TVS 4e periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022)

Dit is een vervolg op de eerdere TVS-regelingen. De regeling is een tegemoetkoming voor de kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties.

Voor deze regeling is € 47 miljoen beschikbaar. De aanvraagperiode liep van 25 april 2022 tot en met 30 mei 2022. De kans bestaat dat het totaal beschikbare bedrag wordt overschreden. Als het budget wordt overschreden, dan wordt het bedrag evenredig verdeeld over alle complete aanvragen.

Voorwaarden

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting van de sportaccommodatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de gederfde huurinkomsten.

De tegemoetkoming wordt aangevraagd door verhuurders, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders.

Let op! Als de aanvrager voor de gederfde huurinkomsten aanspraak heeft gemaakt op een tegemoetkoming op grond van de TVL, kan er geen TVS worden aangevraagd.  

Waar moet u aan voldoen?

  • De huur moet daadwerkelijk schriftelijk zijn kwijtgescholden voordat de aanvraag wordt ingediend.
  • De huurder moet voldoen aan de definitie van een amateursportorganisatie, zoals benoemd in de regeling.

Let op! De huur mag niet voorwaardelijk zijn kwijtgescholden. Wel mag u afspraken maken met de huurder over een verrekening, als het aangevraagde bedrag niet volledig wordt verleend. Belangrijk is dat de tegemoetkoming voor 100% ten goede komt aan de amateursportorganisaties.

Wat is een amateursportorganisatie?

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden.

In de beoordeling of aan deze definitie wordt voldaan is de SBI-code niet doorslaggevend. Het uitgangspunt is dat de organisatie als doelstelling heeft om structureel amateursport aan te bieden aan lokale gebruikers.

Let op! Eenmanszaken, zzp’ers, vof’s, maatschappen en organisaties zonder KvK-inschrijving hebben geen rechtspersoonlijkheid en komen daarom niet in aanmerking voor deze regeling. Daarnaast komen verenigingen met een beperkte rechtsbevoegdheid en bv’s zonder btw sportvrijstelling ook niet in aanmerking voor deze regeling.

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt geen tegemoetkoming meer aanvragen. Dit kon tot en met 30 mei 2022.

De minister beslist binnen dertien weken na sluiting van de aanvraagperiode op een aanvraag voor een tegemoetkoming.

Overzicht kwijtgescholden huur

Een particuliere verhuurder is een privaatrechtelijke partij die een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangt. Bent u een particuliere verhuurder? Dan moest u bij de aanvraag een overzicht bijvoegen van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie. Bent u een sportbedrijf of gemeente? Dan moet u dit overzicht (steekproefsgewijs) bij de vaststelling aanleveren.

Er wordt in de vierde periode van deze tegemoetkoming geen onderscheid gemaakt in de vergoeding voor gebruiksgebonden of niet-gebruiksgebonden huur. Dit onderscheid vervalt, omdat de beperkende maatregelen die tijdens deze periode van toepassing waren ervoor zorgden dat normale sportbeoefening grotendeels onmogelijk was.

Vaststelling

Voor het vaststellen van de tegemoetkoming kunt u achteraf gecontroleerd worden.

Heeft u meer dan € 100.000 aan tegemoetkoming ontvangen? Dan moet u dit verantwoorden aan de hand van bewijsstukken. Dit kunt u doen in de periode van 13 februari 2023 tot en met 12 maart 2023.

Heeft u minder dan € 100.000 ontvangen? Dan moet u alleen verantwoorden als u binnen de steekproef bent gevallen. U ontvangt hier vanzelf bericht over.

Voor de vaststelling worden de volgende gegevens gevraagd:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie in de vierde periode;
  • een schriftelijke mededeling van de gemeente, het sportbedrijf of de particuliere verhuurder aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende de vierde periode is kwijtgescholden.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Andere aanvraagronden

Vragen?

Heeft u vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar TVS@minvws.nl. Gaat uw vraag over een vaststelling of verlening? Gebruik dan in uw e-mail de volgende omschrijving als onderwerp:

  • Vragen over verlening TVS: Referentie (COTVSXXXXX) + verlening   
  • Vragen over vaststelling TVS: Referentie (COTVSXXXXX) + vaststelling

Of neem telefonisch contact op met ons via 070 - 340 55 66 (keuze VWS, keuze 3). Houdt uw referentienummer bij de hand.