Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Vanaf 2018 kan door landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties alleen nog een instellingssubsidie worden aangevraagd. Voor de zogenaamde voucherprojecten worden geen vouchers meer verstrekt. De in 2017 verstrekte vouchers worden nog voor projecten gebruikt die in 2018 lopen. 

Instellingen worden gestimuleerd om samen subsidie aan te vragen door te fuseren. Samenwerkingsverbanden hebben namelijk een stevigere positie naar hun achterban, zorgverzekeraars en de overheid. Daarom wordt bijna geen subsidie verstrekt aan kleine en nieuwe patiëntenorganisaties.            

Instellingssubsidie

Deze subsidie heeft als doel om lotgenotencontact organiseren, informatie te geven en de belangen te behartigen van patiënten en mensen met een handicap. Dit is een structurele subsidie die jaarlijks (opnieuw) kan worden aangevraagd. Er moet dan aan enkele voorwaarden worden voldaan.

In het overzicht Organisaties met instellingssubsidie ziet u welke organisaties voor 2018 subsidie ontvingen.

De hoogte van de subsidie is maximaal € 45.000. Dit kan hoger worden als u met andere organisaties samenwerkt. Er is geen minimum bedrag.

Aanvragen

De aanvraagperiode is van 1 september 9.00 uur tot 1 oktober 12.00 uur. Bestaande relaties krijgen elk jaar een aankondigingsbrief met informatie over het aanvragen van de subsidie. Dit jaar kunt u subsidie aanvragen met een online aanvraagformulier en zullen wij vragen stellen over de impact en bereik van uw activiteiten. Hier ontvangt u te zijner tijd meer informatie over. Nieuwe aanvragers kunnen contact met ons opnemen.

Subsidies hoger dan € 125.000 vraagt u aan via het subsidieportaal. Met het aanmeldingsformulier kunt u toegang krijgen.

Bijlagen bij de aanvraag

 • Tot € 25.000: activiteitenplan
 • € 25.000 tot € 125.000: activiteitenplan en begroting
 • Vanaf € 125.000: uw aanvraag verloopt via het subsidieportaal. Hierin wordt aangegeven welke bijlagen u moet meesturen.

Afhandeling van uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u van ons per brief een besluit. U kunt bezwaar maken als u de subsidie niet krijgt toegekend.

Is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor wordt de termijn voor afhandeling langer dan 13 weken.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. De activiteiten moeten uiterlijk 31 december zijn uitgevoerd. Als dit niet (geheel) lukt dan bent u verplicht om dit direct schriftelijk te melden (graag per e-mail). Geef duidelijk aan om welke activiteiten het gaat. Bij subsidies boven € 25.000 stuurt u een gewijzigde begroting mee.

Ook voor andere veranderingen geldt de meldingsplicht. Bijvoorbeeld als niet (geheel) aan de subsidieverplichtingen wordt voldaan. Of als u te maken heeft gehad met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u dit niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidies verantwoorden over 2017

Instellingssubsidies

Voor subsidies tot € 25.000 hoeft u geen verantwoording in te dienen. De subsidie wordt zonder verantwoording vastgesteld. Via een steekproef is een aantal organisaties geselecteerd die gecontroleerd worden. Deze zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Subsidies van € 25.000 tot € 125.000 moet u verantwoorden met het formulier vaststelling VWS-subsidie. Vul pagina 1 t/m 3 in, en ook de Verklaring werkelijke kosten op pagina 23. Alle andere pagina’s hoeft u niet mee te sturen.

Subsidies boven € 125.000

De aanvraag tot vaststelling voor 2017 moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 juni 2018 worden ingediend.

Voucherprojecten

Voortgangsrapportage subsidie

Duurt uw project langer dan 1 kalenderjaar? Rapporteer dan jaarlijks voor 1 mei over de voortgang. Met het formulier voortgangsrapportage legt u zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af. In het laatste jaar van uw project maakt u een eindrapportage.

Eindrapportage

De eindrapportage bestaat uit het aanvraagformulier vaststelling projectsubsidie, een activiteitenverslag en een financieel verslag. We vragen u ook om een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen. Gebruik het verplichte format in het:

U moet ook de gemaakte kosten onderbouwen. Bijvoorbeeld met facturen en betaalbewijzen. Als u subsidie wilt voor loonkosten van intern personeel, moet u een urenregistratie hebben bijgehouden.

Onderbouwing indirecte kosten bij factuur

Gaat het om indirecte kosten? Dan moet u in de administratie een onderbouwing opnemen bij de factuur. Voorbeelden van indirecte kosten zijn:

 • organisatiekosten;
 • indirecte personeelskosten;
 • huisvestingskosten;
 • kantoorkosten;
 • reiskosten;
 • algemene kosten;
 • infrastructurele kosten;
 • secretariaatskosten;
 • administratiekosten;
 • ICT-kosten.

Subsidievaststelling

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u binnen 22 weken een besluit.