De subsidieregeling ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’ moet de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in het po, vo en mbo versterken. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Verruiming van de subsidieperiode

De periode waarin de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen moeten zijn uitgevoerd is met een half jaar verruimd tot 31 december 2017. Hierdoor heeft uw samenwerkingsverband meer tijd en verschuift de datum waarop het inhoudelijke eindverslag moet worden ingediend naar uiterlijk 1 april 2018.

Hou er rekening mee dat het overblijvende geld alleen mag worden behouden als de (in het plan beschreven) activiteiten volledig zijn uitgevoerd.

Doel

De subsidie is voor algemene samenwerking en voor het bevorderen van samenwerking op onderwijsthema’s zoals omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, begeleiding van beginnende leraren, ouderbetrokkenheid en pesten.

Door goede samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen, kunnen startende leraren effectiever werken. Betere aansluiting voorkomt uitval onder deze starters.

Monitoring van de regelgeving

Onderwijsadviesbureau Oberon en de Universiteit Utrecht brengen de opbrengsten en resultaten van de regeling in kaart. Dit monitorings-en evaluatietraject duurt vier jaar. De eindmeting is gepland in 2017.

Verantwoording en veelgestelde vragen

Elk deelnemend samenwerkingsverband moet vóór 1 april 2018 een inhoudelijke eindverantwoording indienen over de bereikte voortgang van de samenwerking/het project. Hiervoor heeft de subsidieontvanger inmiddels een format ontvangen.

In het document 'Antwoord op vragen die het samenwerkingsverband kan helpen' staan antwoorden op vragen die samenwerkingsverbanden hebben gesteld. In het document wordt ook een aantal handreikingen gegeven voor het opstellen van het verslag.

Op 19 juni 2017 was er een een afsluitende bijeenkomst in Utrecht voor alle deelnemende samenwerkingsverbanden. Een terugblik op deze dag vindt u op leraar.nl.

Ondersteuning

Ondersteuning samenwerkingsverbanden mbo

De deelnemende mbo-scholen kunnen ondersteuning krijgen van CINOP Advies. Dit is een adviesbureau dat management, staf en docenten ondersteunt bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. U kunt contact opnemen met CINOP via Anneke van Diggelen.

Ondersteuning samenwerkingsverbanden po en vo

PO en VO-scholen kunnen ondersteuning krijgen via PBT (voorheen Platform Bèta Techniek). Dit platform staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter. Kijk voor meer meer informatie over de ondersteuning bij deze regeling op de website van het Steunpunt Opleidingsscholen, of neem per e-mail contact op met Edith Hilbink.

Regeling

Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013–2016.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.