TASO Q2 2021

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

TASO instructie Q2 2021

Wilt u TASO aanvragen voor het tweede kwartaal van 2021?

Let dan extra op de volgende punten, om vertraging te voorkomen.

Heeft uw sportaccommodatie geen fysieke brievenbus? 

Geef dan een postadres op met brievenbus, zodat het bezorgen van onze post geen problemen oplevert.

Komt uw SBI-code in aanmerking voor de TASO-regeling? Check dit eerst op deze site. 

U vindt uw SBI-code in uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Onderteken uw aanvraag door alle contactgegevens van de tekenbevoegde in te vullen. 

U hoeft dus geen handtekening te plaatsen.

Bent u gezamenlijk bevoegd? Vul dan de contactgegevens van twee tekenbevoegden in.

U vindt deze informatie in uw inschrijving bij de KvK.

Let op: na 19 september 2021 mag u het aangevraagde bedrag niet meer ophogen.

U mag het aangevraagde bedrag nog wel verlagen.

Er is in totaal 30 miljoen euro beschikbaar.

Wordt dit budget overschreden, dan wordt er naar rato verleend. 

Meer weten? Bekijk dan de veel gestelde vragen op deze site. 

Heeft u een andere vraag? Bel 070-3405566 of mail naar TASO@minvws.nl.

De TASO-regeling Q2 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 liep van 26 juli 2021 tot en met 19 september 2021.

Voorwaarden

Een organisatie komt in aanmerking voor de TASO Q2 als het:

 1. Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie. Dit houdt in dat de organisatie:
  • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • in het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
 2. Minimaal 10% omzetverlies had in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.
 3. Financiële schade had van ten minste €1.000 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.

In de beslisboom TASO Q2 kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

SBI-code

Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Financiële schade

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u geleden financiële schade met betrekking tot:

 • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
 • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO.
 • De bondsafdrachten van de aanvrager.
 • Het kantineresultaat van de aanvrager.

Doorlopende lasten

Hiermee worden lasten bedoeld voor gas, water, licht, onderhoud, belastingen en heffingen. Maar ook hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie in beheer of eigendom van de amateursportorganisatie, zonder huurverplichtingen.

Let op: alleen de bovengenoemde periodieke lasten kunnen worden meegenomen. Kosten voor bijvoorbeeld internet, televisie, telefonie, kassasystemen, bankkosten, afschrijvingen of de huur van de accommodatie of apparaten vallen hier dus niet onder.

Heeft u de TVL ontvangen? Dan kunt u voor de TASO-regeling alleen personeelskosten meenemen. Let op: dit moeten personeelskosten zijn waarvoor geen vergoeding is ontvangen door de NOW of Tozo.

Zie ook het rekenvoorbeeld om de financiële schade te berekenen.

Hoogte tegemoetkoming

Financiële schade en hoogte tegemoetkoming
Financiële schade in Q2 2021 Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 1.000 t/m € 3.000 € 1.000
€ 3.001 t/m € 5.000 € 2.000
€ 5.001 t/m € 8.500 € 3.000
€ 8.501 t/m € 12.000 € 4.500
€ 12.001 t/m € 15.500 € 6.000
€ 15.501 t/m € 19.000 € 7.500
€ 19.001 t/m € 23.000 € 9.000
€ 23.001 t/m € 27.000 € 10.500
€ 27.001 t/m € 32.000 € 12.000
€ 32.001 t/m € 37.000 € 14.500
€ 37.001 t/m € 42.000 € 16.500
€ 42.001 t/m € 48.000 € 18.500
€ 48.001 t/m € 54.000 € 21.000
€ 54.001 en hoger € 24.000

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode is sinds 20 september 2021 gesloten. Vanaf deze datum besluit de minister binnen 13 weken op uw aanvraag. Er kunnen geen tegemoetkomingen meer worden aangevraagd.

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u uiterlijk 20 december 2021 de uitbetaling.

Ondertekenen aanvraagformulier

Let er bij het aanvragen op dat de aanvraag wordt ondertekend door de tekenbevoegde(n) volgens de KvK. Dit betreft een digitale ondertekening met voornaam, achternaam, functie en het e-mailadres. Het aanvraagformulier hoeft niet fysiek ondertekend te worden.

 • Bent u gezamenlijk bevoegd? Dan moeten ten minste twee bevoegde bestuurders tekenen.
 • Bent u niet tekenbevoegd bij de KvK? Zorg dan dat u een volmacht als bewijs heeft, ondertekend door de tekenbevoegde(n) volgens de KvK. Gebruik hiervoor het volmachtformulier.

Vaststellen tegemoetkoming

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf worden gecontroleerd. Hiervoor voeren we later in het jaar een steekproef uit. Als uw organisatie binnen de steekproef valt, dan moet u aantonen dat u aan de voorwaarden van de regeling voldoet. We vragen u dan de volgende documenten toe te sturen:

 1. Een overzicht van de omzet van de amateursportorganisatie waaruit blijkt dat deze ten opzichte van dezelfde periode in 2019 omzetverlies van ten minste 10% heeft geleden.
 2. De facturen of contracten voor de doorlopende lasten of personeelskosten op naam van de amateursportorganisatie.
 3. De factuur op naam van de amateursportorganisatie of een schriftelijke mededeling van de sportbond aan de amateursportorganisatie waarin de hoogte van de bondsafdracht is genoemd.
 4. Als een factuur of contract meer dan € 1.000 bedraagt, dan moet u een betalingsbewijs aanleveren waaruit blijkt dat de amateursportorganisatie de doorlopende lasten, personeelskosten of bondsafdracht heeft betaald.
 5. De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar.
 6. Een overzicht van de loonkosten.
 7. Een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TVL, NOW en de Tozo.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar TASO@minvws.nl. Gaat uw vraag over een vaststelling of verlening? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

 • Vragen naar aanleiding van verlening TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + verlening + Q2
 • Vragen naar aanleiding van vaststelling TASO:
  Referentie (COTASOXXXXX) + vaststelling + Q2

Andere aanvraagronden