Het bevoegd gezag van een school kan subsidie aanvragen voor herintreders die zij in dienst nemen. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. Zo kunnen leraren die terug willen keren in het onderwijs goed worden ondersteund en begeleid. Hierdoor is de kans op een succesvolle terugkeer groter.

Aanvraagcriteria

Een herintreder is:

  • Iemand die eerder als leraar heeft gewerkt en ten minste 12 maanden niet in het po heeft gewerkt.
  • Iemand die de lerarenopleiding heeft voltooid en daarna niet binnen 12 maanden in het po is gestart als leraar.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de herintredende leraar aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Hij/zij is minstens twaalf maanden niet werkzaam geweest in het onderwijs op het moment dat hij/zij een dienstverband krijgt.
  • De herintreder mag niet eerder zijn benoemd / aangesteld dan met ingang van 1 augustus 2017.
  • De herintreder moet een aanstelling of benoeming voor tenminste zes maanden hebben.

Voor een herintreder mag niet meerdere keren subsidie worden aangevraagd. Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor activiteiten vanaf 1 augustus 2017.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode loopt van 1 november 2017 tot en met 31 december 2018. Een bevoegd gezag mag meerdere keren subsidie aanvragen voor één of meerdere herintreders tegelijk.

Subsidiebedrag

Per herintreder kan een bevoegd gezag € 2.500 aanvragen.

Subsidie aanvragen

Maak voor de subsidieaanvraag gebruik van het aanvraagformulier. De regeling is te bekijken op www.officielebekendmakingen.nl

Verantwoorden

De subsidie wordt verantwoord in de jaarverslaggeving, zoals gesteld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Regelgeving

Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Lees hiervoor de tekst van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs op www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.