Begrippenlijst

Eigen bijdrage

Dit is de bijdrage van uw organisatie die u inzet voor een subsidiabele activiteit. Dit wordt ingebracht vanuit de eigen middelen van uw instelling, afkomstig uit het eigen vermogen, niet te verwarren met bijdragen van derden. Let op: deze wordt meegenomen bij de verantwoording. Dus ook als de eigen bijdrage gedurende het subsidiejaar wijzigt, wordt bij de vaststelling van de subsidie met de begrote eigen bijdrage rekening gehouden.

Bijdragen van derden

Dit zijn bijdragen die de subsidieontvanger van een ander dan DUS-I voor de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteit ontvangt. De bijdragen dienen van derden afkomstig te zijn en te worden gegenereerd door de activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt. Voorbeelden zijn renteopbrengsten, contributies, geoormerkte schenkingen en legaten, sponsoring of bijdragen van deelnemers aan gesubsidieerde activiteiten en andere subsidies. Bij de vaststelling wordt rekening gehouden met de werkelijk gerealiseerde bijdragen.

Eigen vermogen

Eigen vermogen zijn middelen (geld, activa of goederen) die de organisatie zelf inbrengt voor onbepaalde tijd. Deze reserves zijn vrij beschikbaar, in tegenstelling tot een voorziening, waarbij er sprake is van een zekere toekomstige kostenpost.

Donateur

Voor de subsidie geldt dat het om een natuurlijke persoon gaat, het mag geen rechtspersoon zijn.

Dienstverlening

In het beleidskader staat onder 3.1.4 o.a. dat activiteiten die samenhangen met dienstverlening uitgesloten zijn voor subsidie. Het doel van dienstverlening is het ondersteunen van individuele patiënten, gehandicapten en ouderen. Aan dienstverlening zitten wel grenzen. De verantwoordelijkheid blijft altijd bij de patiënt of gehandicapte liggen.

Voorbeelden van activiteiten onder dienstverlening zijn:

  • het ondersteunen in een klachtenprocedure;
  • het bieden van juridische ondersteuning;
  • het verwijzen naar de juiste instanties;
  • het adviseren bij de keuze voor een zorgaanbieder.

Kwaliteitstoetsing

In het beleidskader staat onder 3.1.4 o.a. dat activiteiten die samenhangen met kwaliteitstoetsing uitgesloten zijn voor subsidie. Het doel van kwaliteitstoetsing is door ervaringsdeskundigheid een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning.