Verantwoorden 2021

De verantwoording vindt plaats in het Subsidieplatform van DUS-I. Per 1 maart 2022 kunt u de verantwoording hier indienen. Uiterlijk 10 februari 2022 ontvingen de bij ons bekende contactpersonen hier per e-mail bericht over. Deze bevat een instructie. Heeft u geen e-mail ontvangen? Neem dan contact met ons op via kpz@minvws.nl.

Bekijk voor meer informatie de brochure Werken met Subsidieplatform.

In verband met COVID-19 zijn er voor 2021 bestuurlijke afspraken gemaakt tussen NVZ, NFU en VWS. Zie: Uitwerking bestuurlijke afspraken verantwoording KiPZ 2021.

De manier van verantwoorden hangt af van de hoogte van uw subsidie:

  • Voor een subsidie van minder dan € 25.000 hoeft u niets op te sturen. Er kunnen wel controles worden gedaan op basis van een steekproef.
  • Voor een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 verklaart u de werkelijke kosten. Vanaf 1 maart 2022 kunt u dit verantwoorden via het Subsidieplatform van DUS-I. U heef hier het Formulier verantwoording KPZ model C voor nodig.
  • Subsidies van € 125.000 en meer kunt u vanaf 1 maart 2022 via het Subsidieplatform verantwoorden. U heeft hier de volgende documenten voor nodig:

Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag is een verslag waar een werknemersvertegenwoordiging mee heeft ingestemd middels een instemmingsverklaring. De opbouw komt overeen met de opbouw van het jaarplan dat behoort bij het strategisch opleidingsplan. 

  • Het bevat een overzicht van het gerealiseerde jaarplan waarvoor subsidie is verstrekt.
  • Het beschrijft de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van het gerealiseerde jaarplan waarvoor subsidie is verstrekt.
  • Het beschrijft de met het jaarplan gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten.
  • Het beschrijft, voor zover van toepassing, in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
  • Het bevat, voor zover van toepassing, een vergelijking van het gerealiseerde jaarplan met het voorgenomen jaarplan en een toelichting op de verschillen.

Financieel verslag

Het financieel verslag is een verslag dat volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten van het gerealiseerde jaarplan waarvoor de subsidie is verleend.

Bij het financieel verslag hoort een beoordelings­verklaring. De verklaring is opgesteld door een accountant volgens een vastgesteld accountantsprotocol.

Formulieren