TASO 4e periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022)

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020, 2021 en 2022 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TASO-regeling vierde periode is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste €1.000.

Let op: de voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn niet hetzelfde als de eerdere TASO-aanvraagrondes.

Voorwaarden

Een amateurorganisatie komt in aanmerking voor de TASO vierde periode als het:

 • Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie. Een organisatie komt in aanmerking als het:
  • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • in het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
 • Minimaal 10% omzetverlies heeft geleden over de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 ten opzichte van de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020.
 • Financiële schade heeft geleden van ten minste €1.000 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.
 • Slechts eenmaal een aanvraag indient voor een tegemoetkoming in de vierde periode.
 • Niet al subsidie ontvangt op grond van de TVL voor de financiële schade in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 

In de beslisboom TASO vierde periode kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Financiële schade

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u geleden financiële schade in de vierde periode. De financiële schade wordt gelijk gesteld aan 18% van het totaal aan inkomsten van de amateursportorganisatie in het laatste afgesloten boekjaar voorafgaand aan de COVID-19 uitbraak.

Hoogte tegemoetkoming

Financiële schade in vierde periode

Tegemoetkoming (forfaitair)

€1.000 t/m €3.000

€1.500

€3.001 t/m €5.000

€3.000

€5.001 t/m €8.500

€4.500

€8.501 t/m €12.000

€6.000

€12.001 t/m €15.500

€7.500

€15.501 t/m €19.000

€9.000

€19.001 t/m €23.000

€10.500

€23.001 t/m €27.000

€12.000

€27.001 t/m €32.000

€13.500

€32.001 t/m €37.000

€15.500

€37.001 t/m €42.000

€17.500

€42.001 t/m €48.000

€20.500

€48.001 en hoger

€24.000

Aanvragen

De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 25 april 2022 tot en met 30 mei 2022.

Ondertekening

Let op dat bij het indienen van de aanvraag, het aanvraagformulier wordt ondertekend door de tekenbevoegde(n) volgens de KvK. Dit betreft een digitale ondertekening met voornaam, achternaam, functie en het e-mailadres. Het aanvraagformulier hoeft niet fysiek ondertekend te worden.

 • Bent u gezamenlijk bevoegd? Dan volstaat een meervoudige ondertekening van ten minste twee gezamenlijk bevoegde bestuurders.
 • Bent u niet tekenbevoegd bij de KvK? Zorg dan dat u een volmacht als bewijs heeft, ondertekend door de tekenbevoegde(n) volgens de KvK. Gebruik hiervoor het volmachtformulier.

Vaststelling

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf worden gecontroleerd. Hiervoor wordt een steekproef uitgevoerd. Als uw organisatie binnen de steekproef valt, dan moet u aantonen dat u aan de voorwaarden van de regeling heeft voldaan. Dit doet u door de volgende documenten toe te sturen:

 • Een overzicht van de omzet van de amateursportorganisatie waaruit blijkt dat deze ten opzichte van de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020 een omzetverlies van ten minste 10% heeft geleden in de vierde periode.
 • De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de COVID-19 uitbraak.
 • Indien van toepassing een besluit tot toekenning van de subsidie op grond van de TVL.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar TASO@minvws.nl. Gaat uw vraag over een vaststelling of verlening? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

 • Vragen naar aanleiding van verlening TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + verlening  
 • Vragen naar aanleiding van vaststelling TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + vaststelling

Of neem telefonisch contact op met ons via 070 – 340 55 66 (keuze VWS, keuze 3). Houdt uw referentienummer bij de hand.

Andere aanvraagronden