VIPP 3 - Ggz-instellingen

VIPP 3 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ggz-instellingen. Zij kunnen in de periode 2018- 2021 subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot medische gegevens.

Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

  • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
  • patiënten deze informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
  • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

De subsidieregeling bestaat uit diverse onderdelen:

  • Subsidie voor de ggz-instellingen voor het behalen van verschillende modules. Er zijn drie modules: 'Patiënt en verbeterde informatie-uitwisseling' (module A1 + A2), 'Medicatie informatie' (module B1 + B2 ) en 'Beter gebruik e-Health' (module C1 en C2).
  • Programmabegeleiding door GGZ Nederland.
  • Programmabegeleiding voor de vindbaarheid, betrouwbaarheid en patiëntgerichtheid van de toepassingen van e-Health door MIND (Landelijk Platform Psychische gezondheid).
  • Inbouwen van de standaarden in de systemen met behulp van subsidie aan gebruikersverenigingen.

Gewijzigde regeling

Op 9 juli 2020 is een wijziging van de VIPP ggz regeling gepubliceerd. De datum waarop de subsidieresultaten door de deelnemende instellingen behaald moeten zijn, is negen maanden verlengd naar 1 november 2021. Ook de einddatum voor de gebruikersverenigingen schuift negen maanden op, naar 1 november 2021. Voor de 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen geldt dat deze moeten zijn gerealiseerd op 1 december 2021.

De reden van deze aanpassing is de coronacrisis en de opleverdatum van de Toegangsverleningservice voor het gebruik van DigiD.

Instellingen en gebruikersverenigingen ontvangen binnenkort van ons een herziening van de subsidiebeschikking waarin de nieuwe deadlines en data van de verantwoording staan.

Verantwoorden

Gebruik om de subsidie te verantwoorden het vaststellingsformulier VIPP 3.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP Eindtoets worden getoetst. Het handboek maakt onderdeel uit van de regeling. Verdere instructies staan in de handreiking VIPP assessment en de beoordelingsmatrix.

Heeft u over een periode van drie belastingjaren € 500.000 of meer aan overheidssubsidies ontvangen? Dan wordt naast een rapportage van de eindtoets van de IT-auditor gevraagd om een controleverklaring door een accountant. Hiervoor geldt dit protocol.

U vindt meer informatie over de verantwoording in de veelgestelde vragen en antwoorden.

Verantwoording gebruikersverenigingen

Voor de vaststelling van de subsidie dient u een activiteitenverslag en een financieel verslag in. Aan de hand hiervan toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen.

Voor de 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen zal een testrapport moeten worden toegevoegd waaruit de toepassing van de bouwstenen blijkt.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in:

Zie ook de website van GGZ Nederland en de vragen en antwoorden.

Heeft u vragen over het programma of over de aanvraag? Neem dan contact met ons op.