Ggz-instellingen kunnen in de periode 2018- 2021 in aanmerking komen voor subsidie om patiënten digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot medische gegevens.

Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

 • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
 • patiënten deze informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
 • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

Ggz-instellingen komen (na een nulmeting) in aanmerking voor subsidie voor het behalen van maximaal 3 modules of een voucher.

Aanvraagcriteria

 • De subsidie is bedoeld voor ggz-instellingen. Als een instelling deel uitmaakt van een groep (concern) is slechts één subsidie per groep mogelijk.
 • Er kan voor drie onderdelen, A, B en C, subsidie aangevraagd worden.
 • Voor koplopers is er subsidie beschikbaar via vouchers.
 • Een instelling mag maximaal drie modules uit de onderdelen A, B en C aanvragen. Wanneer een instelling bijvoorbeeld zowel subsidie voor module B1 en B2 aanvraagt, kan die instelling slechts voor één andere module uit onderdeel A of C subsidie aanvragen.
 • De instelling voldoet aan de minimale grens van de omzet verzekerde zorg (basis-ggz en gespecialiseerde ggz).
 • De instelling moet hebben deelgenomen aan de nulmeting van GGZ Nederland.

De onderdelen

Uigebreide informatie over de modules staat beschreven in hoofdstuk 2 van de regeling.

A: Patiënt en verbeterde informatie-uitwisseling

Dit onderdeel bestaat uit de modules A1 en A2. Instellingen kunnen maximaal voor één module uit dit onderdeel subsidie aanvragen, dus module A1 óf module A2.

B: Medicatie informatie

Doelstellingen:

 • Bij het voorschrijven van medicatie vindt er eerst of gelijktijdig medicatieverificatie plaats.
 • Medicatiebewaking door de inzet van het Elektronisch Voorschrijven (EVS).
 • Gestandaardiseerd digitaal versturen van een medicatievoorschrift naar de apotheek.
 • Aanbieden van een actueel medicatieoverzicht aan de patiënt bij ontslag uit de ggz-instelling.

Het onderdeel Medicatie en informatie bestaat uit de modules B1 en B2. Ggz-instellingen kunnen subsidie voor beide modules aanvragen als ze medicatie voorgeschrijven.

C: Beter gebruik e-health

Doelstellingen:

 • De inzet van e-health binnen de ggz vergroten. Hierdoor kunnen wachtenlijsten binnen de ggz worden verkort.
 • Het realiseren van gegevensuitwisseling tussen e-health modules en het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

Dit onderdeel bestaat uit de modules C1 en C2. Instellingen kunnen maximaal voor één module uit dit onderdeel subsidie aanvragen, dus module C1 óf module C2.

Vouchers voor koplopers    

Dit onderdeel is voor ggz-instellingen die niet voor de modules C1 en C2 in aanmerking komen. Uit de nulmeting is namelijk gebleken dat zij de resultaatsverplichtingen van deze modules al (voor een groot deel) gerealiseerd hebben. Dit zijn de koplopers op het gebied van e-health binnen de sector.

Dit subsidieonderdeel is o.a. bestemd voor opschaling van e-health initiatieven in de ggz. Deze initiatieven dragen bij  aan betere gegevensuitwisseling voor, tijdens en na de behandeling, en aan betere samenwerking in de keten. Het resultaat is de juiste zorg op de juiste plek en de patiënt wordt intensiever bij de behandeling  betrokken.

Hoogte van de subsidie / voucher

Geïntegreerde instellingen

Niet geïntegreerde instellingen. Type en omzet verzekerde ggz-zorg in miljoen euro

Groot
> 10

Midden
5-10

Klein
2-5

Zeer klein
0,5-2

Module A1

€ 300.000

€ 225.000

€ 150.000

€ 75.000

€ 30.000

Module A2

€ 340.000

€ 255.000

€ 170.000

€ 85.000

€ 34.000

Module B1

€ 50.000

€ 37.500

€ 25.000

€ 12.500

€ 5.000

Module B2

€ 100.000

€ 75.000

€ 50.000

€ 25.000

€ 10.000

Module C1

€ 250.000

€ 187.500

€ 125.000

€ 62.500

€ 25.000

Module C2

€ 250.000

€ 187.500

€ 125.000

€ 62.500

€ 25.000

Voucher € 250.000 € 187.500 € 125.000 € 62.500 € 25.000

Aanvragen

Stuur het formulier voor 1 mei 2019 naar VIPP3@minvws.nl. Stuur ook de volgende stukken mee:

 • Een eigen verklaring dat de ggz-instelling in aanmerking komt voor de aangevraagde modules, ondersteund met de door GGZ Nederland uitgevoerde nulmeting. 
 • Geef aan welk lid van de Raad van Bestuur danwel van de directie/DGA van de ggz-instelling verantwoordelijk is voor het programma.
 • Vul, als dit van toepassing is, de de-minimisverklaring in. Deze is opgenomen in de bijlage van het formulier.

Voucher

Een voucher kunt u vanaf 1 november aanvragen met hetzelfde formulier. Stuur daarbij onder andere een projectplan met begroting mee. Ook is de betrokkenheid van minstens één ketenzorgpartner verplicht. Dit stimuleert instellingen om kennis te delen en geeft de betreffende innovatie een stevig fundament. Meer informatie over de aanvraag van een voucher staat in hoofdstuk 3 van de regeling.

Als u een aanvraag wilt indienen  voor een voucher subsidie, dan kan dit via het aanvraagformulier voor een projectsubsidie.

Verantwoorden

Het VIPP-assessment voor de modules moet uiterlijk 1 februari 2021 worden aangevraagd. Meer informatie over verantwoorden en de formulieren die hierbij nodig zijn volgen later.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling. Heeft u vragen over het programma of over de aanvraag, neem dan contact met ons op.