VIPP 3 - GGZ-instellingen

VIPP 3 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor GGZ-instellingen.  Zij kunnen in de periode 2018- 2021 subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot medische gegevens.

Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

 • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
 • patiënten deze informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
 • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

GGZ-instellingen komen (na een nulmeting) in aanmerking voor subsidie voor het behalen van maximaal 3 modules of een voucher.

Gewijzigde regeling

Gebruikersverenigingen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het inbouwen van nog eens 42 zorginformatiebouwstenen (zib’s). Deze zib’s bereiden de gegevensuitwisseling in de keten voor.  Aanvragen kan tot 1 mei 2020. De zib’s moeten voor 1 april 2021 zijn ingebouwd. De inbouw moet worden aangetoond aan de hand van een testrapport dat door of in opdracht van de gebruikersvereniging is opgesteld. Gebruikersverenigingen kunnen de aanvraag indienen via het subsidieportaal van DUS I. Zie ook de wijziging van de VIPP GGZ regeling.

Aanvraagcriteria

 • De subsidie is bedoeld voor GGZ-instellingen. Als een instelling deel uitmaakt van een groep (concern) is slechts één subsidie per groep mogelijk.
 • Er kan voor drie onderdelen, A, B en C, subsidie aangevraagd worden.
 • Voor koplopers is er subsidie beschikbaar via vouchers.
 • Een instelling mag maximaal drie modules uit de onderdelen A, B en C aanvragen. Wanneer een instelling bijvoorbeeld zowel subsidie voor module B1 en B2 aanvraagt, kan die instelling slechts voor één andere module uit onderdeel A of C subsidie aanvragen.
 • De instelling voldoet aan de minimale grens van de omzet verzekerde zorg (basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ).
 • De instelling moet hebben deelgenomen aan de nulmeting van GGZ Nederland.

De onderdelen

Uigebreide informatie over de modules staat beschreven in hoofdstuk 2 van het beleidskader.

A: Patiënt en verbeterde informatie-uitwisseling

Dit onderdeel bestaat uit de modules A1 en A2. Instellingen kunnen maximaal voor één module uit dit onderdeel subsidie aanvragen, dus module A1 óf module A2.

B: Medicatie informatie

Doelstellingen:

 • Bij het voorschrijven van medicatie vindt er eerst of gelijktijdig medicatieverificatie plaats.
 • Medicatiebewaking door de inzet van het Elektronisch Voorschrijven (EVS).
 • Gestandaardiseerd digitaal versturen van een medicatievoorschrift naar de apotheek.
 • Aanbieden van een actueel medicatieoverzicht aan de patiënt bij ontslag uit de GGZ-instelling.

Het onderdeel Medicatie en informatie bestaat uit de modules B1 en B2. GGZ-instellingen kunnen subsidie voor beide modules aanvragen als ze medicatie voorgeschrijven.

C: Beter gebruik e-health

Doelstellingen:

 • De inzet van e-health binnen de GGZ vergroten. Hierdoor kunnen wachtenlijsten binnen de GGZ worden verkort.
 • Het realiseren van gegevensuitwisseling tussen e-health modules en het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

Dit onderdeel bestaat uit de modules C1 en C2. Instellingen kunnen maximaal voor één module uit dit onderdeel subsidie aanvragen, dus module C1 óf module C2.

Vouchers voor koplopers    

Dit onderdeel is voor GGZ-instellingen die niet voor de modules C1 en C2 in aanmerking komen. Uit de nulmeting is namelijk gebleken dat zij de resultaatsverplichtingen van deze modules al (voor een groot deel) gerealiseerd hebben. Dit zijn de koplopers op het gebied van e-health binnen de sector.

Dit subsidieonderdeel is o.a. bestemd voor opschaling van e-health initiatieven in de GGZ. Deze initiatieven dragen bij  aan betere gegevensuitwisseling voor, tijdens en na de behandeling, en aan betere samenwerking in de keten. Het resultaat is de juiste zorg op de juiste plek en de patiënt wordt intensiever bij de behandeling  betrokken.

Hoogte van de subsidie / voucher

Geïntegreerde instellingen

Niet geïntegreerde instellingen. Type en omzet verzekerde GGZ in miljoen euro

Groot
> 10

Midden
5-10

Klein
2-5

Zeer klein
0,5-2

Module A1

€ 300.000

€ 225.000

€ 150.000

€ 75.000

€ 30.000

Module A2

€ 340.000

€ 255.000

€ 170.000

€ 85.000

€ 34.000

Module B1

€ 50.000

€ 37.500

€ 25.000

€ 12.500

€ 5.000

Module B2

€ 100.000

€ 75.000

€ 50.000

€ 25.000

€ 10.000

Module C1

€ 250.000

€ 187.500

€ 125.000

€ 62.500

€ 25.000

Module C2

€ 250.000

€ 187.500

€ 125.000

€ 62.500

€ 25.000

Voucher € 250.000 € 187.500 € 125.000 € 62.500 € 25.000

Aanvragen

De aanvraagperiode liep tot 1 mei 2019. U kunt geen subsidie of een voucher meer aanvragen.

Verantwoorden

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van de Beoordelingsmatrix VIPP GGZ  en de Handreiking worden getoetst.

Het VIPP-assessment voor de modules moet uiterlijk 1 februari 2021 worden aangevraagd. Meer informatie over verantwoorden en de formulieren die hierbij nodig zijn volgen later.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het beleidskader, wijziging 1 en wijziging 2. Zie ook de website van GGZ Nederland en de vragen en antwoorden.

Heeft u vragen over het programma of over de aanvraag, neem dan contact met ons op.