TASO Q4 2020

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TASO-regeling Q4 2020 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Heeft u TASO Q4 2020 ontvangen? Dan kunt u voor het vaststellen van de tegemoetkoming achteraf worden gecontroleerd. Hiervoor voert DUS-I vanaf 1 oktober 2021 een steekproef uit.

Vaststellen tegemoetkoming

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf worden gecontroleerd. Hiervoor wordt vanaf 1 oktober 2021 een steekproef uitgevoerd. Als uw organisatie binnen de steekproef valt, dan moet worden aangetoond dat er aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan. Dit doet u door de volgende documenten toe te sturen:

 • Een overzicht van de omzet van de amateursportorganisatie waaruit blijkt dat deze ten opzichte van de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019 een omzetverlies van ten minste 10% heeft geleden in Q4 2020.
 • De facturen of contracten voor de doorlopende lasten of personeelskosten op naam van de amateursportorganisatie.
 • De factuur op naam van de amateursportorganisatie of een schriftelijke mededeling van de sportbond aan de amateursportorganisatie waarin de hoogte van de bondsafdracht is genoemd.
 • Als een factuur of contract meer dan € 1.000 bedraagt, dan moet er een betalingsbewijs worden getoond waaruit blijkt dat de amateursportorganisatie de doorlopende lasten, personeelskosten of bondsafdracht heeft betaald.
 • De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar.
 • Een overzicht van de loonkosten.
 • Een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TVL, de NOW en de Tozo.

Voorwaarden

Let op: de voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde.

Een organisatie komt in aanmerking voor de TASO Q4 2020 als het:

 • Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie. Een organisatie komt in aanmerking als het:
  • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • in het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
 • Minimaal 10% omzetverlies heeft geleden over Q4 2020 ten opzichte van Q4 2019.
 • Financiële schade heeft geleden van ten minste €1.500 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.

Financiële schade

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u geleden financiële schade met betrekking tot:

 • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
 • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of Tozo.
 • De bondsafdrachten van de aanvrager.
 • Het kantineresultaat van de aanvrager.

Heeft u de TVL ontvangen? Dan kunt u voor de TASO-regeling alleen personeelskosten meenemen. Let op: dit moeten personeelskosten zijn waarvoor geen vergoeding is ontvangen door de NOW of Tozo.

Zie ook het rekenvoorbeeld om de financiële schade te berekenen.

Hoogte tegemoetkoming

Financiële schade in Q4 2020

Tegemoetkoming (forfaitair)

€ 1.500 t/m € 5.000

€ 1.500

€ 5.001 t/m € 8.500

€ 3.000

€ 8.501 t/m € 12.000

€ 4.500

€ 12.001 t/m € 15.500

€ 6.000

€ 15.501 t/m € 19.000

€ 7.500

€ 19.001 t/m € 23.000

€ 9.000

€ 23.001 t/m € 27.500

€ 10.500

€ 27.501 en hoger

€ 12.500

Aanvragen

U kon de tegemoetkoming aanvragen van 19 februari tot en met 5 april 2021. Als uw aanvraag compleet was, ontving u uiterlijk 5 juli 2021 de uitbetaling.

De aanvraag moest worden ondertekend door de tekenbevoegde(n) volgens de KvK. Dit is een digitale ondertekening met voornaam, achternaam, functie en het e-mailadres. Het aanvraagformulier hoefde niet fysiek ondertekend te worden.

Bent u gezamenlijk bevoegd? Dan volstond een meervoudige ondertekening van ten minste twee gezamenlijk bevoegde bestuurders.

Bent u niet tekenbevoegd volgens de KvK? Dan moest u zorgen dat u een volmacht als bewijs heeft, ondertekend door de tekenbevoegde(n) volgens de KvK. U kon hiervoor het volmachtformulier gebruiken.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar taso@minvws.nl.

Gaat uw vraag over een vaststelling of verlening? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

 • Vragen naar aanleiding van verlening TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + verlening + Q4
 • Vragen naar aanleiding van vaststelling TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + vaststelling + Q4

Andere aanvraagronden