Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020).

Dit is een vervolg op de TVS-regeling die van toepassing was op het tweede kwartaal van 2020 (Q2) . De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Lees meer over de TVS-regeling Q2 2020.

Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 80 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TVS Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TVS Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Verhuurt u een ruimte aan een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk?

En bent u van 1 oktober tot en met 31 december 2020 huurinkomsten misgelopen door de coronacrisis?

Dan kunt u vanaf 9 maart 2021 een beroep doen op TVS Q4. 

U komt voor deze regeling in aanmerking als uw huurder geen huur aan u hoefde te betalen in het laatste kwartaal van 2020… 

en u deze huur schriftelijk heeft kwijtgescholden, voordat u TVS aanvroeg.

U ontvangt dan 100 procent van het kwijtgescholden bedrag voor gebruiksgebonden huur…

… en 45 procent van het bedrag voor niet- gebruiksgebonden huur.

In totaal is 30 miljoen euro beschikbaar. 

Wordt er meer aangevraagd, dan wordt dit bedrag naar rato verdeeld.

Dien uw aanvraag in tussen 9 maart en uiterlijk 3 mei 2021, op deze site. 

Controleer vooraf goed of u aan alle voorwaarden voldoet, vul het formulier in en klik op verzenden.

Uiterlijk 2 augustus 2021 hoort u of uw aanvraag is goedgekeurd.
 
Meer weten? Bel 070-3405566 of mail naar TVS@minvws.nl.

Voorwaarden

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom van het vierde kwartaal van 2020 kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de gederfde huurinkomsten.

De tegemoetkoming wordt aangevraagd door de verhuurder, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders. Een particuliere verhuurder is een privaatrechtelijke partij die een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangt.

Let op: u kunt alleen een tegemoetkoming aanvragen voor kwijtgescholden huur van huurders die voldoen aan de definitie van een amateursportorganisatie. Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die amateursport voor lokale gebruikers aanbiedt.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 9 maart tot en met 3 mei 2021. Alle aanvragen die binnen de aanvraagperiode worden ingediend, worden gelijk behandeld. Voor deze regeling is € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is berekend op basis van cijfers over het aantal uren dat wel en niet gesport kon worden. Als het bedrag wordt overschreden dan wordt het bedrag naar rato over de aanvragen verdeeld.

Particuliere verhuurders

Als u een particuliere verhuurder bent dan moet u bij de aanvraag een overzicht bijvoegen van de kwijtgescholden gebruiksgebonden en/of niet-gebruiksgebonden huur per amateursportorganisatie. Als u een sportbedrijf of gemeente bent dan moet u dit overzicht (steekproefsgewijs) bij de vaststelling aanleveren.

Twee typen huur

Gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt. In dit geval mag 100% van de kwijtgescholden huursom worden aangevraagd.

Niet-gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die periodiek verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dit geval wordt maximaal 45% van de door de amateursportorganisatie verschuldigde huursom in het vierde kwartaal van 2020 tegemoetgekomen. In deze gevallen wordt namelijk deels wel en deels niet gesport, maar is het niet duidelijk aan te wijzen hoeveel uur de accommodatie wel of niet wordt gebruikt.

Het is mogelijk dat een verhuurder zowel gebruiksgebonden als niet-gebruiksgebonden huur ontvangt. Het is aan de verhuurder om dit onderscheid te maken en de kwijtschelding te baseren op een realistische inschatting van het gebruik van de sportaccommodatie. Het is belangrijk dat de huur daadwerkelijk is kwijtgescholden aan de amateursportorganisatie voordat de aanvraag wordt ingediend.

Tegemoetkoming aanvragen

Als u gezamenlijk bevoegd bent moet ook de medebestuurder ondertekenen. DUS-I controleert in het handelsregister van de KvK welke bestuurders tekenbevoegd zijn.  U hoeft het formulier niet te printen en een fysieke handtekening te zetten.

Vaststelling

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf gecontroleerd worden. Heeft u meer dan € 100.000 aan tegemoetkoming ontvangen? Dan moet u dit verantwoorden aan de hand van bewijsstukken. Dit kunt u doen in de periode van 6 september tot en met 24 oktober 2021.

Heeft u minder dan € 100.000 ontvangen? Dan moet u alleen verantwoorden als u binnen de steekproef bent gevallen. U ontvang hier vanzelf bericht over. Voor de vaststelling worden de volgende gegevens gevraagd:

  • Een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie in Q4 2020.
  • Een mededeling van de gemeente, het sportbedrijf of de particuliere verhuurder aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende Q4 2020 is kwijtgescholden.

Bij niet-gebruiksgebonden huur moet uit het overzicht ook te blijken wat de totaal verschuldigde huur was per amateursportorganisatie over Q4. Hierbij moet worden toegelicht welk bedrag daarvan is kwijtgescholden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: TVS@minvws.nl of via de contactpagina. Gaat uw vraag over een vaststelling of een verlening? Gebruik dan bij voorkeur een van de volgende omschrijvingen als onderwerp:

  • Vragen naar aanleiding van vaststelling TVS I:
    Referentie (COTVS XXXXX) + vaststelling Q2
  • Vragen naar aanleiding van verlening TVS II:
    Referentie (COTVS XXXXX) + verlening Q4