Landkaart projecten 2019

Klik op de "marker" voor de titel en een korte omschrijving van het project. Zie ook:

Greenbiz-MBO

De energietransitie is een omvangrijke en ambitieuze operatie met veel kansen voor niet alleen technische maar ook voor technisch-commerciële vaklieden op MBO-4 niveau. De doelstelling van deze pps is het ontwikkelen en implementeren van een nieuw curriculum op MBO-4 niveau (BOL). Daarnaast zet de pps in op meer instroom onder andere vanuit andere doelgroepen (meisjes, havo-achtergrond, zij-instroom) en er zal een duurzame samenwerking ontstaan tussen vmbo-mbo-hbo en bedrijven. Ook besteedt de pps aandacht aan leven lang ontwikkelen.

Onderwijsinnovatie in de agrotechniek in Nederland

"TIM doet" betreft een publiek-private samenwerking gericht op het innoveren van het onderwijs in de agrotechniek. Medewerkers moeten nieuwe geavanceerde werktuigen met de bijbehorende computergestuurde instrumenten kunnen begrijpen en zich de nieuwe technieken eigen kunnen maken. "TIM doet" bestaat uit vier pijlers: 1.Verhogen instroom en versterken aantrekkingskracht branche. 2.Ontwikkelen van innovatieve onderwijscontent en leerbronnen. 3.Practoraat: de nieuwste technieken en innovaties vertaald naar het onderwijs. 4.Verbeteren doorstroom en zij-instroom binnen de branche.

CircuLEREN

Deze pps richt zich voornamelijk op entree studenten en daarnaast op niveau 2 studenten. Ondanks de stijging van het aantal banen en vacatures, zijn er echter groepen werkzoekenden die moeilijk aan het werk blijven. De arbeidsmarkt vraagt om medewerkers met een lerende houding die duurzaam inzetbaar zijn. Hiervoor zijn nieuwe vaardigheden van mensen nodig en is het noodzakelijk om zelf meer de regie te leren nemen over de eigen loopbaan. Breed opleiden is de start voor het zoeken naar een nieuwe structuur in het onderwijs, waarbij zelfredzaamheid en zelfontplooiing kernwaarden zijn. De pps focust op een doorlopende leerlijn, een doorlopende sociale (ontwikkel)lijn, professionalisering en het versterken van het netwerk.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee

Er is een grote vraag naar technische mbo-vakmensen, met name gericht op onderhoud van de windmolens. Voor de kust van Zeeland worden binnenkort een viertal windparken gebouwd waar 30 jaar onderhoud aan wordt uitgevoerd vanuit de regio door nieuwe bedrijvigheid. Scalda erkent de urgentie om werk te maken van de energietransitie en daar de opleidingen versneld op in te richten.

Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie

De publiek-private samenwerking (PPS) Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie heeft als doel werknemers voor de kinderopvang en het basisonderwijs zodanig op te leiden dat zij in staat zijn om kinderen in hun talentontwikkeling in wetenschap en technologie te begeleiden. Om dit te realiseren zijn er 3 lijnen: Leren in de praktijk, Innoveren van de beroepspraktijk en een Regionaal netwerk met techniekfaciliteiten.

Realisatie opleidingen betonstaalverwerken in Nederland

De vraag naar meer en goed opgeleid personeel in de Betonstaalsector neemt toe. Om deze uitdagingen aan te gaan wordt er ingezet op drie pijlers: A. Onderwijsontwikkeling: De opleiding tot Betonstaalverwerker wordt ontwikkeld en aangeboden. Professionalisering van docenten en leermeesters is noodzakelijk. B. Werving van zowel werknemers als jongeren. C. Het realiseren van een platform voor kennisdeling en groei van betrokken bedrijven.

Innovatiecluster Kind en Educatie - Interprofessioneel leren en werken

De pps wil de (mbo-)opleidingen voor kindgerelateerde beroepen beter laten aansluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld (interprofessioneel werken, tekorten en hogere eisen). De partners willen meer studenten opleiden die breder inzetbaar zijn en over specifieke competenties beschikken die het samenwerken in interprofessionele teams bevordert. Het betreft een integrale aanpak. Doordat studenten tijdens hun studie al ervaring opdoen in de interprofessionele samenwerking met hbo-studenten zijn zij beter toegerust op de praktijk waarin zij later aan het werk gaan en bovendien kan een deel van de mbo-studenten makkelijker een overstap maken naar een hbo-opleiding.

Generation Food

De foodbranche bestrijkt de verwerkende industrie, detailhandel, (vers)speciaalzaak en horeca. SVO Vakopleiding Food (SVO) is de opleider voor de branche in de volle breedte. Het onderwijs moet breder, innovatiever en generalistischer opleiden. SVO gaat de voltijdse opleiding Generation Food vernieuwen, docenten professionaliseren, aandacht besteden aan onderzoek, instroom verhogen en de innovatieve kracht van Generation Food verbeteren.

Fieldlab Robotica NH

Er zijn meer en breder opgeleide technische medewerkers nodig. Er is ook een inhoudelijke vernieuwing en verrijking van de techniekopleidingen nodig, waarbij innovatieve aanpakken en productiemethoden gericht op digitalisering en robotica centraal staan. De pps doet dit aan de hand van een leerwerkomgeving Fieldlab Robotica NH, onderwijsontwikkeling (modules, keuzedelen) en het creëren van een langdurige samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Participatielab Zeeland

De publiek private samenwerking Participatielab Zeeland heeft als doel het terugdringen van het aantal potentiële werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt zonder (start)kwalificatie. Dit wordt bereikt door potentiële werknemers in een werkleerlocatie, met een speciaal ontwikkeld hybride onderwijsconcept, te scholen en werkervaring te laten opdoen, zodat zij met minimaal een niveau 1 diploma en extra begeleiding doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Rifmbo NH FOOD

Er zijn meer en breder opgeleide groen/technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Daarnaast is ook een inhoudelijke vernieuwing en verrijking van de agrifood gerelateerde opleidingen nodig, waarbij innovatieve aanpakken, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe stagemodellen gericht op authentieke bedrijfsopdrachten en onderzoeksvragen centraal staan.

Duurzame inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven

Deze pps richt zich voornamelijk op entree onderwijs. Met het programma Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio worden bedrijven, onderwijs en overheden uit het ecosysteem samengebracht en wordt de mismatch in ongeschoold en laaggeschoold werk aangepakt. Er wordt maatwerkscholing gecreëerd met als doel de tekorten op de krappe arbeidsmarkt in kansrijke (groei)sectoren en krapteberoepen op te helpen lossen en werkzoekenden en specifiek kwetsbare volwassenen, een betere en duurzame positie op de arbeidsmarkt te geven.

Praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen

Het doel van de samenwerking is het vergroten van de leefbaarheid in de regio en het stimuleren van de economie door het zorg dragen voor voldoende adequaat opgeleide potentiële werknemers. Hiertoe wordt in geïntegreerde praktijkroutes een innovatieve methodiek van leren en werken opgezet, een onderwijsmethodiek die zich kenmerkt door maatwerk, praktijkgestuurd leren en zelfsturing door de studenten.

CIV Maak/Smart Industrie

Doel van het CIV is het opleiden/bijscholen van de medewerker van de toekomst voor de maakindustrie in Noord- en Midden-Limburg, op basis van een hybride model voor de leeromgeving. In dit hybride model werken leerlingen, docenten en medewerkers van bedrijven samen om de praktijkleeromgeving actueel en optimaal te houden. De pps doet dit aan de hand van onderwijsontwikkeling, bijscholings-, maatwerk en professionaliseringstrajecten en het inrichten van een platform voor werving en voorlichting.

House of Aviation

House of Aviation gaat de cultuuromslag faciliteren naar snel en wendbaar mbo-onderwijs en innovatief onderwijs co-creëren in de context van de luchthaven. Hiermee wordt House of Aviation dé agile omgeving waar studenten, docenten en medewerkers van bedrijven de skills ontwikkelen om de nieuwe en veranderende werkzaamheden op de luchthaven aan te kunnen. In Learning Labs wordt gewerkt aan drie thema’s, te weten de duurzame luchthaven, de digitale luchthaven en de integrale luchthaven. Met deze thema's gaat House of Aviation o.a. duurzaamheid verankeren in het onderwijs, studenten vertrouwd maken met nieuwe processen en systemen en een bijdrage leveren aan integrale werkzaamheden op de luchthaven, o.a. door nieuwe skills te introduceren in het onderwijs.