VIPP 1 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ziekenhuizen. Zij kunnen in de periode 2017-2019 in aanmerking komen voor subsidie om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Zij moeten hiervoor de nulmeting hebben uitgevoerd.

De subsidie heeft als doel om algemene ziekenhuizen te stimuleren een digitaliseringslag te slaan. Deze digitalisering moet bijdragen aan een veiligere, patiëntgerichtere en doelmatigere zorg.

Door de subsidie kunnen ziekenhuizen gestandaardiseerd gegevens gaan ontsluiten zodat:

 • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
 • patiënten deze informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
 • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

Subsidieonderdelen

Ziekenhuizen komen voor twee subsidieonderdelen in aanmerking:

 1. Subsidie voor het behalen van maximaal vier modules/doelstellingen.
  Deze modules/doelstellingen zijn onderdeel van het programma Patiënt en Informatie (ontsluiten van patiëntgegevens) en het programma Patiënt en Medicatie (ontsluiten van medicatiegegevens).
 2. Koplopersubsidie.
  Voor de koplopersubsidie moet een ‘koploperziekenhuis’ de aanvraag indienen. In dit ziekenhuis organiseert een groep van minimaal vier ziekenhuizen samen­werkings­activiteiten. Deze activiteiten zijn bedoeld om kennis te delen bij de uitvoering van de programma’s Patiënt en Informatie en Patiënt en Medicatie.

Hoogte subsidie

 • Subsidieonderdeel 1 heeft een vast bedrag per module. Als een ziekenhuis alle vier de modules/doelstellingen succesvol afrondt, bedraagt de subsidie € 950.000.
 • Subsidieonderdeel 2, de koplopersubsidie, werkt met vouchers. Ziekenhuizen kunnen een voucher ter waarde van € 50.000 ontvangen. Een koploper die minimaal vier vouchers heeft kan deze gebruiken om subsidie aan te vragen. De activiteiten moeten dus met minstens drie andere ziekenhuizen samen worden georganiseerd.

Aanvragen

Het beleidskader loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.

De ziekenhuizen die in aanmerking komen voor subsidie hebben al bericht ontvangen. Zij hebben een nulmeting uitgevoerd. U kunt voor Subsidieonderdeel 1 het aanvraagformulier voor de programma’s Patiënt en Informatie en Patiënt en Medicatie downloaden.

Gebruik voor Subsidieonderdeel 2 het algemene aanvraagformulier VWS subsidies. Bij de aanvraag moeten de volledig ingevulde vouchers (minimaal vier) worden meegestuurd.

Verantwoorden

Gebruik om de subsidie te verantwoorden het vaststellingsformulier VIPP. Zie ook de toelichting.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP Eindtoets worden getoetst. Verdere instructies staan in de handreiking VIPP assessment, de beoordelingsmatrix en invulspreadsheet A1 en A2. Zie voor module A3 ook het addendum MedMij.

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling nemen wij binnen 22 weken een besluit. Als uw verantwoording niet compleet is, of als DUS-I hierover vragen heeft dan kan de vaststelling langer duren.

Eisen aan authenticatiemiddelen

In het beleidskader VIPP is aangegeven dat één jaar voor de verloop van de deadline van de module vastgesteld zal worden of middelen met het niveau substantieel en hoog voor authenticatie van de patiënt voor het verkrijgen van toegang tot medische informatie als bedoeld in module A1, A2 en A3 op redelijke schaal beschikbaar zijn. Voor nu is vastgesteld dat deze van het niveau substantieel of hoog niet breed beschikbaar zijn. Het is (en wordt) dus ook geen vereiste bij de VIPP-toetsing.

Zolang deze middelen nog niet beschikbaar zijn is 2-factor authenticatie voor de toegang tot medische gegevens vereist. Deze oplossing is ruimschoots voorhanden en kan gerealiseerd worden. Dit zal worden meegenomen als vereiste in de VIPP - toetsing voor module A2 en A3.

Als u nog een 2-factor authenticatie moet inrichten dan is het advies om dit te doen met DigiD+. DigiD+ zal de komende tijd worden doorontwikkeld tot een authenticatiemiddel van het niveau substantieel en later ook hoog. Zodra dit breed beschikbaar is zal u ook aan dit vereiste moeten voldoen. Door nu hiervoor te kiezen voorkomt u desinvestering en zorgt u ervoor dat u straks eenvoudig kan voldoen aan deze wettelijke verplichting.

Meer informatie

Alle informatie staat in het Beleidskader VIPP.  Heeft u vragen over het beleidskader of over de aanvraag? Neem dan contact met ons op via vipp@minvws.nl of 070 3405566.

Meer informatie over het programma staat op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).