Komen scholen voor speciaal onderwijs waar zorg wordt verleend in aanmerking voor een subsidie uit het Stagefonds Zorg?

Het komt steeds meer voor dat scholen voor speciaal onderwijs nauw samenwerken met zorginstellingen om zorg in de school te leveren aan de zorgbehoevende leerlingen.

Wanneer een student in deze situatie stage loopt kan er alleen een beroep worden gedaan op het Stagefonds Zorg door de zorginstelling. De student dient dan een stageovereenkomst te hebben met de zorginstelling. Voor stages gelopen in het kader van een mbo-opleiding geldt ook dat de zorginstelling een door de stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf moet zijn voor de opleiding die de student volgt.

De school voor speciaal onderwijs en de zorginstelling kunnen samen afspraken maken over de besteding van de subsidie. Daarnaast is een school voor speciaal onderwijs zelf een zorginstelling volgens de subsidieregeling als de school op enig moment zorg verleend heeft op basis van een van onderstaande wetten (eventueel via pgb):

  1. Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. Jeugdwet
  3. Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket)
  4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  5. Wet publieke gezondheid (GGD)

Dit kan de school dan aantonen door een bewijs van financiering op basis van een van de bovenstaande wetten te overleggen.

Let op! Op dit bewijsstuk moeten persoonsgegevens, zoals persoonsnamen, adressen en burgerservicenummers (BSN) onzichtbaar worden gemaakt i.v.m. de AVG.