TASO Q2 2021

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TASO-regeling Q2 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf worden gecontroleerd. Hiervoor voeren we vanaf juli 2022 een steekproef uit. Als uw organisatie binnen de steekproef valt, dan moet u aantonen dat u aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Wilt u TASO aanvragen voor het tweede kwartaal van 2021?

Let dan extra op de volgende punten, om vertraging te voorkomen.

Heeft uw sportaccommodatie geen fysieke brievenbus? 

Geef dan een postadres op met brievenbus, zodat het bezorgen van onze post geen problemen oplevert.

Komt uw SBI-code in aanmerking voor de TASO-regeling? Check dit eerst op deze site. 

U vindt uw SBI-code in uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Onderteken uw aanvraag door alle contactgegevens van de tekenbevoegde in te vullen. 

U hoeft dus geen handtekening te plaatsen.

Bent u gezamenlijk bevoegd? Vul dan de contactgegevens van twee tekenbevoegden in.

U vindt deze informatie in uw inschrijving bij de KvK.

Let op: na 19 september 2021 mag u het aangevraagde bedrag niet meer ophogen.

U mag het aangevraagde bedrag nog wel verlagen.

Er is in totaal 30 miljoen euro beschikbaar.

Wordt dit budget overschreden, dan wordt er naar rato verleend. 

Meer weten? Bekijk dan de veel gestelde vragen op deze site. 

Heeft u een andere vraag? Bel 070-3405566 of mail naar TASO@minvws.nl.

Voorwaarden

Let op: de voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. 

Een organisatie komt in aanmerking voor de TASO Q2 als het:

 1. Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie. Dit houdt in dat de organisatie:
  • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • in het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
   Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.
 2. Minimaal 10% omzetverlies had in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.
 3. Financiële schade had van ten minste €1.000 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.

In de beslisboom TASO Q2 kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Financiële schade

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u geleden financiële schade met betrekking tot:

 • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
 • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO.
 • De bondsafdrachten van de aanvrager.
 • Het kantineresultaat van de aanvrager.

Doorlopende lasten

Hiermee worden lasten bedoeld voor gas, water, licht, belastingen en heffingen, hypotheek of andere kosten gerelateerd aan leningen, verzekeringen en onderhoud aan onroerend goed die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie in beheer of eigendom van de amateursportorganisatie, niet zijnde huurverplichtingen

Let op: alleen de bovengenoemde periodieke lasten kunnen worden meegenomen. Kosten voor bijvoorbeeld internet, televisie, telefonie, kassasystemen, bankkosten, afschrijvingen of de huur van de accommodatie of apparaten vallen hier dus niet onder.

Heeft u de TVL ontvangen? Dan kunt u voor de TASO-regeling alleen personeelskosten meenemen. Let op: dit moeten personeelskosten zijn waarvoor niet al geheel of gedeeltelijk NOW of TOZO vergoeding is ontvangen.

Zie ook het rekenvoorbeeld om de financiële schade te berekenen.

Hoogte tegemoetkoming

Financiële schade en hoogte tegemoetkoming
Financiële schade in Q2 2021 Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 1.000 t/m € 3.000 € 1.000
€ 3.001 t/m € 5.000 € 2.000
€ 5.001 t/m € 8.500 € 3.000
€ 8.501 t/m € 12.000 € 4.500
€ 12.001 t/m € 15.500 € 6.000
€ 15.501 t/m € 19.000 € 7.500
€ 19.001 t/m € 23.000 € 9.000
€ 23.001 t/m € 27.000 € 10.500
€ 27.001 t/m € 32.000 € 12.500
€ 32.001 t/m € 37.000 € 14.500
€ 37.001 t/m € 42.000 € 16.500
€ 42.001 t/m € 48.000 € 18.500
€ 48.001 t/m € 54.000 € 21.000
€ 54.001 en hoger € 24.000

Vaststellen tegemoetkoming

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf worden gecontroleerd. Hiervoor voeren we vanaf juli 2022 een steekproef uit. Als uw organisatie binnen de steekproef valt, dan moet u aantonen dat u aan de voorwaarden van de regeling voldoet. We vragen u dan de volgende documenten toe te sturen:

 1. Een overzicht van de omzet van de amateursportorganisatie waaruit blijkt dat deze ten opzichte van de periode van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019 een omzetverlies van ten minste 10% heeft geleden in Q2 2021.
 2. De facturen of contracten voor de doorlopende lasten of personeelskosten op naam van de amateursportorganisatie.
 3. De factuur op naam van de amateursportorganisatie of een schriftelijke mededeling van de sportbond aan de amateursportorganisatie waarin de hoogte van de bondsafdracht is genoemd.
 4. Als een factuur of contract meer dan € 1.000 bedraagt, dan moet u een betalingsbewijs aanleveren waaruit blijkt dat de amateursportorganisatie de doorlopende lasten, personeelskosten of bondsafdracht heeft betaald.
 5. De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar.
 6. Een overzicht van de loonkosten.
 7. Een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TVL, NOW en de Tozo.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar TASO@minvws.nl. Gaat uw vraag over een vaststelling of verlening? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

 • Vragen naar aanleiding van verlening TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + verlening + Q2
 • Vragen naar aanleiding van vaststelling TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + vaststelling + Q2