TVS Q1 2021

Dit is een vervolg op de TVS-regeling die van toepassing was op het tweede en vierde kwartaal van 2020 (Q2 en Q4). De regeling is een tegemoetkoming voor de kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties.

Heeft u TVS Q1 2021 ontvangen? Dan kunt u voor het vaststellen van deze tegemoetkoming worden gecontroleerd. Hiervoor voert DUS-I vanaf 15 november 2021 een steekproef uit.

TVS Q1 2021

Verhuurt u een ruimte aan een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk?

En hebt u in het eerste kwartaal van 2021 de verschuldigde huur kwijtgescholden?

Dan kunt u hiervoor een tegemoetkoming aanvragen via de TVS-regeling.

U komt voor deze regeling in aanmerking als u het huurbedrag schriftelijk heeft kwijtgescholden voordat u TVS aanvraagt.

De kwijtschelding mag niet voorwaardelijk zijn.

Maar u mag wel met uw huurder afspreken dat het kwijtgescholden bedrag gelijk is aan uw tegemoetkoming.

In totaal is 50 miljoen euro beschikbaar. 

Het huurbedrag dat u kwijtscheldt, bepaalt hoeveel tegemoetkoming u ontvangt.

Als uw huurder per uur of tijdvak huurt, ontvangt u 100% van het kwijtgescholden bedrag. 

We noemen dit gebruiksgebonden huur.

Bij niet-gebruiksgebonden huur ontvangt u ook 100% van het kwijtgescholden bedrag, maar met een maximum van 75% van de totale huursom.

Rekent u btw over de huur? Vermeld in uw aanvraag dan het kwijtgescholden bedrag exclusief btw. 

U kunt uw aanvraag indienen op deze site, van 17 mei tot en met 11 juli 2021. 

Meer weten? Bel 070-3405566 of mail naar TVS@minvws.nl.

Voorwaarden

Let op: de voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als in eerdere ronden.

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom van het eerste kwartaal van 2021 kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting van de sportaccommodatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de gederfde huurinkomsten.

De tegemoetkoming wordt aangevraagd door verhuurders, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders.

Waar moet u aan voldoen?

  • De huur moet daadwerkelijk schriftelijk zijn kwijtgescholden voordat de aanvraag wordt ingediend.
  • De huurder moet voldoen aan de definitie van een amateursportorganisatie, zoals benoemd in de regeling.

Let op: de huur mag niet voorwaardelijk zijn kwijtgescholden. Wel mag u afspraken maken met de huurder over een verrekening, als het aangevraagde bedrag niet volledig wordt verleend. Belangrijk is dat de tegemoetkoming voor 100% ten goede komt aan de amateursportorganisaties.

Definitie amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk die als doelstelling heeft amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden.

In de beoordeling of aan deze definitie wordt voldaan is de SBI-code niet doorslaggevend. Het uitgangspunt is dat de organisatie als doelstelling heeft om structureel amateursport aan te bieden aan lokale gebruikers.

Let op: eenmanszaken, zzp’ers, VOF’s, maatschappen en organisaties zonder KvK-inschrijving hebben geen rechtspersoonlijkheid en komen daarom niet in aanmerking voor deze regeling.

Budget en hoogte tegemoetkoming

Voor deze regeling is € 50 miljoen beschikbaar. Als dit budget wordt overschreden, dan wordt het bedrag evenredig verdeeld over alle complete aanvragen.

Aanvragen

De aanvraagperiode liep van 17 mei tot en met 11 juli 2021. Als uw aanvraag compleet was, ontving u uiterlijk 10 oktober 2021 de uitbetaling.

Particuliere verhuurders

Een particuliere verhuurder is een privaatrechtelijke partij die een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangt. Als u een particuliere verhuurder bent dan moet u bij de aanvraag een overzicht bijvoegen van de kwijtgescholden gebruiksgebonden en/of niet-gebruiksgebonden huur per amateursportorganisatie. Als u een sportbedrijf of gemeente bent dan moet u dit overzicht (steekproefsgewijs) bij de vaststelling aanleveren.

Twee typen huur

Gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt. In dit geval mag 100% van de kwijtgescholden huursom worden aangevraagd.

Niet-gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die periodiek verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dit geval kan tot maximaal 75% van de totale huursom een tegemoetkoming worden aangevraagd, als deze is kwijtgescholden. Dit is een verhoging van het percentage (45%) dat bij TVS Q4 gehanteerd werd.

Bijvoorbeeld
Totale huursom Kwijtschelding Aanvraag TVS
Voorbeeld A € 10.000 € 10.000 € 7.500
Voorbeeld B € 10.000 € 7.500 € 7.500
Voorbeeld C € 10.000 € 5.000 € 5.000

Het is mogelijk dat een verhuurder zowel gebruiksgebonden als niet-gebruiksgebonden huur van verschillende huurders ontvangt. Het is aan de verhuurder om dit onderscheid te maken. De verhuurder moet de niet-gebruiksgebonden kwijtschelding baseren op een realistische inschatting van het gebruik van de sportaccommodatie.

Vaststellen tegemoetkoming

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf gecontroleerd worden. Heeft u meer dan € 100.000 aan tegemoetkoming ontvangen? Dan moest u dit verantwoorden aan de hand van bewijsstukken. Dit kon u doen in de periode van 15 november tot en met 19 december 2021.

Heeft u minder dan € 100.000 ontvangen? Dan moet u alleen verantwoorden als u binnen de steekproef bent gevallen. U ontvangt hier vanzelf bericht over. De steekproef vindt plaats vanaf 15 november 2021. Voor de vaststelling worden de volgende gegevens gevraagd:

  • Een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie in Q1 2021.
  • Een schriftelijke mededeling van de gemeente, het sportbedrijf of de particuliere verhuurder aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende Q1 2021 is kwijtgescholden. Deze mededeling moest voor het indienen van de aanvraag worden verstuurd.

Bij niet-gebruiksgebonden huur moet uit het overzicht ook blijken wat de totaal verschuldigde huur was per amateursportorganisatie over Q1. Hierbij moet worden toegelicht welk bedrag daarvan is kwijtgescholden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: TVS@minvws.nl of via de contactpagina. Gaat uw vraag over een vaststelling of een verlening van TVS Q1 2021? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

Vragen naar aanleiding van verlening TVS:
Referentie (COTVSXXXXX) + verlening + Q1

Vragen naar aanleiding van vaststelling TVS:
Referentie (COTVSXXXXX) + vaststelling + Q1

Andere aanvraagronden