Hebben opbrengsten uit een gesubsidieerde activiteit invloed op de hoogte van de subsidie?

Ja, het bedrag bestaat uit de totale werkelijke kosten minus de totale werkelijke bijdragen van derden en de begrote eigen bijdrage.

De eigen bijdrage kan in de begroting worden opgenomen voor de subsidiabele activiteiten.