Verantwoorden 2020

Gebruik voor de verantwoording de link die u begin 2021 per e-mail van ons ontving. Als u geen mail heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.

Afhankelijk van de hoogte van uw subsidie verantwoordt u op de volgende wijze:

 • Voor een subsidie van minder dan € 25.000 hoeven geen stukken overlegd te worden. Er kunnen wel controles worden gedaan op basis van een steekproef.
 • Voor een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 gebeurt de verantwoording aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten.
 • Voor subsidies van € 125.000 en meer gebeurt dit aan de hand van een activiteiten­verslag en een financieel verslag. Het financieel verslag moet vergezeld gaan van een beoordelingsverklaring. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het Accountantsprotocol 2020-2022. De werknemers­vertegen­woordiging moet met het activiteiten­verslag hebben ingestemd via de instemmingsverklaring.

Wijzigingen in het accountantsprotocol

Het accountantsprotocol 2020-2022 is gewijzigd.

 1. De overstap van een controleverklaring naar een beoordelingsverklaring. Hierdoor wordt er een beperkte mate van zekerheid gegeven in plaats van een redelijke mate van zekerheid.
 2. De instelling mag bepalen of zij kiezen voor het verantwoorden op basis van werkelijke kosten (Spoor 1) of het verantwoorden op basis van het standaard uurtarief (Spoor 2). U mag hiermee afwijken van uw beschikking waarin de voorwaarde is opgenomen dat uw verantwoording moet aansluiten bij gekozen methode bij aanvraag.
 3. De instelling mag bepalen of zij kiezen voor het oude standaard uurtarief of voor het nieuwe standaard uurtarief. Het oude standaard uurtarief was € 30,77 voor ziekenhuizen en klinieken en € 33,41 voor UMC’s. Het nieuwe standaard uurtarief is € 42,24 voor ziekenhuizen en klinieken en € 47,66 voor UMC’s.
 4. De controle van de uren zal toezien op de deelname aan de desbetreffende opleidingsactiviteit. De verantwoording 2019 zag toe op de daadwerkelijk gemaakte uren van de deelnemer bij de betreffende opleidingsactiviteit. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld leermanagementsystemen. Het ministerie van VWS vindt deze systemen bruikbaar.
 5. Bij de verantwoording op basis van het standaard uurtarief wordt voor 2020 de mogelijkheid geboden om kosten op te voeren die rechtstreeks met het jaarplan verband houden: de operationele kosten van opleiders en deelnemers aan de opleidingsactiviteiten en kosten van adviesdiensten met betrekking tot het opleidingsproject.

Activiteitenverslag

Dit is een verslag waar een werknemersvertegenwoordiging mee heeft ingestemd en waarvan de opbouw overeenkomt met de opbouw van het jaarplan, dat behoort bij het strategisch opleidingsplan en dat:

 • een overzicht bevat van het gerealiseerde jaarplan waarvoor subsidie is verstrekt;
 • de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering beschrijft van het gerealiseerde jaarplan waarvoor subsidie is verstrekt;
 • de met het jaarplan gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten beschrijft;
 • voor zover van toepassing, beschrijft in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, en
 • voor zover van toepassing, een vergelijking bevat van het gerealiseerde jaarplan met het voorgenomen jaarplan en een toelichting op de verschillen geeft.

Financieel verslag

Dit is een verslag dat:

 • volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten van het gerealiseerde jaarplan waarvoor de subsidie is verleend;
 • per post is voorzien van een toelichting, en
 • vergezeld gaat van een beoordelingsverklaring, opgesteld door een accountant overeenkomstig een vastgesteld model volgens een vastgesteld accountantsprotocol.

Formulieren

Voor de verantwoording kunt u gebruikmaken van een van de volgende twee formulieren:

Meer informatie

Wilt u meer weten? Bekijk dan de aanvullende informatie.