Schoolkracht

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk.

Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Hoogte subsidie

Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen. De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, worden de aanvragen per sector (po of vo) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021.

Tijdens de looptijd van de subsidieregeling zal een onderzoek worden gestart om lessen te trekken, en er zullen enkele bijeenkomsten worden georganiseerd voor kennisdeling. De aanvragers die subsidie ontvangen moeten hieraan deelnemen.

Loting

Door de grote hoeveelheid ingediende aanvragen heeft er een loting plaatsgevonden. Eind februari 2021 hebben aanvragers een e-mail gehad over of hun aanvraag en of deze is in- of uitgeloot.

Verantwoording

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn verricht.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Tijdlijn