Verantwoorden

Vanaf 3 februari 2020 tot 3 juni 2020 kunt u de subsidie over 2019 verantwoorden. Hierbij heeft u naast het accountantsprotocol 2019 een activiteitenverslag nodig en een financieel verslag.

Afhankelijk van de hoogte van uw subsidie verantwoordt u op de volgende wijze:

 • Voor subsidies van € 125.000 en meer gebeurt dit aan de hand van een activiteiten­verslag en door een accountantsprotocol. De werknemers­vertegen­woordiging moet met het activiteiten­verslag hebben ingestemd.
 • Voor een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 gebeurt de verantwoording aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten.
 • Voor een subsidie van minder dan € 25.000 hoeven geen stukken overlegd te worden, maar kunnen controles worden gedaan op basis van een steekproef.

Activiteitenverslag

Dit is een verslag waar een werknemersvertegenwoordiging mee heeft ingestemd en waarvan de opbouw overeenkomt met de opbouw van het jaarplan, behorend bij het strategisch opleidingsplan en dat:

 • een overzicht bevat van het gerealiseerde jaarplan waarvoor subsidie is verstrekt;
 • de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering beschrijft van het gerealiseerde jaarplan waarvoor subsidie is verstrekt;
 • de met het jaarplan gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten beschrijft;
 • voor zover van toepassing, beschrijft in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, en
 • voor zover van toepassing, een vergelijking bevat van het gerealiseerde jaarplan met het voorgenomen jaarplan en een toelichting op de verschillen geeft.

Financieel verslag

Dit is een verslag dat:

 • volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten van het gerealiseerde jaarplan waarvoor de subsidie is verleend;
 • aansluit bij de begroting en de nodige informatie geeft om de subsidie vast te stellen;
 • per post is voorzien van een toelichting, en
 • vergezeld gaat van een controleverklaring, opgesteld door een accountant overeenkomstig een door de minister vastgesteld model met inachtneming van een door de minister vastgesteld accountantsprotocol.