De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten bij de schoolontwikkeling.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen waarvoor apart subsidie kon worden aangevraagd:

 • het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding;
 • het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling.

Masteropleiding in teamverband en kennisinbedding

Het bevoegd gezag voor basisonderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs vroeg deze subsidie aan, samen met een team van leraren en betrokken schoolleiders. Het was belangrijk dat er vooraf een duidelijk beeld was onder alle betrokkenen over de inzet en rollen van de masteropgeleide leraren tijdens en na de studie. Daarom werd de aanvraag ook ondertekend door het lerarenteam en betrokken schoolleiders.

De subsidie bestaat uit minimaal de volgende onderdelen:

 • het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, bestaande uit minimaal twee leraren;
 • het bieden van studieverlof voor het volgen van de masteropleiding;
 • het inbedden van de nieuw opgedane kennis door leraren voor de schoolontwikkeling in de eigen school.

Er kon ook subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die worden uitgevoerd om de kennis in te bedden in het bredere schoolteam, andere leraren in de school te betrekken en in gezamenlijkheid te werken aan schoolontwikkeling en voor afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag.

Aanvragen

U kunt op dit moment geen aanvraag indienen.

Schoolleiders die aansluiten bij het team van leraren dat een masteropleiding volgt, kunnen gebruik maken van de Schoolleiderstegemoetkoming.

Hoogte subsidie

De volgende kosten werden gesubsidieerd:

 • collegegeld tot een maximum van € 7.000 per studiejaar;
 • studiemiddelen van 10% van het collegegeld met een maximum van € 350 per studiejaar;
 • reiskosten van 10% van het collegegeld tot een maximum van € 350 per studiejaar;
 • maximaal 320 verlofuren;
 • maximaal 160 uur, voor de duur van één jaar, voor de inbedding van kennis door de masteropgeleide leraar.

Voor het betrekken van andere leraren kon per deelnemende school maximaal € 5.000 worden aangevraagd. Voor de afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag kon er maximaal € 5.000 worden aangevraagd.

De subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding bedroeg maximaal € 150.000.

Verantwoorden

Na afloop van de subsidieperiode dient u uiterlijk 1 juli in het daarop volgende kalenderjaar bij DUO uw verantwoording over de subsidie als onderdeel van de jaarverslaggeving in.

De subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband wordt verantwoord in de jaarverslaggeving (Regeling jaarverslaggeving onderwijs) met model G, onderdeel 1.

Voor de subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding (bij een subsidie van € 25.000 of meer) moet na afloop een activiteitenverslag worden ingediend.

De subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding wordt als volgt verantwoord:

 • tot € 25.000: in de jaarverslaggeving in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
 • € 25.000 tot € 125.000: in de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1;
 • € 125.000 t/m € 150.000: in de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 2.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de subsidie staat in de regeling Teambeurs primair onderwijs.