TASO Q1 2021

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

U kon de tegemoetkoming aanvragen van 17 mei tot en met 11 juli 2021. Als uw aanvraag compleet was, ontving u uiterlijk 10 oktober 2021 de uitbetaling. 

Heeft u TASO Q1 2021 ontvangen? Dan kunt u voor het vaststellen van de tegemoetkoming achteraf worden gecontroleerd. Hiervoor voert DUS-I vanaf 1 januari 2022 een steekproef uit.

TASO Q1 2021

Heeft uw amateursportorganisatie financiële schade geleden door de coronacrisis?

Dan kunt u via de TASO-regeling ook in het eerste kwartaal van 2021 een tegemoetkoming aanvragen.

Van minimaal 1.000 en maximaal 25.000 euro.

Een aanvraag indienen is makkelijk, als u aan de voorwaarden voldoet. 

U heeft in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021 minstens 10% omzetverlies geleden, vergeleken met dezelfde periode in 2019.

En u heeft financiële schade geleden van tenminste 1.000 euro. 

Als u een aanvraag indient, vergeet dan niet de juiste gegevens toe te voegen.

Zoals het juiste postadres, een zakelijk bankafschrift niet ouder dan 3 maanden en een dubbele handtekening, in geval van gezamenlijke bevoegdheid.

Is uw aanvraag compleet en voldoet u aan de voorwaarden?

Dan ontvangt u uiterlijk maandag 4 oktober 2021 een voorschot van 100%. 

In totaal is 40 miljoen euro beschikbaar. 

U kunt uw aanvraag indienen van 17 mei tot en met 11 juli.

Meer weten? Bel 070-3405566 of mail naar TASO@minvws.nl
 

Voorwaarden

Let op: de voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden.

Een organisatie komt in aanmerking voor de TASO Q1 als het:

 • Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie. Een organisatie komt in aanmerking als het:
  • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • in het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
 • Minimaal 10% omzetverlies heeft geleden over Q1 2021 ten opzichte van Q1 2019.
 • Financiële schade heeft geleden van ten minste €1.000 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.

In de beslisboom TASO Q1 kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Financiële schade

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u geleden financiële schade met betrekking tot:

 • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
 • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO.
 • De bondsafdrachten van de aanvrager.
 • Het kantineresultaat van de aanvrager.

Heeft u de TVL ontvangen? Dan kunt u voor de TASO-regeling alleen personeelskosten meenemen. Let op: dit moeten personeelskosten zijn waarvoor geen vergoeding is ontvangen door de NOW of Tozo.

Zie ook het rekenvoorbeeld om de financiële schade te berekenen.

Hoogte tegemoetkoming

Financiële schade in Q1 2021 Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 1.000 t/m € 3.000 € 1.000
€ 3.001 t/m € 5.000 € 2.000
€ 5.001 t/m € 8.500 € 3.000
€ 8.501 t/m € 12.000 € 4.500
€ 12.001 t/m € 15.500 € 6.000
€ 15.501 t/m € 19.000 € 7.500
€ 19.001 t/m € 23.000 € 9.000
€ 23.001 t/m € 27.000 € 10.500
€ 27.001 t/m € 32.000 € 12.500
€ 32.001 t/m € 37.000 € 14.500
€ 37.001 t/m € 42.000 € 16.500
€ 42.001 t/m € 48.000 € 18.500
€ 48.001 t/m € 54.000 € 21.000
€ 54.001 en hoger € 24.000

Vaststellen tegemoetkoming

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf worden gecontroleerd. Hiervoor wordt vanaf 1 januari 2022 een steekproef uitgevoerd. Als uw organisatie binnen de steekproef valt, dan moet worden aangetoond dat er aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan. Dit doet u door de volgende documenten toe te sturen:

 • Een overzicht van de omzet van de amateursportorganisatie waaruit blijkt dat deze ten opzichte van de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 een omzetverlies van ten minste 10% heeft geleden in Q1 2021.
 • De facturen of contracten voor de doorlopende lasten (de lasten voor gas, water, licht, belastingen en heffingen, hypotheek of andere kosten gerelateerd aan leningen, verzekeringen en onderhoud aan onroerend goed die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie in beheer of eigendom van de amateursportorganisatie, niet zijnde huurverplichtingen) of personeelskosten op naam van de amateur­sport­organisatie.
 • De factuur op naam van de amateursportorganisatie of een schriftelijke mededeling van de sportbond aan de amateursportorganisatie waarin de hoogte van de bondsafdracht is genoemd.
 • Als een factuur of contract meer dan € 1.000 bedraagt, dan moet er een betalingsbewijs worden aangeleverd waaruit blijkt dat de amateursportorganisatie de doorlopende lasten, personeelskosten of bondsafdracht heeft betaald.
 • De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar.
 • Een overzicht van de loonkosten.
 • Een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TVL, de NOW en de Tozo.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar TASO@minvws.nl. Gaat uw vraag over een vaststelling of verlening? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

 • Vragen naar aanleiding van verlening TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + verlening + Q1
 • Vragen naar aanleiding van vaststelling TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + vaststelling + Q1

Andere aanvraagronden