Instellingen voor medisch specialistische zorg (met uitzondering van academische ziekenhuizen en ggz–instellingen) kunnen in de periode 2017-2019 in aanmerking komen voor een subsidie om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

  • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
  • patiënten de informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
  • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

Instellingen voor medisch specialistische zorg komen (na een nulmeting) in aanmerking voor subsidie voor het behalen van maximaal vier modules. Deze modules zijn onderdeel van het programma Patiënt en Informatie (ontsluiten van patiëntgegevens) en het programma Patiënt en Medicatie (ontsluiten van medicatiegegevens).

Wijziging beleidskader

Hoofdstuk 2, onderdeel B wordt gewijzigd. De deadline voor het behalen van module B1 wordt 1 juli 2019. Dit was 1 januari 2019.

Alle informatie staat in het Beleidskader VIPP fase 2.

Hoogte subsidie

Per module zijn er vaste subsidiebedragen. Deze zijn afhankelijk van de categorie instelling. Als een instelling alle vier de modules succesvol afrondt, bedraagt de subsidie voor een:

  • dialysecentrum € 335.650
  • epilepsiecentrum € 567.500
  • centrum voor radiotherapie € 125.000
  • klinische revalidatie-instelling € 635.000
  • instelling overig groot € 786.450
  • instelling overig middel € 457.800
  • instelling overig klein € 124.000

Aanvragen

De subsidieregeling loopt van 26 juli 2017 t/m 31 december 2019.

Instellingen die in aanmerking komen voor subsidie hebben al een nulmeting uitgevoerd of kunnen deze via de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) of Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) uitvoeren.

Download het aanvraagformulier, vul dit in, print het en stuur het ondertekend terug.

Verantwoorden

Gebruik om de subsidie te verantwoorden het vaststellingsformulier VIPP.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP fase 2 Eindtoets worden getoetst. Verdere instructies staan in de handreiking VIPP assessment, de beoordelingsmatrix en invulspreadsheet A1 en A2. Zie voor module A3 ook het addendum MedMij.

Eisen aan authenticatiemiddelen

In het beleidskader VIPP is aangegeven dat één jaar voor de verloop van de deadline van de module vastgesteld zal worden of middelen met het niveau substantieel en hoog voor authenticatie van de patiënt voor het verkrijgen van toegang tot medische informatie als bedoeld in module A1, A2 en A3 op redelijke schaal beschikbaar zijn. Voor nu is vastgesteld dat deze van het niveau substantieel of hoog niet breed beschikbaar zijn. Het is (en wordt) dus ook geen vereiste bij de VIPP-toetsing.

Zolang deze middelen nog niet beschikbaar zijn is 2-factor authenticatie voor de toegang tot medische gegevens vereist. Deze oplossing is ruimschoots voorhanden en kan gerealiseerd worden. Dit zal worden meegenomen als vereiste in de VIPP - toetsing voor module A2 en A3.

Als u nog een 2-factor authenticatie moet inrichten dan is het advies om dit te doen met DigiD+. DigiD+ zal de komende tijd worden doorontwikkeld tot een authenticatiemiddel van het niveau substantieel en later ook hoog. Zodra dit breed beschikbaar is zal u ook aan dit vereiste moeten voldoen. Door nu hiervoor te kiezen voorkomt u desinvestering en zorgt u ervoor dat u straks eenvoudig kan voldoen aan deze wettelijke verplichting.

Meer informatie

Heeft u vragen over het beleidskader of over de aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over het programma staat op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en op de website van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).