TVS Q2 2020

Deze regeling was bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

U kon de tegemoetkoming aanvragen van 15 september tot en met 14 oktober 2020. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Meldingsplicht en verlening

Is uw situatie gewijzigd, heeft u informatie die van invloed is op (de hoogte van) de tegemoetkoming of twijfelt u of u recht heeft op de tegemoetkoming? Dan bent u verplicht hier een melding van te maken. Neem contact met ons op, wij helpen u met deze wijziging.

Vaststelling en steekproef

Moet u mogelijk (een deel van) de tegemoetkoming terugbetalen? Wacht dan tot u de vaststellingsbrief in 2021 heeft ontvangen. U ontvangt de brief nadat de steekproef is verricht.

De steekproef start 1 februari 2021. Als u bent geselecteerd heeft u vier weken de tijd om uw vaststellingsaanvraag in te dienen. In de laatste week van januari ontvangt u per e-mail een link naar het online formulier.

Let op: als u niet in de steekproef valt betekent dat niet dat de tegemoetkoming definitief is.

Als blijkt dat meer dan 20% van de aanvragen niet aan de eisen van de regeling voldoet, wordt de steekproef opnieuw uitgevoerd. De tegemoetkoming is pas definitief als u een vaststellingsbrief heeft ontvangen.

Wij begrijpen dat u (als gevolg van de coronacrisis) in een moeilijkere financiële situatie kunt verkeren, en willen niet dat u in grote financiële problemen terechtkomt.

Als u de vordering niet ineens en/of niet voor de vervaldatum kunt voldoen, kunt u daarom in aanmerking komen voor een betalingsregeling of uitstel van betaling.

Hiervoor kunt u contact opnemen met FDC Debiteurenbeheer: fdc-debiteurenbeheer@minszw.nl.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming was afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom.

Voor de regeling was in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. In totaal is er € 49,9 miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget is niet overschreden.

Voorwaarden

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom kwijtgescholden in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen? Dan kwam u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten.

Aanvragers zijn gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden.

Particuliere verhuurder

De particuliere verhuurder is een privaatrechtelijke partij (geen gemeente of sportbedrijf), die een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangt.

Vaststelling

Tegemoetkoming van minder dan € 100.000

Binnen deze groep wordt een steekproef uitgevoerd. Als u binnen deze steekproef valt, toont u aan dat u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling door middel van:

  • Een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • Een mededeling van u, gericht aan de amateursportorganisatie(s), waaruit blijkt dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden; en
  • Indien van toepassing, een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming op grond van de TOGS.

Bij twijfel kan er om aanvullende bewijsstukken worden gevraagd.

U hoort uiterlijk 1 juli 2021 of u in de steekproef bent gevallen. Als u niet binnen de steekproef valt, dan wordt de tegemoetkoming ambtshalve vastgesteld.

Tegemoetkoming van meer dan € 100.000

U kunt vanaf 1 februari een aanvraag tot vaststelling indienen. Wij vragen u om deze voor 1 maart maar uiterlijk op 31 maart 2021 in te dienen. Als u de aanvraag eerder indient weet u sneller of u definitief recht heeft op de tegemoetkoming. U ontvangt van DUS-I een link naar het online formulier. De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • Een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • Een mededeling van u, gericht aan de amateursportorganisatie(s), waaruit blijkt dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden; en
  • Indien van toepassing, een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming op grond van de TOGS.

Bij twijfel kan er om aanvullende bewijsstukken worden gevraagd.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via TVS@minvws.nl. Gaat uw vraag over een vaststelling of een verlening van TVS Q2 2020? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

Vragen naar aanleiding van verlening TVS:
Referentie (COTVSXXXXX) + verlening + Q2

Vragen naar aanleiding van vaststelling TVS:
Referentie (COTVSXXXXX) + vaststelling + Q2

Andere aanvraagronden