die activiteit wijzigt.

Verder maakt u een schriftelijke en tijdige melding als:

  • het blijkt dat niet alle backoffice taken in 2020 kunnen worden uitgevoerd (als u hier een aanvullend subsidiebedrag voor ontvangt);
  • u subsidiegeld overhoudt voor de aanvulling voor de backoffice en dit wenst te besteden aan een andere activiteit;
  • u niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kunt voldoen;
  • u te maken heeft gehad met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet. Daarnaast kan uw subsidie, naast een terugvordering, ook gekort worden als u niet binnen het subsidiejaar een onderbesteding heeft gemeld.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een bijdrage van de subsidieontvanger voor de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteit. Dit zijn dus middelen van de organisatie zelf.

Instellingen geven bij een subsidieaanvraag hoger dan € 25.000 aan of er sprake is van een eigen bijdrage. Bij de vaststelling van een verleende subsidie worden organisaties gehouden aan de begrote eigen bijdrage, ook als de gerealiseerde eigen bijdrage lager uitvalt.

Bijvoorbeeld: In de subsidieaanvraag is een eigen bijdrage van € 5.000 opgenomen en zijn de begrote kosten € 50.000. Bij een verlening ontvangt de instelling € 45.000 aan subsidie.

Bij de vaststelling wordt aangegeven dat de gerealiseerde kosten € 48.000 zijn geweest en dat er geen eigen bijdrage is. De instelling wordt echter gehouden aan de eigen bijdrage uit de aanvraag. Dit betekent dat de instelling een bedrag van € 2.000 terug moet betalen: € 48.000 - € 5.000 = € 43.000. Er was € 45.000 verleend.

Subsidies verantwoorden

In verband met de corona uitbraak zijn de regels voor de verantwoording aangepast. Het indienen van de verantwoording is uitgesteld met 3 maanden, namelijk tot 2 september 2020. Wij verzoeken uw vriendelijk - indien mogelijk – om uw aanvraag toch voor 2 juni bij ons in te dienen.

Instellingssubsidies

Subsidies tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld. . Enkele organisaties zijn in de steekproef gevallen en hebben hier al een brief over ontvangen. Omdat aan een aantal van deze organisaties een langere reactietijd is verleend zal de steekproef pas op een later moment kunnen worden afgerond. Dit betekent dat de overige organisaties niet voor 2 juni 2020 (binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar) een besluit ontvangen over de vaststelling van de subsidie. Wij zullen zo snel mogelijk een besluit proberen te nemen.

Organisaties met een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 moeten na afloop een verantwoording indienen. Voor het subsidiejaar 2019 kunnen instellingen dit jaar via een digitaal formulier een aanvraag tot vaststelling indienen. Het formulier is vrijwel hetzelfde als dat van vorig jaar – aanvullend geeft u aan of alle gesubsidieerde backofficetaken zijn uitgevoerd (indien van toepassing) en verklaart u dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling.

Alle organisaties die in 2019 subsidie hebben ontvangen hebben inmiddels een e-mail gekregen met een link naar dit formulier. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u een besluit.

Organisaties met een subsidie van € 125.000 of meer moeten na afloop een verantwoording indienen met het formulier vaststelling VWS-subsidie. Daarbij moet u ook een activiteitenverslag, een financieel verslag en een controleverklaring meesturen. Een rapport van feitelijke bevindingen hoeft niet meer aangeleverd te worden. Het verantwoorden doet u via het online subsidieportaal. Binnen 22 weken ontvangt u van ons per brief een besluit.

Voucherprojecten

In 2018 zijn de meeste voucherprojecten afgerond. Aan enkele instellingen is een verlenging van de uitvoeringsperiode verleend. Door deze instellingen wordt voor het laatst een voortgangsrapportage ingediend.

Is uw project afgerond? Dan moet u 22 weken na afloop van het project een eindrapportage aanleveren.