VIPP 3 - Ggz-instellingen

VIPP 3 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ggz-instellingen. Zij konden in de periode 2018-2021 subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot medische gegevens.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

 • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
 • patiënten deze informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
 • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

De subsidieregeling bestaat uit diverse onderdelen:

 • Subsidie voor de ggz-instellingen voor het behalen van verschillende modules. Er zijn drie modules: 'Patiënt en verbeterde informatie-uitwisseling' (module A1 + A2), 'Medicatie informatie' (module B1 + B2 ) en 'Beter gebruik e-Health' (module C1 en C2).
 • Programmabegeleiding door GGZ Nederland.
 • Programmabegeleiding voor de vindbaarheid, betrouwbaarheid en patiëntgerichtheid van de toepassingen van e-Health door MIND (Landelijk Platform Psychische gezondheid).
 • Inbouwen van de standaarden in de systemen met behulp van subsidie aan gebruikersverenigingen.

Gewijzigde regeling

Op 9 juli 2020 is een wijziging van de VIPP ggz regeling gepubliceerd. De datum waarop de subsidieresultaten door de deelnemende instellingen behaald moeten zijn, werd negen maanden verlengd naar 1 november 2021. Ook de einddatum voor de gebruikersverenigingen schoof negen maanden op, naar 1 november 2021. Voor de 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen gold dat deze moesten zijn gerealiseerd op 1 december 2021.

De reden van deze aanpassing is de coronacrisis en de opleverdatum van de Toegangsverleningservice voor het gebruik van DigiD.

Instellingen en gebruikersverenigingen ontvangen binnenkort van ons een herziening van de subsidiebeschikking waarin de nieuwe deadlines en data van de verantwoording staan.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Gebruik om VIPP 3 te verantwoorden het vaststellingsformulier VIPP 3 (versie: juli 2022).

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP Eindtoets worden getoetst. Het handboek maakt onderdeel uit van de regeling. Verdere instructies staan in de handreiking VIPP assessment en de beoordelingsmatrix.

Heeft u over een periode van drie belastingjaren €500.000 of meer aan overheidssubsidies ontvangen? Dan wordt naast een rapportage van de eindtoets van de IT-auditor gevraagd om een controleverklaring door een accountant. Hiervoor geldt dit protocol.

U vindt meer informatie over de verantwoording in de veelgestelde vragen en antwoorden.

Verantwoording gebruikersverenigingen

 • Om deze subsidie te verantwoorden moeten gebruikersverenigingen een activiteitenverslag en een financieel verslag inleveren.
 • Het financieel verslag moet aansluiten op de begroting op basis waarvan subsidie is verleend.
 • U moet vanaf €125.000 ook een controleverklaring toevoegen. Gebruik hiervoor dit accountantsprotocol. In het protocol is Model B van toepassing.
 • Ontvangt u als gebruikersvereniging (ook) subsidie voor het inbouwen van de 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen? Lever dan naast het bovenstaande een testrapport in, waaruit de inbouw van de zorginformatiebouwstenen blijkt.

Heeft u uitstel aangevraagd?

Verschillende instellingen hebben bij ons uitstel aangevraagd. U heeft individueel bericht ontvangen of dit gehonoreerd is. U heeft een nieuwe verlengingsbeschikking ontvangen met daarin de datum waarop de activiteiten moeten zijn afgerond.

U kunt uw eindtoets (VIPP-assessment) inplannen tot drie maanden na de datum waarop uw activiteiten moeten zijn afgerond. De toetsing moet altijd plaatsvinden met data uit de periode voorafgaande aan de datum waarop de activiteiten afgerond moeten zijn. Bijvoorbeeld: u heeft uitstel tot 1 april 2022. U kon dan tot 1 juli 2022 een eindtoets (VIPP-assessment) inplannen. De toetsing vindt plaats over data van een periode voor 1 april 2022.

Meer informatie

Alle informatie staat in:

Zie ook de website van GGZ Nederland.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.