Instellingen voor medisch specialistische zorg (met uitzondering van academische ziekenhuizen en ggz–instellingen) kunnen in de periode 2017-2019 in aanmerking komen voor een subsidie om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

  • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
  • patiënten de informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
  • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

Instellingen voor medisch specialistische zorg komen (na een nulmeting) in aanmerking voor subsidie voor het behalen van maximaal vier modules. Deze modules zijn onderdeel van het programma Patiënt en Informatie (ontsluiten van patiëntgegevens) en het programma Patiënt en Medicatie (ontsluiten van medicatiegegevens).

Wijziging regeling

De regeling is gewijzigd. Een instelling kan uitstel vragen om uiterlijk 1 oktober 2018 module A1 en uiterlijk 1 januari 2019 module B1 te realiseren als wordt aangetoond dat het noodzakelijk is om van ICT-leverancier te wisselen.

Alle informatie staat in de Regeling VIPP fase 2.

Hoogte subsidie

Per module zijn er vaste subsidiebedragen. Deze zijn afhankelijk van de categorie instelling. Als een instelling alle vier de modules succesvol afrondt, bedraagt de subsidie voor een:

  • dialysecentrum € 335.650
  • epilepsiecentrum € 567.500
  • centrum voor radiotherapie € 125.000
  • klinische revalidatie-instelling € 635.000
  • instelling overig groot € 786.450
  • instelling overig middel € 457.800
  • instelling overig klein € 124.000

Aanvragen en verantwoorden

Aanvragen

De subsidieregeling loopt van 26 juli 2017 t/m 31 december 2019.

Instellingen die in aanmerking komen voor subsidie hebben al een nulmeting uitgevoerd of kunnen deze via de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) of Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) uitvoeren.

Download het aanvraagformulier, vul dit in, print het en stuur het ondertekend terug.

Verantwoorden

Gebruik om de subsidie te verantwoorden het vaststellingsformulier VIPP.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP fase 2 Eindtoets worden getoetst. Verdere instructies staan in de handreiking VIPP assessment, de beoordelingsmatrix en invulspreadsheet A1 en A2. Zie voor module A3 ook het addendum MedMij.

Meer informatie

Heeft u vragen over het beleidskader of over de aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over het programma staat op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en op de website van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).