Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (Q4 2020)

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Lees meer over de TASO-regeling voor het tweede en derde kwartaal.

Er wordt ook gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Bent u een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk?

Heeft u door de coronacrisis 10 procent of meer omzetverlies geleden in het vierde kwartaal van 2020? 

En heeft u in dezelfde periode minstens 1.500 euro financiële schade geleden, bijvoorbeeld aan hypotheeklasten of personeelskosten?

Dan kunt u vanaf 19 februari 2021 een beroep doen op TASO Q4.

Met deze regeling ontvangt u een tegemoetkoming voor uw financiële schade in Q4 2020.

In totaal is er 29 miljoen euro beschikbaar. 

Wordt er meer aangevraagd, dan wordt dit bedrag naar rato verleend.

Maar let op: u maakt niet meer kans als u snel reageert. Alle aanvragen worden gelijk behandeld, ongeacht wanneer ze ontvangen zijn.

Wel heel belangrijk is dat uw gegevens juist en volledig zijn en dat u voldoet aan alle voorwaarden.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 19 februari tot en met 5 april 2021.

Meer weten? Bel dan met 070 3405566 of mail naar taso@minvws.nl

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. Alle aanvragen die binnen de aanvraagperiode worden ingediend, worden gelijk behandeld.

Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar gesteld. Als dit bedrag wordt overschreden, zal er naar rato worden verstrekt.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als het:

  • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met een SBI-code zoals vermeld in bijlage I van de regeling.

Let op: Eenmanszaken, zzp’ers, VOF’s en maatschappen hebben geen rechtspersoonlijkheid en komen daarom niet in aanmerking voor deze regeling. Ook BV’s met een winstoogmerk komen niet in aanmerking.

Als u geen of nauwelijks winst heeft gemaakt, maar wel een winstoogmerk heeft, dan komt u dus niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Bekijk ook de beslisboom om te bepalen of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming voor het vierde kwartaal van 2020.

Tegemoetkoming aanvragen

Voorwaarden

Deze tegemoetkoming is voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De organisatie moet financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Financiële schade

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u geleden financiële schade met betrekking tot:

  • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
  • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO.
  • De bondsafdrachten van de aanvrager.
  • Het kantineresultaat van de aanvrager.

Onder 'Documenten' (bovenaan deze pagina) vindt u een uitleg van deze posten en een rekenvoorbeeld.

Hoogte tegemoetkoming

Financiële schade in Q4 2020 Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 1.500 t/m € 5.000 € 1.500
€ 5.001 t/m € 8.500 € 3.000
€ 8.501 t/m € 12.000 € 4.500
€ 12.001 t/m € 15.500 € 6.000
€ 15.501 t/m € 19.000 € 7.500
€ 19.001 t/m € 23.000 € 9.000
€ 23.001 t/m € 27.500 € 10.500
€ 27.501 en hoger € 12.500

Vaststelling en steekproef

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunnen aanvragen achteraf gecontroleerd worden met behulp van een steekproef. Bij deze controle moet u met verschillende bewijsstukken aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden van deze beleidsregel.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar taso@minvws.nl.

Voor vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) verwijzen we u naar het UWV. Op de website van de RVO staat informatie over de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL).

Voor vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) vindt u meer informatie op de website van de Rijksoverheid.