Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de verhuurders van sportaccommodaties.

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Dit kon ook met terugwerkende kracht. Zolang de kwijtschelding maar heeft plaatsgevonden vóórdat u de tegemoetkoming aanvraagt. U kon dus tot 14 oktober (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden en vervolgens de tegemoetkoming aanvragen.

Meldingsplicht en verlening

Is uw situatie gewijzigd, heeft u informatie die van invloed is op (de hoogte van) de tegemoetkoming of twijfelt u of u recht heeft op de tegemoetkoming? Dan bent u verplicht hier een melding van te maken. Neem contact met ons op, wij helpen u met deze wijziging.

Wacht met het eventueel terugbetalen van (een deel van) de tegemoetkoming tot u de vaststellingsbrief in 2021 heeft ontvangen.

Aanvulling voor sportsector

Er wordt gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. Wanneer er meer informatie bekend is, zullen wij dit op deze webpagina plaatsen.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Voice over TVS met telefoonnummer en email adres

Bent u een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder?

En bent u van 1 maart tot 1 juni 2020 huurinkomsten misgelopen door de coronacrisis?

Dan kunt u vanaf 15 september 2020 een beroep doen op de TVS.

U komt voor deze regeling in aanmerking als u een ruimte verhuurt aan een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk. En als u deze organisatie het huurbedrag heeft kwijtgescholden voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020, met een schriftelijke verklaring die voor 15 september 2020 is afgegeven.

In totaal is 89 en een half miljoen euro beschikbaar.

Naar verwachting is dit voldoende om alle aanvragen volledig te kunnen honoreren.

Maar mocht het budget toch worden overschreden, dan ontvangt iedere aanvrager hetzelfde percentage van zijn aanvraag.

U kunt uw aanvraag indienen tussen 15 september en 15 oktober 2020, op deze site.

Controleer goed of u aan alle voorwaarden voldoet, vul het formulier in en klik op verzenden.

Uiterlijk 1 maart 2021 hoort u of uw aanvraag is goedgekeurd.

Meer weten? Bel 070-3405566 of mail naar TVS@minvws.nl

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom.

Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. In totaal is er € 49,9 miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget is niet overschreden.

Voorwaarden

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom kwijtgescholden in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten.

Heeft u een Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) ontvangen? En u heeft deze tegemoetkoming niet gebruikt ter compensatie van de gederfde huurinkomsten? Dan mag u ook de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 aanvragen.

Als u meerdere sportaccommodaties heeft, dan kunt u voor alle accommodaties samen de tegemoetkoming aanvragen. U ontvangt het bedrag na toekenning in één keer op uw rekening.

Aanvragers zijn gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden.

Particuliere verhuurder

De particuliere verhuurder is een privaatrechtelijke partij (geen gemeente of sportbedrijf), die een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangt.

Aanvragen

Aanvraagperiode

U kon de tegemoetkoming aanvragen van 15 september tot en met 14 oktober 2020. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Dit geldt ook voor het wijzigen van een eerder ingediende aanvraag. Die termijn liep af op 2 november 2020 om 17:00 uur.

U ontvangt uiterlijk 1 februari 2021 bericht of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Ongeveer tien dagen nadat u de brief met de beschikking heeft ontvangen, kunt u de betaling verwachten.

  • Als u een tegemoetkoming heeft aangevraagd van minder dan € 100.000, dan kunnen wij deze steekproefsgewijs controleren. Deze steekproeven vinden plaats vanaf 1 maart 2021.
  • Als u een tegemoetkoming heeft aangevraagd van meer dan € 100.000, dan dient u tussen 1 maart en 1 april 2021 een aanvraag tot vaststelling in. U ontvangt hiervoor een link per e-mail.

Na de steekproef of aanvraag tot vaststelling neemt de minister uiterlijk 1 juli 2021 een definitief besluit over de hoogte van uw tegemoetkoming.

Vaststelling

Tegemoetkoming van minder dan € 100.000

Binnen deze groep wordt een steekproef uitgevoerd. Als u binnen deze steekproef valt, toont u aan dat u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling door middel van:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • een mededeling aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel kan er om aanvullende bewijsstukken worden gevraagd.

Als u niet binnen de steekproef valt, dan wordt de tegemoetkoming ambtshalve vastgesteld. U hoort uiterlijk 1 juli 2021 of u in de steekproef bent gevallen.

Tegemoetkoming van meer dan € 100.000

U dient tussen 1 maart en 1 april 2021 een aanvraag tot vaststelling in. Hiervoor ontvangt u van DUS-I een link naar het online formulier. De aanvraag tot vaststelling bevat in elk geval:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • een mededeling aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel kan er om aanvullende bewijsstukken gevraagd worden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: TVS@minvws.nl of via de contactpagina.