Schoolkracht

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk.

Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Aanvraagperiode

Van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kunt u subsidie aanvragen. Wij adviseren u om niet tot het laatste moment te wachten. Aanvragen die na 15 januari 2021 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoogte subsidie

Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen. De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, worden de aanvragen per sector (po of vo) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt.

Voorwaarden

De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verbeteren onderwijskwaliteit;
 • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
 • kansen(on)gelijkheid;
 • digitalisering.

Gebruik daarvoor het format.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. Deze voert u op in de begroting.

Het plan voor schoolontwikkeling bevat onder meer:

 • het doel of de doelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • op hoofdlijnen waarop de schoolontwikkeling zich richt;
 • de activiteiten om tot uitwerking en uitvoering van de schoolontwikkeling te komen;
 • de inzet en rollen van alle betrokkenen bij de schoolontwikkeling en de manier waarop het gehele team betrokken wordt;
 • een omschrijving hoe de schoolontwikkeling duurzaam wordt voortgezet, ook na afloop van de subsidietermijn.

Tijdens de looptijd van de subsidieregeling zal een onderzoek worden gestart om lessen te trekken, en er zullen enkele bijeenkomsten worden georganiseerd voor kennisdeling. De aanvragers die subsidie ontvangen moeten hieraan deelnemen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021. De aanvraag dient u via onderstaand online aanvraagformulier in. In uw aanvraag moet u het Plan voor schoolontwikkeling en begroting meesturen. Aanvragen die niet zijn voorzien van een volledig ingevuld format worden niet in behandeling genomen. Plannen die niet via het online aanvraagformulier worden ingediend, worden ook niet in behandeling genomen.

Let op:

 • Er kan één aanvraag op BRIN4 voor/door één vestiging worden ingediend. Het is dus niet mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen voor verschillende vestigingen.
 • De subsidie wordt per school aangevraagd door een schoolleider of leraar namens het bevoegd gezag. Vraagt de schoolleider aan? Dan wordt de aanvraag mede ondertekend door het bevoegd gezag. Vraagt een leraar aan? Dan moeten de schoolleider en het bevoegd gezag mede ondertekenen. Dit kan in het plan voor schoolontwikkeling.

Daarnaast kunt u een persoon machtigen die anders niet gerechtigd zou zijn om namens het bevoegd gezag de aanvraag in te dienen. In dat geval kunt u het machtigingsformulier bij uw aanvraag uploaden.

Loting

Door de grote hoeveelheid ingediende aanvragen zal er een loting plaatsvinden. Deze zal ergens in de week van 18 tot en met 22 januari worden gehouden. Wij proberen alle aanvragers zo spoedig mogelijk na de loting te laten weten wie in- of uitgeloot zijn, maar in ieder geval uiterlijk 15 maart.

Verantwoording

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn verricht.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling Schoolkracht. Heeft u vragen over de regeling of het aanvraagproces? Zie dan de vragen en antwoorden of neem contact met ons op.

Tijdlijn