Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs had als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Met de Teambeurs kon een bevoegd gezag subsidie aanvragen voor twee of meer leraren die dezelfde master gaan volgen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

De subsidie was bedoeld voor vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten van leraren en voor het delen en inzetten van kennis op de school voor het op gang brengen van een veranderproces.

Masteropleiding in teamverband en kennisinbedding

De subsidie kon worden aangevraagd door het bevoegd gezag. Deze persoon stelde samen met de betrokken schoolleider en het lerarenteam 'ontwikkelvragen' op waaraan de studie zal bijdragen. Daarnaast maakte het bevoegd gezag samen met de schoolleider en leraren afspraken over de kennisinbedding tijdens en na de studie.

De subsidie bestond uit minimaal de volgende onderdelen:

  • het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, bestaande uit minimaal twee leraren;
  • het bieden van studieverlof voor het volgen van de masteropleiding;
  • het inbedden van de nieuw opgedane kennis door leraren voor de ontwikkeling van de eigen school.

De subsidie was ook bedoeld voor activiteiten die worden uitgevoerd om de kennis in te bedden in het bredere schoolteam, andere leraren in de school te betrekken en gezamenlijk te werken aan schoolontwikkeling. Bovendien gold de subsidie ook voor afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag.

Hoogte subsidie

De volgende kosten werden gesubsidieerd:

  • collegegeld tot een maximum van € 7.000 per studiejaar;
  • studiemiddelen van 10% van het collegegeld met een maximum van € 350 per studiejaar;
  • reiskosten van 10% van het collegegeld tot een maximum van € 350 per studiejaar;
  • maximaal 320 verlofuren;
  • maximaal 160 uur, voor de duur van één jaar, voor de inbedding van kennis door de masteropgeleide leraar.

Voor het betrekken van andere leraren kon per deelnemende school maximaal € 5.000 worden aangevraagd. Voor de afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag kon er maximaal € 5.000 worden aangevraagd.

Verantwoorden

Na afloop van de subsidieperiode dient u uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar bij DUO uw verantwoording over de subsidie in als onderdeel van de jaarverslaggeving.

De subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband wordt verantwoord in de jaarverslaggeving (Regeling jaarverslaggeving onderwijs) met model G, onderdeel 1.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.