Nieuwe BOSA-regeling vanaf 1 januari 2024

De huidige BOSA-regeling loopt af op 1 januari 2024. Het voornemen is om per 1 januari 2024 een nieuwe BOSA-regeling in werking te laten treden.

Internetconsultatie

Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden waar iedereen zijn mening kon geven over de voorgenomen nieuwe BOSA-regeling.

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe regeling blijft in veel opzichten gelijk aan de huidige BOSA-regeling. De regeling blijft zich richten op amateursportorganisaties die subsidie kunnen aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Toch zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Belangrijkste wijzigingen nieuwe BOSA-regeling
Huidige BOSA-regeling Nieuwe BOSA-regeling
Amateursportorganisatie

Een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk die als doelstelling heeft om sportaccommodaties ter beschikking te stellen aan de amateursport voor lokale gebruikers.

De amateursportorganisatie staat in het handelsregister ingeschreven met een SBI-code volgens de regeling.

Stichting of vereniging met als hoofddoel het faciliteren van amateursport door het aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie.

Als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS.

Als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben en de accommodatie moet ter beschikking worden gesteld aan amateursportorganisaties die voldoen aan de eerste voorwaarde.

Amateursport Activiteiten op het gebied van sport die niet worden uitgeoefend in loondienst of als bezoldigde dienst, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst is opgesteld tussen de sportbeoefenaar en de sportorganisatie. De beoefening wordt bevorderd of georganiseerd door een van de leden opgenomen op de ledenlijst NOC*NSF of door een van de deelnemende organisaties van het POS. De sport wordt beoefend door personen op alle niveaus en is toegankelijk voor een breed publiek. De sport richt zich op lokale gebruikers. De sport wordt niet beoefend in loondienst of in opdracht, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is opgesteld tussen een sportbeoefenaar en een amateursportorganisatie. De sport wordt niet ingezet voor zorg of revalidatie.
Een aanvraag achteraf U stuurt de aanvraag tot vaststelling uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten. U stuurt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor de subsidiabele kosten uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum van die kosten.
Hoogte subsidie (aanvullende maatregelen)

De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten.

De aanvullende subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten van de activiteiten.

De subsidie voor de activiteiten bouw en aanschaf bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten.

De subsidie voor de activiteiten verduurzaming en toegankelijkheid bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten.