VIPP 2 - Medisch specialistische zorg

VIPP 2 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor instellingen voor medisch specialistische zorg (met uitzondering van academische ziekenhuizen en ggz–instellingen). Het programma is bedoeld om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

  • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
  • patiënten de informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
  • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

Coulance meetperiode A2, A3 en B2 als gevolg van Corona

Bij de instellingen gaat op dit moment alle capaciteit en aandacht naar het coronavirus. Dit kan consequenties hebben voor de afronding van de meting van de VIPP doelen. Daarom is besloten dat de meting ook na 31 maart 2020 mag plaatsvinden en is de datum voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling aangepast.

De aanvraag tot vaststelling moest oorspronkelijk binnen 22 weken na 31 maart 2020 worden ingediend. Deze periode is met drie maanden verlengd. Daarmee is de datum verschoven van 1 september 2020 naar 1 december 2020. Dit betekent wel dat alle activiteiten moesten zijn afgerond voor 31 maart 2020.

IT-auditors mogen de eindtoets voor modules A2, A3 en B2 later dan 31 maart 2020 uitvoeren, mits het auditrapport inclusief de meting voor 1 december 2020 is ingediend. In het rapport wordt de daadwerkelijke datum van de eindtoets opgenomen.

Als het door de omstandigheden niet mogelijk was om de aanvraag tot vaststelling rapportage voor 1 december 2020 op te leveren, dan had u een meldplicht.

Wijziging beleidskader

Het beleidskader VIPP 2 is verlengd van 31 december 2019 tot 31 maart 2020. Dit betekent dat instellingen maximaal drie maanden verlenging konden aanvragen.

U kon verlenging aanvragen tot de einddatum die op uw beschikking staat, maar uiterlijk tot 31 december 2019. Verlenging aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Subsidieonderdelen

Instellingen voor medisch specialistische zorg komen (na een nulmeting) in aanmerking voor subsidie voor het behalen van maximaal vier modules. Deze modules zijn onderdeel van het programma Patiënt en Informatie (ontsluiten van patiëntgegevens) en het programma Patiënt en Medicatie (ontsluiten van medicatiegegevens).

Hoogte subsidie

Per module zijn er vaste subsidiebedragen. Deze zijn afhankelijk van de categorie instelling. Als een instelling alle vier de modules succesvol afrondt, bedraagt de subsidie voor een:

  • dialysecentrum € 335.650
  • epilepsiecentrum € 567.500
  • centrum voor radiotherapie € 125.000
  • klinische revalidatie-instelling € 635.000
  • instelling overig groot € 786.450
  • instelling overig middel € 457.800
  • instelling overig klein € 124.000

Aanvragen

Aanvragen was mogelijk tot 1 oktober 2017.

Verantwoorden

Gebruik om de subsidie te verantwoorden het vaststellingsformulier VIPP. Zie ook de toelichting.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP fase 2 Eindtoets worden getoetst. Verdere instructies staan in de handreiking VIPP assessment, de beoordelingsmatrix en invulspreadsheet A1 en A2. Zie voor module A3 ook het addendum MedMij.

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling nemen wij binnen 22 weken een besluit. Als uw verantwoording niet compleet is, of als DUS-I hierover vragen heeft dan kan de vaststelling langer duren.

Eisen aan authenticatiemiddelen

In het beleidskader VIPP is aangegeven dat één jaar voor de verloop van de deadline van de module vastgesteld zal worden of middelen met het niveau substantieel en hoog voor authenticatie van de patiënt voor het verkrijgen van toegang tot medische informatie als bedoeld in module A1, A2 en A3 op redelijke schaal beschikbaar zijn. Voor nu is vastgesteld dat deze van het niveau substantieel of hoog niet breed beschikbaar zijn. Het is (en wordt) dus ook geen vereiste bij de VIPP-toetsing.

Zolang deze middelen nog niet beschikbaar zijn is 2-factor authenticatie voor de toegang tot medische gegevens vereist. Deze oplossing is ruimschoots voorhanden en kan gerealiseerd worden. Dit zal worden meegenomen als vereiste in de VIPP - toetsing voor module A2 en A3.

Als u nog een 2-factor authenticatie moet inrichten dan is het advies om dit te doen met DigiD+. DigiD+ zal de komende tijd worden doorontwikkeld tot een authenticatiemiddel van het niveau substantieel en later ook hoog. Zodra dit breed beschikbaar is zal u ook aan dit vereiste moeten voldoen. Door nu hiervoor te kiezen voorkomt u desinvestering en zorgt u ervoor dat u straks eenvoudig kan voldoen aan deze wettelijke verplichting.

Meer informatie

Alle informatie staat in het Beleidskader VIPP fase 2. Heeft u vragen over het beleidskader of over de aanvraag? Neem dan contact met ons op via vipp@minvws.nl of 070 3405566.

Meer informatie over het programma staat op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en op de website van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).