VIPP 3 - Ggz-instellingen

VIPP 3 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ggz-instellingen. Zij kunnen in de periode 2018- 2021 subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot medische gegevens.

Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

  • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
  • patiënten deze informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
  • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

Gewijzigde regeling

Gebruikersverenigingen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het inbouwen van nog eens 42 zorginformatiebouwstenen (zib’s). Deze zib’s bereiden de gegevensuitwisseling in de keten voor.  Aanvragen kon tot 1 mei 2020. De zib’s moeten voor 1 april 2021 zijn ingebouwd. De inbouw moet worden aangetoond aan de hand van een testrapport dat door of in opdracht van de gebruikersvereniging is opgesteld. Gebruikersverenigingen kunnen de aanvraag indienen via het subsidieportaal van DUS I. Zie ook de wijziging van de VIPP ggz regeling.

Gebruikersvereniging

Een gebruikersvereniging formuleert samen met alle aangesloten instellingen een behoeftestelling en geeft de ICT-leverancier opdracht deze te verwerken in het systeem.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

Om de nodige aanpassingen voor de 42 zorginformatiebouwstenen in hun EPD's te kunnen realiseren, komen de volgende activiteiten voor subsidie in aanmerking:

  • het inbouwen van de 42 zorginformatiebouwstenen, waarbij minimaal 90% van deze aanvullende zorginformatiebouwstenen (zie bijlage 2: Aanvullende Zorginformatiebouwstenen) wordt gerealiseerd;
  • het organiseren van gezamenlijk overleg tussen de leden van de gebruikersvereniging, gericht op het achterhalen van de behoeftestelling van de ggz-instellingen;
  • het formuleren van eisen door de aangesloten ggz-instellingen;
  • het laten uitvoeren van een Proof of Concept (POC); het implementeren van de softwareaanpassingen en het testen daarvan in ggz-instellingen.

De uiterlijke datum waarop de inbouw van de 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen moet zijn gerealiseerd is 1 april 2021.

Aanvraag

De subsidieaanvraag wordt ingediend met een activiteitenplan en een begroting. Als een gebruikersvereniging in aanmerking wil komen voor de subsidie moest de aanvraag (inclusief het formulier) uiterlijk 1 mei 2020 gestuurd worden naar VIPP3@minvws.nl.

De gebruikersvereniging moest aantonen dat het voldoet aan de definitie van een gebruikersvereniging (zie ook de bijlage van de regeling). Bij de aanvraag voor subsidie moest een ledenlijst worden overgelegd, inclusief bewijs van lidmaatschap van het minmale aantal leden en contactgegevens van deze leden.

Er kon maximaal één gebruikersvereniging subsidie aanvragen per softwareleverancier. Als er meerdere gebruikersverenigingen van één softwareleverancier zijn, is slechts één subsidie per leverancier mogelijk.

De oprichtingsdatum van de gebruikersvereniging, voor het aanvragen van een subsidie voor het inbouwen van de 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen, mocht uiterlijk 1 februari 2020 zijn.

Subsidieplafond

Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond. Het plafond bedraagt € 4.200.000,-. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van de binnenkomst van de aanvragen.

Per gebruikersvereniging kan een subsidie van € 420.000 worden aangevraagd voor de activiteiten voor het inbouwen van de 42 zorginformatiebouwstenen.

Verantwoorden

Gebruik om de subsidie te verantwoorden het vaststellingsformulier VIPP 3.

Heeft u over een periode van drie belastingjaren € 500.000 of meer aan overheidssubsidies ontvangen? Dan wordt naast een rapportage van de eindtoets van de IT-auditor gevraagd om een controleverklaring door een accountant. Hiervoor geldt dit protocol.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het beleidskader, wijziging 1 en wijziging 2. Zie ook de website van Ggz Nederland en de vragen en antwoorden.

Heeft u vragen over het programma of over de aanvraag, neem dan contact met ons op.