TVS Q4 2020

Deze regeling was bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in het vierde kwartaal van 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. U kon deze tegemoetkoming aanvragen tot en met 3 mei 2021.

Update 1 november 2021

De aanvragen zijn behandeld en de minister heeft op alle aanvragen beslist. De steekproef van deze ronde begon op 1 oktober 2021. Heeft u vragen over deze steekproef? Neem dan contact met ons op via: TVS@minvws.nl.

Meldingsplicht en verlening

Is uw situatie gewijzigd, heeft u informatie die van invloed is op (de hoogte van) de tegemoetkoming of twijfelt u of u recht heeft op de tegemoetkoming? Dan bent u verplicht hier een melding van te maken. Neem contact met ons op, wij helpen u met deze wijziging.

Vaststelling en steekproef

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf gecontroleerd worden. Heeft u meer dan € 100.000 aan tegemoetkoming ontvangen? Dan moet u dit verantwoorden aan de hand van bewijsstukken. Dit kon u doen in de periode van 6 september tot en met 24 oktober 2021.

Heeft u minder dan € 100.000 ontvangen? Dan moet u alleen verantwoorden als u binnen de steekproef bent gevallen. U ontving hier bericht over. Voor de vaststelling werden de volgende gegevens gevraagd:

  • Een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie in Q4 2020.
  • Een mededeling van de gemeente, het sportbedrijf of de particuliere verhuurder aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende Q4 2020 is kwijtgescholden.

Bij niet-gebruiksgebonden huur moet uit het overzicht ook blijken wat de totaal verschuldigde huur was per amateursportorganisatie over Q4. Hierbij moet worden toegelicht welk bedrag daarvan is kwijtgescholden.

Budget en hoogte tegemoetkoming

  • Het beschikbare budget is € 30 miljoen en is niet overschreden. 
  • De hoogte van de tegemoetkoming was afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom.

Voorwaarden

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom van het vierde kwartaal 2020 kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen? Dan kwam u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de gederfde huurinkomsten.

De tegemoetkoming kon worden aangevraagd door de verhuurder, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders. Een particuliere verhuurder is een privaatrechtelijke partij die een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangt.

Let op: u kon alleen een tegemoetkoming aanvragen voor kwijtgescholden huur van huurders die voldoen aan de definitie van een amateursportorganisatie. Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk die als doelstelling heeft amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden.

Particuliere verhuurders

Als u een particuliere verhuurder bent dan moest u bij de aanvraag een overzicht bijvoegen van de kwijtgescholden gebruiksgebonden en/of niet-gebruiksgebonden huur per amateursportorganisatie. Als u een sportbedrijf of gemeente bent dan moest u dit overzicht (steekproefsgewijs) bij de vaststelling aanleveren.

Twee typen huur

Gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt. In dit geval mocht 100% van de kwijtgescholden huursom worden aangevraagd.

Niet-gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die periodiek verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dit geval werd maximaal 45% van de door de amateursportorganisatie verschuldigde huursom tegemoetgekomen. In deze gevallen wordt namelijk deels wel en deels niet gesport, maar is het niet duidelijk aan te wijzen hoeveel uur de accommodatie wel of niet wordt gebruikt.

Het is mogelijk dat een verhuurder zowel gebruiksgebonden als niet-gebruiksgebonden huur ontvangt. Het is aan de verhuurder om dit onderscheid te maken en de kwijtschelding te baseren op een realistische inschatting van het gebruik van de sportaccommodatie. Het was belangrijk dat de huur daadwerkelijk is kwijtgescholden aan de amateursportorganisatie voordat de aanvraag werd ingediend.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via TVS@minvws.nl. Gaat uw vraag over een vaststelling of een verlening van TVS Q4 2020? Gebruik dan de volgende omschrijving als onderwerp:

Vragen naar aanleiding van verlening TVS:
Referentie (COTVSXXXXX) + verlening + Q4

Vragen naar aanleiding van vaststelling TVS:
Referentie (COTVSXXXXX) + vaststelling + Q4

Andere aanvraagronden